Απάντηση Σπίρτζη σε Μπασιάκο για ανάγκη μείωσης Διοδίων στη Βοιωτία

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
                       ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Χαριλάου Τρικούπη 182                                                             Αθήνα         24.06.2015       
101 78 Αθήνα , τηλ. 210 64 67 912                                                                 Αρ. Πρωτ           216-316        
Προς  τη
Βουλή  των  Ελλήνων
Δ/νση  Κοινοβουλευτικού  Ελέγχου
               
Τμήμα         Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ:
 «Μέτρα αποτροπής μεγάλου κυκλοφοριακού φόρτου και ατυχημάτων , στο δευτερεύον οδικό δίκτυο της Βοιωτίας,  λόγω αύξησης των διοδίων και ανάγκη εξορθολογισμού και μείωσης των διοδίων»

ΣΧΕΤ:
  Οι Ερωτήσεις 2451/12.05.2015 και 3681/19.06.2015 που κατέθεσε στη Βουλή,
  ο Βουλευτής κύριος Ευάγγελος Μπασιάκος

ΚΟΙΝ:

1)    Βουλευτή κ. Ευάγγελο Μπασιάκο
2)    Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης –Γρ. Υπουργού

   
Σε συνέχεια  των παραπάνω σχετικών Ερωτήσεων ,παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κ. βουλευτή ,ότι επισυνάπτουμε το  με αρ.πρωτ.ΕΚ/00/07/19/2355/19-5-2015 σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Λειτουργίας ,Συντήρησης & Εκμετάλλευσης Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης,το με αρ.πρ. ΔΟΥ/2429/19-5-2015 σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Οδικών Υποδομών και το με αρ.πρ. ΚΒ/ΦΚΑΘ.00/ΔΗ1/3707/19-5-2015 σχετικό έγγραφο της ΕΥΔΕ Κατασκευής & Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών, με το συνημμένο του με αρ.πρ.ΑΘ/ΦΚ97.00/ΣΛ/859/10-3-2015 έγγραφο της ΕΥΔΕ ΚΣΣΥ/ΤΚΕ Αθήνας   ,για ενημέρωση.
     Όσον αφορά το ερώτημά του κυρίου βουλευτή ,σχετικά με το ποιά είναι η κυβερνητική πολιτική για την αντιμετώπιση του προβλήματος της επιβάρυνσης των διοδίων, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Το Υπουργείο μας θα προβεί σε διαπραγμάτευση με τους Παραχωρησιούχους  για την αλλαγή των όρων των συμβάσεων. Το μοντέλο που θα διαπραγματευτούμε και θα προτείνουμε στους παραχωρησιούχους θα περιλαμβάνει  τα κάτωθι έξι σημεία .

· Το πρώτο είναι η δημιουργία του πρώτου πανελλαδικού υβριδικού αναλογικού συστήματος διοδίων σε όλους τους αυτοκινητόδρομους της χώρας.
· Το δεύτερο είναι η μείωση των διοδίων.· Το τρίτο είναι η χρήση δεικτών για την πορεία της οικονομίας σε σχέση με τη μεθοδολογία της τιμής των διοδίων, δηλαδή η χρήση άλλου από αυτό το μοντέλο που έχουμε σήμερα και υπολογίζονται τα διόδια, που δεν λαμβάνουν υπ’ όψιν ούτε την οικονομική κατάσταση των πολιτών, ούτε της χώρας.
· Το τέταρτο είναι να υπάρχουν ελεύθερες διελεύσεις σε συγκεκριμένες κατηγορίες συμπολιτών μας, όπως είναι τα ΑΜΕΑ.
· Το πέμπτο είναι το να μπορούν να διέρχονται δωρεάν οι πολίτες στα γεωγραφικά όρια ενός δήμου, γιατί έχουμε δήμους που έχουν έξι ή εφτά σταθμούς διοδίων.
· Το (έκτο) τελευταίο είναι η θέσπιση συγκεκριμένου αριθμού δωρεάν διελεύσεων ,ανάλογα με αυτό που θα βγει από το μοντέλο, ώστε να μπορούν οι μόνιμοι κάτοικοι συγκεκριμένων περιοχών να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στις εργασίες τους.Συνημμένα
-  το  με αρ.πρωτ.ΕΚ/00/07/19/2355/19-5-2015  έγγραφο
-  το με αρ.πρ. ΔΟΥ/2429/19-5-2015  έγγραφο
- το με αρ.πρ. ΚΒ/ΦΚΑΘ.00/ΔΗ1/3707/19-5-2015 , με συνημμένο το με  αρ.πρ.ΑΘ/ΦΚ97.00/ΣΛ/859/10-3-2015 έγγραφο


Εσωτ. Διανομή                                                                         
Γρ. Κοιν. Ελέγχου

      
 
       Ο  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ   ΥΠΟΥΡΓΟΣ


ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ  
                                                                                                     Ακριβές αντίγραφο
                                                                                                    

                                                                                                           Π. Καμπύλη

                                     

ΘΕΜΑ:

Απάντηση στην Ερώτηση με αρ. πρωτ. 2451/12.05.2015 στην Βουλή των Ελλήνων.

ΣΧΕΤ:

(α)  Το με αρ. πρωτ. 216/15.05.2015 έγγραφό σας.
(β) Η με αρ. πρωτ. 2451/12.05.2015  Ερώτηση του Βουλευτού κου Ευάγγελου Μπασιάκου
      προς την Βουλή των Ελλήνων.

Σε απάντηση προς την ανωτέρω (α) σχετική Ερώτηση  που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων και μας διαβιβάστηκε με το (β) σχετικό, και αναφορικά με θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της υπηρεσίας μας, σας γνωρίζουμε τα εξής : 

Αναφορικά με την εγκατάσταση σταθμών διοδίων στο Έργο Παραχώρησης της ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. που διέρχεται από το Νομό Βοιωτίας, ισχύουν τα οριζόμενα στη Σύμβαση Παραχώρησης “Μελέτη-Κατασκευή-Χρηματοδότηση-Λειτουργία-Συντήρηση και Εκμετάλλευση των αυτοκινητοδρόμων Ιονία Οδός από Αντίρριο μέχρι Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταμόρφωσης) - Μαλιακός (Σκάρφεια) και Συνδετήριος κλάδος του ΠΑΘΕ Σχηματάρι- Χαλκίδα”, που κυρώθηκε με το Ν. 3555/2007 (ΦΕΚ 81Α΄/16.04.2007) και το Ν. 4219/2013 (ΦΕΚ 269/Α΄/ 11.12.2013).
         
Ειδικότερα ορίζεται ότι ο Παραχωρησιούχος έχει το δικαίωμα να εγκαταστήσει και να λειτουργήσει είτε ανοικτό σύστημα διοδίων με μετωπικούς ή μετωπικούς και πλευρικούς σταθμούς είτε κλειστό σύστημα διοδίων με πλήρη έλεγχο όλων των εισόδων και εξόδων του κάθε Έργου Παραχώρησης.  

Σε πρώτη φάση, ο Παραχωρησιούχος επέλεξε την εγκατάσταση ανοικτού συστήματος με μετωπικούς και πλευρικούς σταθμούς διοδίων. Οι θέσεις και ο αριθμός των Μετωπικών Σταθμών καθορίζονται στη Σύμβαση Παραχώρησης ενώ η εγκατάσταση των Πλευρικών Σταθμών Διοδίων γίνεται στις θέσεις που ο Παραχωρησιούχος κρίνει κατάλληλες σύμφωνα με τους όρους της  Σύμβασης.
Η τιμολόγηση στους μετωπικούς σταθμούς γίνεται με βάση το μήκος χρέωσης του σταθμού ενώ στους πλευρικούς σταθμούς γίνεται σύμφωνα με το διανυθέν ή υπολειπόμενο μήκος του μήκους χρέωσης του σχετιζόμενου μετωπικού σταθμού, δηλαδή κάποιο όχημα δεν χρεώνεται δύο φορές για οποιοδήποτε μήκος έχει διανύσει στον αυτοκινητόδρομο.

Με τη κατασκευή των πλευρικών σταθμών διοδίων π.χ. Θηβών επιδιώκεται αφενός μεν η ικανοποίηση της αρχής για την αναλογική χρέωση ανά χιλιόμετρο διανυόμενου μήκους αυτοκινητόδρομου και αφετέρου η διασφάλιση καλύτερων συνθηκών κυκλοφορίας στο παράπλευρο οδικό δίκτυο λόγω της αποθάρρυνσης εξόδου από αυτόν της διαμπερούς κυκλοφορίας προς αποφυγή πληρωμής διοδίων  στους μετωπικούς σταθμούς (παράκαμψη τους), ιδιαίτερα δε των βαρέων οχημάτων και τη μη επιβάρυνση ως εκ τούτου του παράπλευρου και κατ΄ επέκταση του δευτερεύοντος  οδικού δικτύου. Καθώς τα το εκ διοδίων έσοδο αποτελεί μέρος του συμβατικού ανταλλάγματος του Παραχωρησιούχου, τυχόν αντίρρηση του Δημοσίου για την κατασκευή των πλευρικών σταθμών διοδίων θα επιφέρει την αξίωση καταβολής αποζημιώσεων.

H κατασκευή παράπλευρου οδικού δικτύου στους Αυτοκινητόδρομους γίνεται για την αποκατάσταση και εξυπηρέτηση των παρόδιων ιδιοκτησιών των οποίων η επικοινωνία έχει διαταραχθεί από το έργο του Αυτοκινητόδρομου, και όχι ως εναλλακτικό δίκτυο για την υπεραστική κυκλοφορία των φορτηγών και λοιπών βαρέων οχημάτων, προκειμένου να αποφεύγουν τα διόδια.

Επισημαίνεται ότι ο οδικός άξονας Θήβας – Λιβαδειάς βρίσκεται σε σημαντική απόσταση από τον Αυτοκινητόδρομο και ως εκ τούτου δεν αποτελεί ελκυστικό δρόμο για αποφυγή διοδίων, ενώ για τις μετακινήσεις από και προς την Αθήνα οι κάτοικοι της Βοιωτίας (Θήβα, Αλίαρτος, Λειβαδιά κλπ.) κατά κανόνα πληρώνουν ανάλογα με την διανυόμενη ή και κατά τι λιγότερα τέλη διοδίων.

Η πολιτική διοδίων εντάσσεται στο συνολικό σχεδιασμό των Έργων Παραχώρησης και συνιστά σημαντικό μέρος της χρηματοδότησής τους. Τα έσοδα από τα διόδια σε συνδυασμό με δανεισμό, ίδια κεφάλαια των Παραχωρησιούχων και χρηματοδοτική συμβολή του Δημοσίου χρηματοδοτούν τόσο τη κατασκευή και την αποπληρωμή των δανείων μετά το πέρας της κατασκευής όσο και τη λειτουργία και συντήρηση των Έργων Παραχώρησης.

Αναφέρεται τέλος, ότι με τις παρούσες Συμβάσεις, για το ύψος των διοδίων που καθορίζεται από τους Κυρωτικούς Νόμους τους, δεν υπάρχει δυνατότητα παρέμβασης του Δημοσίου, χωρίς ταυτόχρονη αναπλήρωση των από την παρέμβασή του αυτήν προκαλουμένων απωλειών εσόδων, μεταφέροντας τη σχετική δαπάνη από τους χρήστες του αυτοκινητόδρομου στο σύνολο των πολιτών μέσω της φορολογίας.

Τέλος όσον αφορά στην διατήρηση ΄΄υφιστάμενων σημείων εισόδου – εξόδου΄΄(ανοιγμάτων) στον αυτοκινητόδρομο (π.χ. έξοδος 90ου χλμ Ε.Ο.) για την ΄΄εξυπηρέτηση΄΄ κατοίκων δημοτικών διαμερισμάτων σας πληροφορούμε ότι :
·                Τέτοια ανοίγματα δεν επιτρέπονται στους αυτοκινητόδρομους, οι οποίοι επιτρέπεται να συνδέονται με το τοπικό δίκτυο μόνο μέσω ανισόπεδων κόμβων για λόγους οδικής ασφάλειας.
·                Έχει απευθυνθεί σύσταση από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο στα πλαίσια ελέγχου που διενήργησε η ΕΔΕΛ το έτος 2010 για το Γ’ ΚΠΣ για την διατήρηση τέτοιων ανοιγμάτων και η μη συμμόρφωση επισείει τον κίνδυνο εκκίνησης της διαδικασίας ανάκτησης καταβληθέντων κοινοτικών κονδυλίων, δεδομένου ότι τέτοιες συνδέσεις δημιουργούν σοβαρό έλλειμμα στην ασφάλεια χρήσης του αυτοκινητόδρομου.
·                Το ΣτΕ με το 6/2015 Πρακτικό έχει διαπιστώσει την μη συμμόρφωση του Υπουργείου Υποδομών προς την 1086/2008 Απόφαση του και έχει καλέσει τους φορείς να συμμορφωθούν προς την Απόφαση αυτή εντός τριμήνου.
·                Τέλος η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος έχει περιλάβει την απουσία στηθαίων ασφαλείας και περίφραξης στην περιοχή του 90 στις ελλείψεις του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ εντός της γεωγραφικής του αρμοδιότητας που παρουσιάζουν μειωμένη οδική ασφάλεια και έχει καλέσει τις αρμόδιες υπηρεσίες να ενεργήσουν σχετικά.Ε. Δ.

Ο  Προϊστάμενος  Δ/νσης ΛΣΕΠ
1.   Δ/νση ΛΣΕΠ

ΓΕΡ. ΚΟΚΛΑΣ

2.   Χρον. Αρχείο
Πολιτικός  Μηχανικός
3.   Τμήμα ΕΚ

 

4.   ΕΚ/00/09

 


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΟΙΚ. ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΝΟΜ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣΜ. ΔΡΙΒΑ
ΠΕ Διοικ. Οικ. με Β’β.


Θέμα:  Η από 12-5-2015 ερώτηση του βουλευτή κ. Μπασιάκου προς τη Διεύθυνση Κοιν. Ελέγχου της Βουλής των Ελλήνων.

Σχετ:   Έγγραφό σας με αρ. πρωτ. 216/15-5-2015.

Απαντώντας στην ερώτηση του θέματος, η οποία μας διαβιβάστηκε με το σχετικό έγγραφό σας (αρ. πρωτ. ΔΟΥ 2429/15-5-2015), αναφορικά με τα μέτρα αποτροπής μεγάλου κυκλοφοριακού φόρτου και ατυχημάτων στο δευτερεύον οδικό δίκτυο στη Βοιωτία που αναφέρεται σε αυτήν, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα σε ότι αφορά θέματα αρμοδιότητας μας:
To έργο με τίτλο «Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην ΠΕΟ Θήβας-Λειβαδιάς-Λαμίας (Μελέτη-Κατασκευή)» έχει ήδη ενταχθεί σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα (Ενάριθμο Έργο: 2015 ΣΕ07100004) με προϋπολογισμό 10.000.000,00 € και οι  διαδικασίες δημοπράτησης, ανάθεσης και εκπόνησης των σχετικών μελετών αναμένεται να λάβουν χώρα μετά την ολοκλήρωση του σχεδιασμού έτους 2015 του Προγράμματος Δημοσίων Επανδύσεων.
 H μελέτη και η κατασκευή των αντιστοίχων έργων θα αμβλύνουν τις επιπτώσεις από την κίνηση των βαρέων οχημάτων στους ανεπτυγμένους οικισμούς κατά μήκος της Π.Ε.Ο. Θήβας-Λειβαδειάς-Λαμίας επιφέροντας αύξηση της οδικής ασφάλειας και κατά συνέπεια σημαντική μείωση των ατυχημάτων.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣΔΗΜ. ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:                                                                
1.   ΔΟΥ τμ. α, β, θ (Φ. Κοινοβ. ελέγχου)
2.   Χρον. Αρχείο
3.   Απ. Κουτζανίδη                    

ΘΕΜΑ:
Η με αρ. πρωτ.:2451/12-05-2015 ερώτηση του βουλευτή κ. Ευάγγελου Μπασιάκου.
ΣΧΕΤ.:  Το με αρ. πρωτ.: 216/15-5-15 έγγραφό σας.

Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού και σε ότι  αφορά θέματα αρμοδιότητάς μας (συντήρηση παράπλευρου δικτύου), σας  γνωστοποιούμε ότι ο σχεδιασμός των παραπλεύρων οδών (SR) του αυτοκινητοδρόμου Αθηνών – Λαμίας (στην περιοχή Βοιωτίας), είχε γίνει προ εικοσαετίας και πλέον, προκειμένου να  εξυπηρετήσει τις  παρόδιες ιδιοκτησίες και τις τοπικές εν γένει μετακινήσεις λόγω μετατροπής της ΝΕΟ σε κλειστό αυτοκινητόδρομο (ΠΑΘΕ). Οι οδοί αυτές κατασκευάσθηκαν επομένως με τέτοια γεωμετρικά χαρακτηριστικά, οδοστρωσία και ασφαλτικές στρώσεις ώστε να ανταποκρίνονται στην εξυπηρέτηση  της παραπάνω κυκλοφορίας  και όχι για να παραλάβουν τόσο πυκνή κυκλοφορία βαρέων οχημάτων σαν αυτή που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια λόγω αποφυγής των διοδίων στον αυτοκινητόδρομο.
Οι εγκαταστημένες εργολαβίες συντήρησης σύμφωνα με τους όρους των τευχών δημοπράτησης  τους, μπορούν να αποκαθιστούν  μόνο σημειακά τις βλάβες του οδοστρώματος, των στηθαίων κλπ, και όχι να αντιμετωπίζουν την συνεχή και εκτεταμένη φθορά (σε οδόστρωμα, εξοπλισμό ασφαλείας, σήμανση, ιστούς ηλεκτροφωτισμού κλπ)   που προκαλείται λόγω της προαναφερόμενης σημαντικής κυκλοφοριακής επιβάρυνσης.
Επομένως κατά την άποψή μας η αντιμετώπιση των ζητημάτων  που περιλαμβάνει η ερώτηση του θέματος (εκτεταμένες φθορές, ατυχήματα κλπ), σε ότι αφορά το δευτερεύον εθνικό οδικό δίκτυο στο οποίο περιλαμβάνονται και οι παράπλευρες οδοί του αυτοκινητοδρόμου  ΠΑΘΕ μπορεί να γίνει ουσιαστικά μόνο με παρεμβάσεις στον τρόπο επιβολής διοδίων στον αυτοκινητόδρομο.
Συνημμένα σας στέλνουμε σχετικό με το θέμα έγγραφο του ΤΚΕ Αθήνας της ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ.

Συνημμένα
Το με αρ. πρωτ.:ΑΘ/ΦΚ97.00/ΣΛ/859/10-3-15 έγγραφο της ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ/ΤΚΕ Αθήνας
 Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
ΕΥΔΕ  ΚΣΣΥ
Κοινοποίηση
Τ.Κ.Ε. Αθήνας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Τμήμα Β΄
2. Χρονολογικό Αρχείο
3. Φάκελος κοινοβουλευτικού τμ΄/β
4. Αικ Φάσσου.
5. Α. Αναγνωστοπούλου

ΔΗΜ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΕ Πολ. Μηχ.  με B΄β.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Εξουσιοδοτημένη Υπάλληλος
Σ. ΘΕΟΛΟΓΗ
:

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Οι Ταναγραίες κόρες (Tanagra figurine)

ΑΣΩΠΟΣ - ΔΗΛΕΣΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

Δρομολόγια τοπικής συγκοινωνίας