Λήψη απόφασης για την δημιουργία τράπεζας αίματος στον Δήμο Τανάγρας
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 9582/3-6-2015

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Αριθ. 8/26-5-2015 πρακτικό
Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
ΑΠΟΦΑΣΗ 153/2015 : « Λήψη απόφασης για την δημιουργία τράπεζας αίματος στον Δήμο
Τανάγρας»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Την Δημιουργία Τράπεζας Αίματος στον Δήμο Τανάγρας σε συνεργασία με το Ιπποκράτειο
νοσοκομείο
Β) Ο Δήμαρχος Βασίλειος Περγάλιας και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Βουγέσης
Γεώργιος, αναλαμβάνουν να οργανώσουν την Τράπεζα Αίματος του Δήμου Τανάγρας.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 135/2015
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από τους παρόντες
δημοτικούς συμβούλους.

Σχηματάρι, 3-6-2015
Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Βουγέσης Γεώργιος

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Δήλωση Μπασιάκου για Αναπάντητες Ερωτήσεις από τους Υπουργούς για τη Βοιωτία

Η ΑΜΑΛΘΕΙΑ Κρητικό Παραδοσιακό παντοπωλείο Πλατεία Δήλεσι

Οι Ταναγραίες κόρες (Tanagra figurine)

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ