Απάντηση Στρατούλη σε Μπασιάκο για υποστελέχωση ΙΚΑ Βοιωτίας
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ


Αθήνα,       11 Μαϊου   2015

Αριθ. Πρωτ.:261
ΠΡΟΣ:
Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων
   Αθήνα

ΚΟΙΝ: Υπουργείο Υγείας
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Αριστοτέλους 17
Τ.Κ.101 87
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας: 101 10 - Αθήνα
TELEFAX: 210 52 03 872
Πληροφορίες: Ιωάννα Χάλκου
Τηλέφωνο: 213 15 16 116


                                                          Αθήνα

ΘΕΜΑ: Σχετικά με τη στελέχωση των Τοπικών Υποκ/των ΙΚΑ-ΕΤΑΜ   Λειβαδιάς και Θηβών.
ΣΧΕΤ:
  1. Η υπ΄  αριθμ. πρωτ.526/05-03-2015  ΕΡΩΤΗΣΗ.
  2. Το υπ΄  αριθμ. πρωτ.11590/9-4-2015 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας.
       
Σε απάντηση του υπ’ αριθμ. (1) σχετικού, που κατατέθηκε στη Βουλή από το  Βουλευτή  κ. Ε. Μπασιάκο, σας πληροφορούμε τα εξής:  
     Παρά την προσπάθεια οργανωτικής αναδιάρθρωσης που συντελείται, οι μονάδες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σε όλη την επικράτεια παρουσιάζουν σε μεγάλο βαθμό προβλήματα λειτουργίας τα οποία οφείλονται και στις αθρόες αποχωρήσεις υπαλλήλων λόγω συνταξιοδότησης.
         Όσον αφορά την ενίσχυση των ανωτέρω υποκαταστημάτων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ:
1.    Σύμφωνα με την 8Κ/2008 προκήρυξη ΑΣΕΠ, διατέθηκαν τέσσερις (4) επιτυχόντες στη Νομαρχία Βοιωτίας. Από αυτούς τοποθετήθηκε ένας (1) υπάλληλος στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Θήβας και ένας (1) στο υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Λιβαδειάς, ενώ δύο (2) επιτυχόντες δεν αποδέχτηκαν το διορισμό τους.
2.    Σύμφωνα με την 9Κ/2008 προκήρυξη ΑΣΕΠ και τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν. 4210/13, (ΦΕΚ 254/Α/13) έχουν διατεθεί προς επαναδιορισμό στη Νομαρχία Βοιωτίας, τρείς (3) επιτυχόντες, από αυτούς τοποθετήθηκε ένας (1) υπάλληλος στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Θήβας και δύο (2) υπάλληλοι στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Οινοφύτων.
3.    Σε εφαρμογή της υποπαρ. ΙΑ.8 του Ν. 4254/14 (ΦΕΚ 85/7-4-14, τ.Α΄) περί «Αναδιοργάνωσης Ασφαλιστικών Φορέων», κατόπιν της με αριθ. Φ.90390/οικ. 7881/1155/7-4-14 διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, με θέμα «Θέση σε διαθεσιμότητα των υπαλλήλων του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.)» (ΑΔΑ: ΒΙΗΤΛ-ΛΙΑ) και την με αρ. πρωτ. Φ.90390/οικ.7881/1155/16-4-2014 ορθή επανακοινοποίηση αυτής (ΑΔΑ: ΒΙΗΝΛ-8ΦΣ), μεταφέρθηκαν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ οι υπάλληλοι του τ. ΟΠΑΔ. Από αυτούς έξι (6) υπάλληλοι τοποθετήθηκαν στο Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Λιβαδειάς. 
4.    Σε εφαρμογή της με αριθ. 515/Συν.14η/28-11-2014 απόφασης του Α΄ Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μετατέθηκαν δύο (2) υπάλληλοι στο Τοπικό Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Θήβας.
5.    Στο ΦΕΚ 12/9-10-2014 τ. προκ. ΑΣΕΠ δημοσιεύθηκε η υπ. αρ. 1Δ/2014 προκήρυξη ΑΣΕΠ, σχετικά με την πλήρωση 773 θέσεων κατηγορίας Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης από ενδιαφερόμενους που περιλαμβάνονται σε οριστικούς πίνακες διοριστέων που δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ από 1/1/2009 και μετά και δεν έχουν διοριστεί. Σύμφωνα με τον πίνακα κατανομής θέσεων, για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έχουν προκηρυχθεί εκατόν εβδομήντα πέντε (175) θέσεις κατηγορίας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, δύο (2) από τους οποίους στη Νομαρχία Βοιωτίας.
Τέλος σας γνωρίζουμε ότι στα πλαίσια του β΄ κύκλου του προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα» έχει ζητηθεί η κάλυψη εννιακοσίων είκοσι οκτώ (928) θέσεων εργασίας διαφόρων ειδικοτήτων και η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αναμένει την υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος.
Με την ολοκλήρωση των προαναφερθεισών διαδικασιών, θα επέλθει σχετική βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών των Τοπικών Υποκ/των ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Θήβας και Λιβαδειάς.                                                                                    Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ


     


                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΘΕΜΑ: «Ένταξη του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης σε τμήματα των Δ.Ε. Σχηματαρίου και Οινοφύτων» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Kαθαρές και απαγορευμένες παραλίες στην περιοχή μας από το ΠΑΚΟΕ

Δρομολόγια τοπικής συγκοινωνίας