Διακήρυξη για μεταστέγαση Νηπιαγωγείου Δηλεσίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
                                                                                                           Σχηματάρι 08/04/2015
ΝΟΜΟΣ: ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ: ΤΑΝΑΓΡΑΣ                                                                 Αρ. Πρωτ:5848
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-
ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Ταχ. Διεύθυνση:Σχηματάρι ΤΚ 32009
Πληροφορίες:Ελένη Γιαννακού
Τηλέφωνο:2262351100
Fax:2262351188
E mail: e.giannakou@tanagra.gr

Υπ'αριθμ. 187/2015 Απόφαση Δημάρχου
ΘΕΜΑ: Διακήρυξη δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81)
β) το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06)
γ) το Ν.3852/2010
δ) την υπ'αριθμ. 238/2014Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου με σκοπό τη στέγαση του διθέσιου νηπιαγωγείου Δηλεσίου
ε) την υπ'αριθμ. 161/2015 Απόφαση Δημάρχου Τανάγρας (ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής καταλληλότητας και επιλογής χώρων και χώρων μετά κτιρίων για την στέγαση σχολικών μονάδων).
στ) την υπ'αριθμ 245/2015 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Δημοπρασίας μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου από το Δήμο Τανάγρας, στο οποίο θα στεγαστεί το 2/θέσιο Νηπιαγωγείο στο Δήλεσι Δήμου Τανάγρας. Η δημοπρασία θα διενεργηθεί σε δύο φάσεις: α)Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος , β)διενέργεια δημοπρασίας.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Σχηματαρίου (Πλατεία Παμμεγίστων Ταξιαρχών 1, ΤΚ 32009 Σχηματάρι) σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και ώρες ενώπιον της επιτροπής του άρθρου 1 του ΠΔ/τος 270/81, η οποία αποτελείται από τα εξής μέλη:
α) Περγάλιας Βασίλειος (Δήμαρχος), Πρόεδρος της Επιτροπής με αναπληρωτή τον Δημοτικό Σύμβουλο Αναστασίου Ιωάννη
β) Καμπιώτου – Λιάπη Γεωργία (Δημοτική Σύμβουλος) ως μέλος της Επιτροπής με αναπληρωτή της τον Δημοτικό Σύμβουλο Βουγέση Γεώργιο
γ) Αναστασίου Κωνσταντίνο (Δημοτικό Σύμβουλο) ως μέλος της Επιτροπής με αναπληρωτή του τον Δημοτικό Σύμβουλο Κανέλλο Αντώνιο.
Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η δημοτική υπάλληλος Ελένη Γιαννακού.
Οι όροι της δημοπρασίας καθορίζονται ως εξής:
1)Περιγραφή του μισθίου
Το μίσθιο θα στεγάσει την σχολική μονάδα του νηπιαγωγείου Δηλεσίου, στα όρια του Δηλεσίου . Το κτίριο πρέπει να είναι ισόγειο, εμβαδού περίπου 250,00 τ.μ , αποτελούμενο από δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας και λοιπούς απαιτούμενους χώρους (χώροι γραφείων , βιβλιοθήκης, χώροι έκθεσης εργασιών, κουζίνας, αποθήκης υλικού, χώροι υγιεινής νηπίων, χώροι υγιεινής ενηλίκων αίθουσες διδασκαλίας , αποθήκη, τουαλέτες παιδιών) . Επιπλέον να διαθέτει αύλειο χώρο εμβαδού περίπου εξακοσίων (600 τ.μ). Κατά τα λοιπά το μίσθιο
πρέπει να πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας διδακτηρίων όπως αυτά ορίζονται με την υπ’αριθμ. 37237/ΣΤ1-ΦΕΚ 635Β’/27-4-2007 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθώς επίσης να πληροί τις διατάξεις του ΓΟΚ 85, του οδηγού μελετών ΟΣΚ , του ισχύοντα κτιριοδομικού κανονισμού, του νόμου 3661/2008 και της ΠΟΛ 1018/13- 01/2012. Επίσης να είναι προσβάσιμο από ΑμεΑ.
Το ανώτατο ποσό ανά τ.μ ορίζεται σε 8 €.
Άρθρο 2 Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας
H δημοπρασία διεξάγεται σε δύο φάσεις ως εξής:
ΦΑΣΗ Α: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης, καταθέτοντας προσφορές έως την 27/4/2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ (ημερομηνία και ώρα ης υποβολής προσφορών).
Η προσφορά κατατίθεται σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος συνοδεύεται από αίτηση συμμετοχής στη δημοπρασία (εκτός του φακέλου). Η εν λόγω αίτηση , υπ’όψιν γραμματέα της πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής, λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Τανάγρας .
Ο φάκελος της προσφοράς περιλαμβάνει:
· Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/86 με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, ότι ο προσφέρων έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως
· Δημοτική ενημερότητα από το Δήμο Τανάγρας περί μη οφειλών, ισχύουσα κατά την ημέρα του διαγωνισμού
· Φορολογική και Ασφαλιστική ενημερότητα, ισχύουσες κατά την ημέρα του διαγωνισμού
· Υποφάκελο τεχνικής προσφοράς ο οποίος θα περιέχει:
α) Τεχνική Έκθεση στην οποία θα περιγράφονται λεπτομερώς η επιφάνεια, η θέση και τα λοιπά χαρακτηριστικά του ακινήτου που προσφέρεται, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του εκμισθωτή (ιδιοκτήτη) του ακινήτου
β) Υπεύθυνη δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής , στην οποία να
δηλώνεται από τον προσφέροντα το δικαίωμα για την εκμίσθωση του ακινήτου
γ) Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας του ακινήτου θεωρημένο από την αρμόδια
πολεοδομική αρχή και σε περίπτωση μη ύπαρξης αυτού , βεβαίωση αρμόδιας Αρχής (πολεοδομία ή Δήμος) για τη νομιμότητα κατασκευής του κτιρίου και μελέτη στατικότητας πολιτικού μηχανικού για τη στατική επάρκεια αυτού και τα ωφέλιμα φορτία που μπορεί να αναλάβει
δ) Τίτλο ιδιοκτησίας ή αν δεν υπάρχει, υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ότι δεν έχει νόμιμο τίτλο κτήσης κυριότητας και θα αναφέρει τον τρόπο κτήσης της κυριότητας του ακινήτου, προσκομίζοντας παράλληλα αντίγραφο του Ε9
ε) Κάτοψη του ακινήτου, τοπογραφικό διάγραμμα του οικοπέδου
στ) Εγκεκριμένο πιστοποιητικό πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία ή υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ότι σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού στο όνομά του θα λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα πυρασφάλειας
ζ) Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στον
«Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων» (ΦΕΚ 407/β/9-4-2010)
Τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά θα πρέπει:
α) Να μην έχουν ξυσίματα, σβησίματα, υποσημειώσεις ή υστερόγραφο, μεσόστιχα,
παρεμβολές κενά, συγκοπές και συντμήσεις που μπορούν να θέσουν σε αμφιβολία όρους
τιμές ή την ταυτότητα των εκμισθωτών.
β) Να αναγράφουν τα ακριβή στοιχεία του εκμισθωτή.
γ) Να είναι σαφή και πλήρη.
Ο Γραμματέας της Σχολικής Επιτροπής θα αποστείλει τις προσφορές στην αρμόδια επιτροπή καταλληλότητας, επιλογής και εκτίμησης της αξίας του ακινήτου (σχετική η υπ’αριθμ. 161/2015 απόφαση Δημάρχου Τανάγρας) , η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Η επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση, εντός δέκα (10) ημερών
από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Η έκθεση αξιολόγησης, μαζί με τις προσφορές ενδιαφέροντος, αποστέλλονται στον Γραμματέα της Σχολικής Επιτροπής , ο οποίος την κοινοποιεί σε κάθε έναν ενδιαφερόμενο.

Για τον συγκεκριμένο σκοπό έχει προϋπολογισθεί πίστωση ποσού 15.000 € στον ΚΑ: 02.30.6232.06 (μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του διθέσιου νηπιαγωγείου Δηλεσίου στην ΔΕ Οινοφύτων)
ΦΑΣΗ Β: Διενέργεια δημοπρασίας.
Για τα ακίνητα που κρίθηκαν αρμοδίως κατάλληλα , η επιτροπή του άρθρου 186 του νόμου 3863/2006 καθορίζει το τίμημα για το κάθε ακίνητο .
Η εκτίμηση της επιτροπής λαμβάνεται υπ' όψιν από την Οικονομική Επιτροπή κατά την κατάρτιση της σχετικής διακήρυξης για τον καθορισμό του ελαχίστου ορίου της πρώτης προσφοράς , το οποίο δε δύναται να μειωθεί πέραν του 10% επί της γενομένης από την επιτροπή εκτιμήσεως (παράγραφος 3, άρθρου 8 του ΠΔ 270/81 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010).
Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας ύστερα από σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας.
Οι ενδιαφερόμενοι, των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά την διαδικασία της Α φάσης του διαγωνισμού, από την Επιτροπή εκτίμησης καταλληλότητας, θα κληθούν εγγράφως από τον Γραμματέα της πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής , να προσέλθουν για την υποβολή φακέλου συμμετοχής στον διαγωνισμό , στην Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας.
Οι φάκελοι (συνοδευόμενοι από αίτηση συμμετοχής στη δημοπρασία η οποία θα βρίσκεται εκτός φακέλου) θα παραδοθούν στο Πρωτόκολλο του Δήμου Τανάγρας, υπ’ όψιν του Γραμματέα της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής, σφραγισμένοι, οι οποίοι θα γράφουν εξωτερικά την επωνυμία του διαγωνιζόμενου, τα στοιχεία της διακήρυξης (τίτλος, αριθμός πρωτοκόλλου), την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας και τα στοιχεία του αποστολέα.
Ο φάκελος θα περιέχει τα εξής δικαιολογητικά, τα οποία υποβάλλονται επί ποινή
αποκλεισμού:
1) Οικονομική προσφορά για την εκμίσθωση του ακινήτου
2) Εγγυητική επιστολή για τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό , η οποία ορίζεται σε 10% του ετήσιου προσφερόμενου μισθώματος και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας. Προσφορά που δε συνοδεύεται από αυτή την εγγυητική, είναι απαράδεκτη.
Σε αυτούς που θα αποσταλούν προσκλήσεις θα πρέπει να παρευρεθούν αυτοπροσώπως, ή εφόσον πρόκειται για εταιρεία, προκειμένου μεν για προσωπικές εταιρείες ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτών, για δε κεφαλαιουχικές εταιρείες εξουσιοδοτημένο άτομο με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
Οι συμμετέχοντες θα δηλώνουν την οικονομική προσφορά προφορικά κατ’ αλφαβητική σειρά εκφωνήσεως . Πάσα προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε μειοδότη και η δέσμευση αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο μειοδότη.
Οι προσφορές των μειοδοτών αναγράφονται στο Πρακτικό του διαγωνισμού, κατά σειρά της ως άνω εκφωνήσεως, με το ονοματεπώνυμό τους
Κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας συντάσσεται πρακτικό από την επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών το οποίο- μετά τη λήξη της δημοπρασίας- υπογράφεται από τον μειοδότη και τον εγγυητή.
Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην Επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών πριν την έναρξη της δημοπρασίας, παρουσιάζοντας και το νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο.
Άρθρο 3ο : Εγγυητής
Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.
Άρθρο 4ο : Δικαίωμα αποζημίωσης
Ο τελευταίος μειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του δήμου ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα.
Άρθρο 5ο : Σύμβαση
Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, άλλως και η κατατεθείσα εγγύηση
καταπίπτει υπέρ του δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση.
Η σύμβαση συντάσσεται σε τέσσερα (4) πρωτότυπα εκ των οποίων παραλαμβάνουν από ένα ο κάθε συμβαλλόμενος, ένα η σχολική μονάδα που θα στεγαστεί στο ακίνητο ή η προϊσταμένη αυτής αρχή και ένα η αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Ο Δήμος, ως μισθωτής, μπορεί να προβεί κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, χωρίς καμιά αποζημίωση στον εκμισθωτή, σε μονομερή λύση της σύμβασης, εάν:
(α) Καταργηθεί η στεγαζόμενη σχολική μονάδα εν όλω ή εν μέρει ή επεκταθεί έτσι ώστε το μίσθιο να μην εξυπηρετεί πλέον τις ανάγκες της,
(β) Μεταφερθεί η στεγαζόμενη σχολική μονάδα σε ιδιόκτητο ακίνητο,
(γ) Προσφερθεί σε αυτή, από τρίτο, η δωρεάν χρήση κατάλληλου ακινήτου για τον υπόλοιπο χρόνο της μίσθωσης,
(δ) Αναδιαρθρωθεί η στεγαζόμενη σχολική μονάδα, κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, ούτως ώστε το ακίνητο να μην εξυπηρετεί τις ανάγκες αυτής ή να μην είναι απαραίτητο.
(ε) Μεταφερθεί σε άλλο μέρος, η εγκατεστημένη στο ακίνητο σχολική μονάδα, έστω και προσωρινά,
(στ) Ο εκμισθωτής αρνηθεί ή δεν πραγματοποιήσει τις εργασίες που αναφέρονται στο άρθρο 10 της παρούσας.
Για τη λύση της σύμβασης σύμφωνα με τα παραπάνω, εκδίδεται από το Δήμαρχο απόφαση πρόωρης λύσης της μίσθωσης, ύστερα από γνωμοδότηση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία συντάσσεται με βάση το σχετικό έγγραφο αίτημα της στεγασμένης σχολικής μονάδας και σύμφωνη γνώμη της Προϊσταμένης αυτής αρχής. Η απόφαση πρόωρης λύσης της
μίσθωσης κοινοποιείται στον εκμισθωτή του ακινήτου και επιφέρει τα αποτελέσματα της τριάντα (30) ημέρες τουλάχιστον μετά την κοινοποίηση της. Από την ημερομηνία αυτή παύει κάθε υποχρέωση του Δήμου για καταβολή μισθωμάτων.
Άρθρο 6ο : Διάρκεια Μίσθωσης
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε δώδεκα (12) χρόνια αρχομένης από της ημέρας εγκατάστασης της σχολικής μονάδας στο ακίνητο η οποία θα βεβαιώνεται με την υπογραφή του πρωτοκόλλου παραλαβής του ακινήτου από τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας που θα εγκατασταθεί σε αυτό. Η σύμβαση μπορεί να λυθεί πριν την πάροδο των δώδεκα ετών, με
νεότερη συμφωνία και των δύο μερών.
Άρθρο 7ο : Προθεσμία καταβολής του Μισθώματος
Το μίσθωμα θα κατατίθεται στο τέλος κάθε τριμήνου, σε λογαριασμό της τράπεζας, που θα γνωστοποιήσει στο Δήμο ο μειοδότης.
Το μίσθωμα θα παραμένει σταθερό για τα δύο (2) πρώτα χρόνια και στη συνέχεια δύναται να υπάρξει αναπροσαρμογή σε συνάρτηση προς τον ετήσιο πληθωρισμό και ύστερα από σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Άρθρο 8ο : Υποχρεώσεις εκμισθωτή (ιδιοκτήτη)
Ο εκμισθωτής (ιδιοκτήτης) οφείλει να έχει ασφαλισμένο το οίκημα (μίσθιο) κατά του πυρός, διαφορετικά ο Δήμος, απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση, για τυχόν ζημιές, που μπορεί να προξενηθούν στο μίσθιο, από εκδήλωση πυρκαγιάς.
Ο εκμισθωτής (ιδιοκτήτης) υποχρεούται να ενεργήσει όλες τις δαπάνες που αφορούν τις εργασίες εγκατάστασης και σύνδεσης με τα δίκτυα Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η., Ύδρευσης, τοποθέτησης πυρασφάλειας, ασφάλειας, καλύπτοντας τους όρους υγιεινής, τις δαπάνες εγκατάστασης ηλεκτρικών κουδουνιών, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Δήμου και να παραδώσει το μίσθιο
έτοιμο και κατάλληλο για χρήση μέσα στην ορισθείσα προθεσμία.
Ο εκμισθωτής (ιδιοκτήτης) υποχρεούται να ενεργήσει με δικά του έξοδα όλες τις εργασίες, που αφορούν τη σύνδεση με τα δίκτυα αποχέτευσης και όπου αυτό δεν είναι εφικτό, να προβαίνει σε όλες τις δαπάνες εκκενώσεως βόθρων, οπόταν αυτό είναι αναγκαίο κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, καθώς επίσης και στις απαραίτητες επισκευές στο ακίνητο και να επανορθώσει τις φθορές που προέρχονται από τη συνηθισμένη χρήση του ακινήτου (μίσθιου),
μέσα στην προθεσμία που τάσσεται από τη στεγαζόμενη σχολική μονάδα.
Σε περίπτωση που ο εκμισθωτής αρνηθεί ή δεν πραγματοποιήσει τις παραπάνω εργασίες, ο Δήμος έχει το δικαίωμα να προβεί:
(α) Σε διακοπή της καταβολής των μισθωμάτων μέχρι την εκτέλεση των εργασιών από τον εκμισθωτή,
(β) Σε μονομερή λύση της σύμβασης και την μίσθωση άλλου ακινήτου, σε βάρος του εκμισθωτή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα,
(γ) Σε εκτέλεση όλων των απαιτούμενων εργασιών επισκευής του ακινήτου, σε βάρος του εκμισθωτή, παρακρατώντας τη σχετική δαπάνη από τα μισθώματα του ακινήτου, όπως αυτή η δαπάνη προκύπτει από σχετική τεχνική έκθεση – βεβαίωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.
Ο εκμισθωτής (ιδιοκτήτης) έχει υποχρέωση να παραδώσει το οίκημα στη χρήση του Δήμου, έτοιμο και κατάλληλο μέσα στη προθεσμία που θα ορίσει η Οικονομική Επιτροπή και μετά την εκτέλεση όλων των τυχόν υποδειχθεισών επισκευών και διαρρυθμίσεων και σύμφωνα με
τους όρους της παρούσας διακήρυξης, της απόφασης έγκρισης και της σύμβασης της μίσθωσης. Σε αντίθετη περίπτωση καταπίπτει υπέρ του Δήμου η εγγύηση που έχει κατατεθεί και ακολουθούνται οι διαδικασίες που προβλέπει η σχετική νομοθεσία.
Η παραλαβή του ακινήτου (μισθίου) από τον Δήμο καθώς και η παράδοσή του στον εκμισθωτή μετά τη λήξη της σύμβασης, ενεργείται από τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας, αφού συνταχθεί πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής σε τέσσερα (4) πρωτότυπα.
Ο εκμισθωτής καλείται εγγράφως, από τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας, να παραστεί αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο άτομο στην παραλαβή ή στην παράδοση του ακινήτου (μισθίου). Αν αρνηθεί δε, να προσέλθει συντάσσεται Πρωτόκολλο από τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας και κοινοποιείται σε αυτόν με απόδειξη. Η με Πρωτόκολλο παραλαβή του ακινήτου (μισθίου) από τον Προϊστάμενο, δεν απαλλάσσει τον εκμισθωτή της ευθύνης για
ελλείψεις ή για πάσης φύσεως ελαττώματα του μισθίου.
Εάν το ακίνητο (μίσθιο) κατά τη διάρκεια της μίσθωσης περιέλθει με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο στην κυριότητα, νομή, επικαρπία, χρήση, κ.λ.π. άλλου προσώπου, η μίσθωση συνεχίζεται αναγκαστικά στο πρόσωπο του νέου ιδιοκτήτη, νομέα, επικαρπωτή, χρήστη,
κ.λ.π., θεωρούμενου αυτού εφεξής ως εκμισθωτή.
Στον τελευταίο εκμισθωτή καταβάλλονται από το Δήμο τα μισθώματα, χωρίς καμιά άλλη διατύπωση, από τότε που κοινοποιείται νόμιμα σε αυτόν ο οικείος νόμιμος τίτλος βάσει του οποίου κατέστη αυτός νομέας, επικαρπωτής, χρήστης, κ.λ.π., νομίμως μεταγεγραμμένος,
εφόσον αυτός χρήζει κατά νόμο μεταγραφής ή τα δικαιολογητικά σε περίπτωση μη ύπαρξης τίτλου κτήσης που αναγράφονται στο άρθρο 2 (φάση Α') του παρόντος (τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο στον Προϊστάμενο της αρμόδιας Υπηρεσίας, ο οποίος φροντίζει για τις παραπέρα νόμιμες ενέργειες).

Άρθρο 9ο : Εγγύηση συμμετοχής
Η εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία ορίζεται σε ποσοστό δέκα επί τοις εκατό (10%) του ορίου προσφοράς, του υπολογιζόμενου προκειμένου μεν για χρόνο μικρότερο του έτους για ολόκληρο το χρόνο μίσθωσης, προκειμένου δε για χρόνο μεγαλύτερο του έτους, ενός έτους τουλάχιστον.
Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται σε αυτόν που έχει κατακυρωθεί ο διαγωνισμός μετά την εγκατάσταση της σχολικής μονάδας και την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου παράδοσης –παραλαβής καθώς και της σύμβασης μίσθωσης.
Οι εγγυητικές επιστολές επιστρέφονται στους λοιπούς συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του από την Οικονομική Επιτροπή.
Άρθρο 10ο : Υποχρεώσεις – δικαιώματα μισθωτή
Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού εργασίες , τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά υποχρεούται σε αποζημίωση.
Ο Δήμος Τανάγρας υποχρεούται με την λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το ακίνητο στην κατάσταση που το παρέλαβε, διαφορετικά υποχρεούται σε αποζημίωση.
Ο Δήμος Τανάγρας δεν ευθύνεται και δεν υποχρεούται να καταβάλλει καμιά αποζημίωση στον εκμισθωτή:
(α) για επιγενόμενες βλάβες ή ζημιές στο ακίνητο του, οφειλόμενες στη συνήθη χρήση ή κακή κατάσταση ή κατασκευή του κτιρίου ή σε τυχαίο γεγονός, ανωτέρα βία, κ.λ.π.
(β) για αλλαγές ή βελτιώσεις στις οποίες θα προβεί πριν ή μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας
(γ) αν, από δική του υπαιτιότητα, ανακληθεί η απόφαση περί κατακύρωσης του
αποτελέσματος της δημοπρασίας ή λυθεί η σύμβαση
(δ) εάν δεν εγκριθούν τα πρακτικά του διαγωνισμού.
Άρθρο 11ο : Κρατήσεις
Αυτός που θα αναδειχθεί μειοδότης βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις που αφορούν στη μίσθωση.
Άρθρο 12ο : Αναμίσθωση – Υπεκμίσθωση
Σιωπηρή αναμίσθωση καθώς και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή απαγορεύονται απολύτως.
Άρθρο 13ο : Κατακύρωση
Το πρακτικό της δημοπρασίας κατακυρώνεται από τη Οικονομική Επιτροπή ύστερα από απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 186 του ν. 3463/2006 , με την οποία εκτιμάται η αξία του ακινήτου και κρίνεται αν το προσφερόμενο μίσθωμα είναι συμφέρον.
Άρθρο 14ο : Δημοσίευση Διακήρυξης
Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Σχηματαρίου και όλων των δημοτικών καταστημάτων του Δήμου. Επίσης η διακήρυξη αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί νομίμως στον έντυπο Τύπο. Τα έξοδα
δημοσίευσης θα βαρύνουν τον τελευταίο μειοδότη.
Άρθρο 15ο : Επανάληψη της δημοπρασίας
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται από τον δήμαρχο εάν δεν παρουσιασθεί κατ' αυτήν μειοδότης.
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν συντρέχουν οι λόγοι που προβλέπονται στις διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 6 του Π.Δ. 270/81.
Άρθρο 16ο : Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Η παρούσα διακήρυξη διατίθεται από το τμήμα Παιδείας του Δήμου Τανάγρας (Πλατεία Παμμεγίστων Ταξιαρχών1, ΤΚ 32009 Σχηματάρι) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: από 10.00 -13.00)
Ονοματεπώνυμο υπαλλήλου:Ελένη Γιαννακού
Τηλέφωνα:2262351100, 51102
Φαξ:2262351188
Email:e.giannakou@tanagra.gr

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕΡΓΑΛΙΑΣhttp://www.tanagra.gr/

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Οι Ταναγραίες κόρες (Tanagra figurine)

ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Η ΙΩΑΝΝΑ ΤΖΑΒΕΛΑ ΤΟΥ ΕΡΜΗ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ

Δρομολόγια τοπικής συγκοινωνίας