Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων για περιβαλλοντική ζημία σε βιομηχ. ζώνη Οινοφύτων
Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων

Προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Θέμα: Παροχή περιβαλλοντικής πληροφορίας σχετικά με δράσεις έρευνας, πρόληψης και αποκατάστασης περιβαλλοντικής ζημίας στα ύδατα και στο έδαφος στην ευρύτερη περιοχή δραστηριοποίησης των Εταιρειών ΕΛΒΑΛ, ΧΑΛΚΟΡ, ΣΥΜΕΤΑΛ στα Οινόφυτα Βοιωτίας.


Δεδομένης της χρόνιας και συνεχούς περιβαλλοντικής υποβάθμισης  της περιοχής της βιομηχανικής ζώνης Οινοφύτων και της επιτακτικής ανάγκης αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημίας  τόσο στα ύδατα, όσο και στο υπέδαφος της ευρύτερης περιοχής των Οινοφύτων και λαμβάνοντας υπόψη:
1.    Τη σύμβαση του Aarhus σε συνδυασμό με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/4 σχετικά με την πρόσβαση του Κοινού στην περιβαλλοντική πληροφόρηση
2.     Την ΚΥΑ ΗΠ 11764/653/2006 (ΦΕΚ 327/Β/17-3-2006  σχετικά με την πρόσβαση του Κοινού στις δημόσιες Αρχές για παροχή πληροφοριών σχετικά με το περιβάλλον
3.    Την ΚΥΑ 9269/470/2007 (ΦΕΚ 286/Β/2-3-2007) σχετικά με τα ένδικα μέσα προστασίας του Κοινού κατά πράξεων ή παραλείψεων της Διοίκηση σχετικά με θέματα ενημέρωσης και συμμετοχής του κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων 
4.    Την ΚΥΑ ΗΠ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β/28-03-2006 σχετικά με τα μέτρα, όρους και περιορισμούς στη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων.
5.     Το ΠΔ 148/2009 (ΦΕΚ  190/Β/29-9-2009) σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον και τη σύσταση του ΣΥΓΑΠΕΖ.
6.    Το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13-2-2012
7.    Τα ευρήματα έρευνας της ΕΥΕΠ για την σύσταση των υδάτων της ρηχής υδροφορίας με έξαρση της παρουσίας βαρέων μετάλλων (Cr, Pb, Ni κυρίως) σε σκάμματα παρακολούθησης κατάντη των εγκαταστάσεων των Εταιρειών ΕΛΒΑΛ ΧΑΛΚΟΡ και ΣΥΜΕΤΑΛ στα Οινόφυτα Βοιωτίας. 
8.    Τα ευρήματα και τα συμπεράσματα έρευνας της ΕΥΕΠ που ανετέθη στο ΙΓΜΕΜ για την παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων γεωτρήσεων εντός και κατάντη των εγκαταστάσεων των Εταιρειών ΕΛΒΑΛ, ΧΑΛΚΟΡ και ΣΥΜΕΤΑΛ στα Οινόφυτα Βοιωτίας, τα οποία περιλαμβάνονται σε σχετική μελέτη του ΙΓΜΕΜ (2013), αντίγραφο της οποίας μας χορηγήθηκε από την ΕΥΕΠ κατόπιν σχετικής εισαγγελικής παραγγελίας.
9.    Τα δημοσιοποιημένα ευρήματα του προγράμματος "LIFE+CHARM-Χρώμιο στα υπόγεια νερά της λεκάνης απορροής του Ασωπού ποταμού: τεχνολογίες και έργα αποκατάστασης'',  σχετικά με την διαπίστωση εξαιρετικά υψηλών συγκεντρώσεων εξασθενούς χρωμίου και άλλων βαρέων μετάλλων στον επιφανειακό (ρηχό) υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής πέριξ των εγκαταστάσεων των Εταιρειών ΕΛΒΑΛ, ΧΑΛΚΟΡ και ΣΥΜΕΤΑΛ στα Οινόφυτα Βοιωτίας και τις εκτιμήσεις για την προέλευσή τους.
10.    Σειρά επιστολών του πρ. Αντιπεριφεριάρχη Βοιωτίας κ. Γ. Μουλκιώτη προς τον Υπουργό και Αναπληρωτή Υπουργό ΠΕΚΑ για την ανάγκη άμεσης ενεργοποίησης των υπηρεσιών του ΥΠΕΚΑ για τον εντοπισμό της πηγής εκπομπής των ρύπων και την αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημιάς στην περιοχή, 
Με βάση τα παραπάνω, αιτούμεθα όπως καταθέσει ο κ. Υπουργός: 
1. Αντίγραφο πλήρους φακέλου του αιτήματος της Εταιρείας ΕΛΒΑΛ (του ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ) για την έρευνα, πρόληψη και αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημίας στα ύδατα και το έδαφος της περιοχής δραστηριοποίησής της στα Οινόφυτα Βοιωτίας.
2. Αντίγραφο όλης της σχετικής αλληλογραφίας της αρμόδιας Αρχής υποδοχής του αιτήματος (ΣΥΓΑΠΕΖ) και της απάντηση-ανταπόκρισης του ΣΥΓΑΠΕΖ στο αίτημα.
3. Ενημέρωση για την τύχη αιτήματος της ΕΥΕΠ προς τον Αναπληρωτή ΥΠΕΚΑ για την χρηματοδότηση επόμενου σταδίου έρευνας για τον εντοπισμό της πηγής εκπομπής των ρύπων στην περιοχή πέριξ των εγκαταστάσεων των Εταιρειών ΕΛΒΑΛ, ΧΑΛΚΟΡ και ΣΥΜΕΤΑΛ στα Οινόφυτα Βοιωτίας.
4. Ενημέρωση για τους διενεργηθέντες περιβαλλοντικούς ελέγχους από την ΕΥΕΠ/Τομέα Νοτίου Ελλάδος και τη διάδοχη Δομή ΣΕΠΔΕΜ/Επιθεώρηση Νοτίου Ελλάδος/Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος/Γραφείο Οινοφύτων, εστιασμένους σε μεταλλουργικές δραστηριότητες της περιοχής Οινοφύτων  που εντοπίστηκε η έξαρση της ρύπανσης και τα αποτελέσματα αυτών (εκθέσεις ελέγχων, τυχόν Πράξεις βεβαίωσης παράβασης, Εισηγήσεις επιβολής διοικητικών προστίμων και ενημέρωση Εισαγγελικών Αρχών).
5. Ενημέρωση σχετικά με την παρακολούθηση  της ποιότητας των υδάτων στα διανοιγμένα από την ΕΥΕΠ σκάματα παρακολούθησης και τις υφιστάμενες ή πρόσφατα ανορυγμένες γεωτρήσεις έρευνας-παρακολούθησης εντός και πέριξ των εγκαταστάσεων των Εταιρειών ΕΛΒΑΛ, ΧΑΛΚΟΡ και ΣΥΜΕΤΑΛ, τα ευρήματα της παρακολούθησης και των διεξαχθέντων μετρήσεων και την αξιολόγηση αυτών. Ενημέρωση σχετικά με τυχόν ανάλογη έρευνα παρακολούθησης της ποιότητας των επιφανειακών υδάτων για τον εντοπισμό πηγών εκπομπής ρύπων στην λεκάνη του Ασωπού ποταμού. 
6. Ενημέρωση για τη σύσταση, τη στελέχωση, τις υποδομές, τον εξοπλισμό, την ενεργοποίηση και το έργο του συσταθέντος -με το ΠΔ 100/2014- Γραφείου Επιθεώρησης Περιβάλλοντος Οινοφύτων, με ταυτόχρονη κατάργηση του συσταθέντος και ουδέποτε ενεργοποιηθέντος -με το Ν.4014/2011, άρθρο 22- Τομέα Στερεάς Ελλάδος με έδρα τα Οινόφυτα (διοικητική δομή επιπέδου Διεύθυνσης). Επιπρόσθετα, ενημέρωση σχετικά με την τύχη των αιτήσεων υπαλλήλων του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα για απόσπαση/μετακίνηση/μετάταξη στον Τομέα Στερεάς Ελλάδος κατόπιν σχετικής δημόσιας πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωσή του.
7. Ενημέρωση σχετικά με τις ενέργειες αρμοδιότητας της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων σχετικά με την παρακολούθηση της ποιότητας των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων της λεκάνης του Ασωπού και του ευρύτερου υδατικού διαμερίσματος, τυχόν ευρήματα και την αξιολόγησή τους.
8. Ενημέρωση για την εμπλοκή και τις ενέργειες της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων στην εξέταση του υποβληθέντος αιτήματος  έρευνας πρόληψης και αποκατάστασης περιβαλλοντικής ζημίας από την Εταιρεία ΕΛΒΑΛ και παροχή τυχόν αλληλογραφίας και πρακτικών συσκέψεων για το χειρισμό της υπόθεσης.
9. Ενημέρωση για τυχόν προκηρύξεις έργων από το ΥΠΕΚΑ και την Ειδική Γραμματεία Υδάτων με αντικείμενο την παρακολούθηση της ποιότητας, τον εντοπισμό ρυπασμένων εδαφών και υδάτων  και την εξυγίανση, απορρύπανση και αποκατάσταση τους, το αντικείμενο των προκηρύξεων, τον προϋπολογισμό αυτών, τυχόν Αναδόχους και τυχόν παράγωγα (παραδοτέα και παραδοθέντα).
10. Ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης των συνομολογηθέντων με προγραμματική συμφωνία μεταξύ ΥΠΕΚΑ, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, Δήμου Ταναγραίων και ΕΥΔΑΠ για την υδροδότηση (παροχή νερού από το Μόρνο και την Υλίκη για Αστική, Αγροτική, Βιομηχανική χρήση και Αποκατάσταση/Εξυγίανση/Ανάκαμψη  του υδροφορέα της περιοχής Οινοφύτων).
11. Ενημέρωση σχετικά με την σκέψεις, τις μελέτες  και τις ενέργειες για τον σχεδιασμό και την κατασκευή Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας των Υγρών Βιομηχανικών Αποβλήτων της περιοχής Σχηματαρίου Οινοφύτων που έχει εξαγγελθεί κατ΄ επανάληψη από την ηγεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ και του ΥΠΕΚΑ.
12. Το σύνολο της αλληλογραφίας ενημέρωσης της FIDH από το ΥΠΕΚΑ σχετικά με την υπόθεση καταδίκης της Ελλάδος για παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην περιοχή του Ασωπού (Προσφυγή 72/2011)Οι αιτούντες βουλευτές 


Γιάννης Σταθάς
Χαρά Καφαντάρη


http://permisospress.blogspot.gr/

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Σύλληψη στο Σχηματάρι για παραβίαση του Κ.Ο.Κ.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ – ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Φοβερό τροχαίο με νεκρούς και τραυματίες στην Εγνατία

Αύξηση-ρεκόρ κατά 15% στα τιμολόγια της ΔΕΗ