Λήψη απόφασης για την ενοικίαση οικοπέδου στην είσοδο του Σχηµαταρίου, προκειµένου να χρησιµοποιηθεί για πάρκιν
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
                                                                                 Αριθµ. Πρωτοκόλλου: 3478/3-3-2015

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Αριθ. 2/18-02-2015 πρακτικό
Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου
ΑΠΟΦΑΣΗ 62/2015 : «Λήψη απόφασης για την ενοικίαση οικοπέδου στην είσοδο
του Σχηµαταρίου, προκειµένου να χρησιµοποιηθεί για πάρκιν » 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Όπως γίνει διερεύνηση για την εύρεση κατάλληλου χώρου στην είσοδο του Σχηµαταρίου, προκειµένου να προχωρήσει η διαδικασία µίσθωσης του, για την δηµιουργία χώρου πάρκιν.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 62/2015 https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%A0%CE%9A%CE%95%CE%A9%CE%97%CE%92-%CE%9D%CE%95%CE%92?inline=true

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Δήλωση Μπασιάκου για Αναπάντητες Ερωτήσεις από τους Υπουργούς για τη Βοιωτία

Ξέφρενο γλέντι με την ΑΕ ΔΗΛΕΣΙΟΥ

Οι Ταναγραίες κόρες (Tanagra figurine)

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ