Λήψη απόφασης για την ενοικίαση οικοπέδου στην είσοδο του Σχηµαταρίου, προκειµένου να χρησιµοποιηθεί για πάρκιν
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
                                                                                 Αριθµ. Πρωτοκόλλου: 3478/3-3-2015

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Αριθ. 2/18-02-2015 πρακτικό
Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου
ΑΠΟΦΑΣΗ 62/2015 : «Λήψη απόφασης για την ενοικίαση οικοπέδου στην είσοδο
του Σχηµαταρίου, προκειµένου να χρησιµοποιηθεί για πάρκιν » 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Όπως γίνει διερεύνηση για την εύρεση κατάλληλου χώρου στην είσοδο του Σχηµαταρίου, προκειµένου να προχωρήσει η διαδικασία µίσθωσης του, για την δηµιουργία χώρου πάρκιν.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 62/2015 https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%A0%CE%9A%CE%95%CE%A9%CE%97%CE%92-%CE%9D%CE%95%CE%92?inline=true

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Οι Ταναγραίες κόρες (Tanagra figurine)

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ & ΓΙΑ ΑΠΕΙΛΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ ΘΗΒΩΝ

Εικόνες από το Πριγκιπάτο