Διαχείριση πληθυσμού αδέσποτων ζώων Δήμου Τανάγρας ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Σχηματάρι 13/3/2015
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ                                                                                  Αρ. Πρωτ. 4229

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
«Διαχείριση πληθυσμού αδέσποτων ζώων»
Ποσού 13.200,00 € + 1.716,00 € (Φ.Π.Α 13%) = 14.916,00 €

Στο Σχηματάρι και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 13η
του μηνός Μαρτίου 2015, ημέρα Παρασκευή, οι υπογράφοντες:
Ι. Ο Δήμος Τανάγρας νομίμως εκπροσωπούμενος από το Δήμαρχο αυτού κ. Βασίλειο Περγάλια
ΙΙ. Η Δήμητρα Παπαθανασίου, κτηνίατρος , που εδρεύει στο Σχηματάρι , Τανάγρας 2 Τ.Κ. 32009, ΑΦΜ: 105054159, ΔΟΥ: Θηβών.

συμφώνησαν και συναποδέχονται τα παρακάτω :

Ο πρώτος συμβαλλόμενος, καλούμενος του λοιπού «συμβαλλόμενος», έχοντας υπόψη :
I. Το άρθρο 209 και ιδίως την παρ 4 και την παρ 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 η οποία προστέθηκε με την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
II. την υπ’ αριθμόν 137/2015 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την οποία διετέθη πίστωση 14.916,00 ευρώ για την κάλυψη της δαπάνης.
III. την 2490/16-2-2015 τεχνική έκθεση που συντάχθηκε από το Τμήμα τεχνικών
Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και εγκρίθηκε με την αριθ. 115/2015 Απόφαση του Δημάρχου
IV. την 118/2015 απόφαση του Δημάρχου με την οποία έγινε η απευθείας ανάθεση της εργασίας συνάπτει με το δεύτερο συμβαλλόμενο, καλούμενο του λοιπού «αντισυμβαλλόμενος», σύμβαση σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:
Άρθρο 1ο
 - Αντικείμενο
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η διαχείριση του πληθυσμού αδέσποτων ζώων και η παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών.
Άρθρο 2ο
 - Διάρκεια
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ότι αρχίζει από την επομένη της υπογραφής της και λήγει σε ένα έτος.
Άρθρο 3ο
 - Αμοιβή
Ως αμοιβή της αντισυμβαλλόμενης ορίζεται το ποσό των 14.916,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου 13% Φ.Π.Α.
1
Άρθρο 4ο
 - Τρόπος καταβολής αμοιβής
- Η καταβολή της αμοιβής θα γίνεται με έκδοση τιμολογίου από τον ανάδοχο και του σχετικού εντάλματος από το Δήμο, με το πέρας των εργασιών, με κατάθεση ή επιταγή ημέρας σε 30 ημέρες από την έκδοση του τιμολογίου
- Η αμοιβή της αντισυμβαλλόμενης υπόκειται στις κατά νόμο κρατήσεις
Άρθρο 5ο
 - Υποχρεώσεις συμβαλλομένων
1. Του αναδόχου
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις εργασίες που περιγράφονται στην 2490/16-2-2015 τεχνική έκθεση που συντάχθηκε από το Τμήμα τεχνικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
2. Του Δήμου
Ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να ελέγχει την καλή εκτέλεση των εργασιών και να
καταβάλει στον ανάδοχο την ανάλογη αμοιβή
Άρθρο 6ο
 - Λύση της σύμβασης
1. Η σύμβαση λύεται με την πάροδο της ημερομηνίας διάρκειας της, όπως αυτή
ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας
2. Η σύμβαση μπορεί να λυθεί μονομερώς με έγγραφη δήλωση του
συμβαλλόμενου μέρους που επιθυμεί τη λύση της. Η λύση επέρχεται ένα (1) μήνα μετά την ημερομηνία της δήλωσης. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται στην αντισυμβαλλόμενη η αναλογούσα αμοιβή για τις μέχρι την ημερομηνία της λύσης εκτελεσθείσες από την αντισυμβαλλόμενη εργασίες, σύμφωνα με τον τρόπο καταβολής της αμοιβής που ορίζεται στο άρθρο 4 της παρούσας.

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε δύο αντίγραφα (ένα για τον ανάδοχο και ένα για το Δήμο) και αφού αναγνώσθηκε, υπογράφηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη.


ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΟΜΕΝΟΙ

         ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ                                                                    ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
   
           Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΡΓΑΛΙΑΣ

Απόφαση 1/2015 : ∆ιαχείριση αδέσποτων ζώων στον ∆ήµο Ταναγρας

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Οι Ταναγραίες κόρες (Tanagra figurine)

ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Η ΙΩΑΝΝΑ ΤΖΑΒΕΛΑ ΤΟΥ ΕΡΜΗ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ

Δρομολόγια τοπικής συγκοινωνίας