Λήψη απόφασης για την αποκατάσταση ζηµιών που προκλήθηκαν από τα ακραία καιρικά φαινόµενα στις ∆ηµοτικές Ενότητες του ∆ήµου Τανάγρας
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
      Αριθµ. Πρωτοκόλλου: 5634/6-4-2015

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Αριθ. 5/27-03-2015 πρακτικό
Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου
ΑΠΟΦΑΣΗ 110/2015 : «Λήψη απόφασης για την αποκατάσταση ζηµιών που
προκλήθηκαν από τα ακραία καιρικά φαινόµενα στις ∆ηµοτικές Ενότητες του ∆ήµου Τανάγρας» 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α) Εγκρίνει την εκτέλεση εργασίας αποκατάστασης των ζηµιών λόγω των έκτακτων καιρικών φαινοµένων (παρατεταµένη βροχόπτωση) στις δηµοτικές ενότητες του ∆ήµου Τανάγρας. 

Β) Το ποσό για την αποκατάσταση των ζηµιών ανέρχεται:
1) Για την ∆.Ε. Τανάγρας στα 24.000,00 € µε ΦΠΑ.
2) Για την ∆.Ε. ∆ερβενοχωρίων στα 24.000,00 € µε ΦΠΑ.
3) Για την ∆.Ε. Σχηµαταρίου στα 24.000,00 € µε ΦΠΑ.
4) Για την ∆.Ε. Οινοφύτων στα 24.000,00 € µε ΦΠΑ.

Γ) Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει σύµφωνα µε το άρθρο 58 παρ. 2 του Ν.3852/2010 µε απευθείας ανάθεση λόγω του κατεπείγοντος, από τον ∆ήµαρχο, λόγω του ότι ο ∆ήµος αδυνατεί να εκτελέσει την συγκεκριµένη υπηρεσία διότι δεν διαθέτει τα κατάλληλα µηχανήµατα και το ανάλογο προσωπικό.


Καταψήφισαν το θέµα οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, κ. Κατσέλης Χρήστος και Αναστασίου Κωνσταντίνος, για το λόγο ότι ζήτησαν αναβολή του θέµατος, που δεν έγινε δεκτή και γιατί στον ∆ήµο υπάρχει γκρέιντερ το οποίο δεν επισκευάζεται και ο ∆ήµος θα πρέπει να αγοράσει δικό του γκρέιντερ, ώστε να γίνει εξοικονόµηση των χρηµάτων του ∆ήµου.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 110/2015
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από τους παρόντες δηµοτικούς συµβούλους.

Σχηµατάρι, 6-4-2015
Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Βουγέσης Γεώργιος

https://diavgeia.gov.gr/doc/7848%CE%A9%CE%97%CE%92-%CE%9C7%CE%94?inline=true

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΘΕΜΑ: «Ένταξη του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης σε τμήματα των Δ.Ε. Σχηματαρίου και Οινοφύτων» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Kαθαρές και απαγορευμένες παραλίες στην περιοχή μας από το ΠΑΚΟΕ

Οι Ταναγραίες κόρες (Tanagra figurine)