∆ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Λήψη απόφασης για τον προγραµµατισµό προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού έτους 2015
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
                                                                              Αριθµ. Πρωτοκόλλου: 5295/30-3-2015∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Αριθ. 4/18-03-2015 πρακτικό
Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου
ΑΠΟΦΑΣΗ 86/2015 : «Λήψη απόφασης για τον προγραµµατισµό
 προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού έτους 2015»


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 1) Να υποβληθεί σχετικό αίτηµα από τον ∆ήµο Τανάγρας, για την πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού για το έτος 2015, προκειµένου να καλυφθούν οι αυξηµένες ανάγκες του ∆ήµου, ενόψει και των αυξηµένων αναγκών της καλοκαιρινής περιόδου.
 Συγκεκριµένα ως εξής:
1. Έναν (1) οδηγό ειδικών οχηµάτων (χειριστή γκρέιντερ), µε σύµβαση 8 µηνών
2. Έναν (1) οδηγό ειδικών οχηµάτων (χειριστή εκσκαφέα), µε σύµβαση 4 µηνών
3. ∆ύο (2) οδηγούς στην Υπηρεσία Καθαριότητας, µε σύµβαση 8 µηνών
4. Έξι (6) εργάτες στην Υπηρεσία Καθαριότητας, µε σύµβαση 8 µηνών
5. Πέντε (5) εργάτες στην Υπηρεσία Καθαριότητας, µε σύµβαση 4 µηνών, και
6. Τέσσερις (4) Ναυαγοσώστες, µε σύµβαση 3 µηνών.
7. Έναν (1) ηλεκτρολόγο, µε σύµβαση 8 µηνών

 2) Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2015, στον οποίο και έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 86/2015 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, 
υπογράφεται από τους παρόντες δηµοτικούς συµβούλους.

Σχηµατάρι, 31-3-2015
Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Βουγέσης Γεώργιος
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%97%CE%9C%CE%9D%CE%A9%CE%97%CE%92-%CE%9A%CE%9D%CE%A3?inline=true

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΘΕΜΑ: «Ένταξη του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης σε τμήματα των Δ.Ε. Σχηματαρίου και Οινοφύτων» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Kαθαρές και απαγορευμένες παραλίες στην περιοχή μας από το ΠΑΚΟΕ

Οι Ταναγραίες κόρες (Tanagra figurine)