Λήψη απόφασης για την δημιουργία τράπεζας αίματος στον Δήμο Τανάγρας
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 9582/3-6-2015

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Αριθ. 8/26-5-2015 πρακτικό
Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
ΑΠΟΦΑΣΗ 153/2015 : « Λήψη απόφασης για την δημιουργία τράπεζας αίματος στον Δήμο
Τανάγρας»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Την Δημιουργία Τράπεζας Αίματος στον Δήμο Τανάγρας σε συνεργασία με το Ιπποκράτειο
νοσοκομείο
Β) Ο Δήμαρχος Βασίλειος Περγάλιας και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Βουγέσης
Γεώργιος, αναλαμβάνουν να οργανώσουν την Τράπεζα Αίματος του Δήμου Τανάγρας.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 135/2015
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από τους παρόντες
δημοτικούς συμβούλους.

Σχηματάρι, 3-6-2015
Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Βουγέσης Γεώργιος

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΘΕΜΑ: «Ένταξη του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης σε τμήματα των Δ.Ε. Σχηματαρίου και Οινοφύτων» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Kαθαρές και απαγορευμένες παραλίες στην περιοχή μας από το ΠΑΚΟΕ

Οι Ταναγραίες κόρες (Tanagra figurine)