Δίμηνη εργασία στο Δήμο Τανάγρας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

Σχηματάρι, 2-3-2015
Αρ. Πρωτ.: 3395
TΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ


Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Παμμ. Ταξιαρχών 1
Ταχ. Κώδικας:  32009 Σχηματάρι
Πληροφορίες : Δερβενιωτάκη Μελωδία
Τηλ: 22623-51190
FAX: 22623-51118Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η   υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2015
Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ δίμηνης διάρκειας

Ο Δήμαρχος Τανάγρας
Έχοντας υπόψη:
1.    Τις διατάξεις του Ν. 2503/97 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2738/99 καθώς και αυτές της παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 3146/2003, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. 33/27.12.2006 πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 280Α/28.12.2006).
2.    Το άρθρο 170, 206 και 212  του Ν. 3584/2007
3.    Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδ. ιε του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ  Α/234/28-12-2009), σύμφωνα με τις οποίες εξακολουθούν να εξαιρούνται από τις διατάξεις του Ν. 2190/1994 οι συμβάσεις δίμηνης διάρκειας για κατεπείγουσες ανάγκες.
4.    Την υπ’ αριθμ. 268/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης) περί πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση δυο (2) μηνών, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών.
5.    Την με Α.Π. 317/7429/6-2-2015 Απόφαση της Γενικής  Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δυο (2) μήνες, μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, συνολικού αριθμού δεκαεπτά (17) ατόμων για την κάλυψη αναγκών της υπηρεσίας Καθαριότητας για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, δύο (02) ΔΕ29 – Οδηγών Αυτοκινήτων και  δεκαπέντε (15) ΥΕ16 – Εργάτες Καθαριότητας.


Πίνακας Α: Θέσεις εποχιακού προσωπικού
Κωδικός θέσεις
Υπηρεσία
Έδρα Υπηρεσίας
Ειδικότητα
Διάρκεια Σύμβασης
Αριθμός Ατόμων
ΔΕ 29
Καθαριότητας
Σχηματάρι
ΔΕ 29 – Οδηγών Αυτοκινήτων
2 μήνες
02
ΥΕ 16
Καθαριότητας
Σχηματάρι
ΥΕ 16 – Εργατών Καθαριότητας
2 μήνες
15

ΔΕ 29 – Οδηγών Αυτοκινήτων
Αριθμός Ατόμων: 02
Διάρκεια Σύμβασης: 2 μήνες

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Κωδικός Θέσης
Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα προσόντα
ΔΕ29- Οδηγών Αυτοκινήτων
1. Απολυτήριο Λυκείου ή Δίπλωμα  επαγγελματικής κατάρτισης Ι.Ε.Κ. ειδικότητας α) τεχνικού αυτοκινήτων οχημάτων ή β) εκπαιδευτή υποψηφίων  οδηγών αυτοκινήτων ή Πτυχίο Α΄ ή  Β’ κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας «Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου» ή Απολυτήριος Τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου Τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων  ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας  του ΟΑΕΔ ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή άλλος ισότιμος τίτλος Σχολικής Μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης συναφούς ειδικότητας.
Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τα τυπικά αυτά προσόντα, γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι με απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης ( δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980, απολυτήριο δημοτικού σχολείου).  Και
2. Επαγγελματική Άδεια οδήγησης Γ΄ ή  Δ΄ κατηγορίας.
3. οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 60 ετών.


ΥΕ 16 – Εργατών Καθαριότητας
Αριθμός Ατόμων: 15
Διάρκεια Σύμβασης: 2 μήνες

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Κωδικός Θέσης
Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα προσόντα
ΥΕ16-Εργατών Καθαριότητας
Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 2527/97.

Οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα προσλαμβάνονται με βάση το κριτήριο της εντοπιότητας με την εξής σειρά:
(1)  Προηγούνται οι δημότες του Δήμου Τανάγρας (Α’ βαθμός εντοπιότητας)
(2)  Έπονται οι δημότες των υπολοίπων Δήμων ή Κοινοτήτων του Νομού Βοιωτίας (Β’ βαθμός εντοπιότητας)
(3)  Έπονται οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των νομών της Χώρας (Γ’ βαθμός εντοπιότητας)

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1.    Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών
2.    Να έχουν την Υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση καθηκόντων της θέσης για την οποία προσλαμβάνονται.
3.    Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.
Σημείωση: Η ανικανότητα προς πρόσληψη αίρεται μόνο με την έκδοση, του κατά το άρθρο 47 παρ. 1 του Συντάγματος, Διατάγματος που αίρει τις συνέπειες της ποινής.
Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα  μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν. 2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6)

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν , τα κατωτέρω δικαιολογητικά:
1. Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
2. Για την απόδειξη της εντοπιότητας , Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για τους έγγαμους) ή πιστοποιητικό γέννησης (για τους άγαμους) πρόσφατης έκδοσης .
3. Για την απόδειξη του χρόνου συνεχόμενης ανεργίας, απαιτείται η υποβολή πρόσφατης βεβαίωσης ανεργίας του ΟΑΕΔ.
4. Φωτοαντίγραφο επικυρωμένο του τίτλου σπουδών όπου απαιτείται. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού
5. Για την απόδειξη της εμπειρίας βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης και υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνεται ο χρόνος και η ειδικότητα απασχόλησης. Οι μισθωτοί του Δημόσιου τομέα μπορούν εναλλακτικά αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα  από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης.
6. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο (12μηνο) από την τελευταία ημέρα της νέας σύμβασης δεν έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 του Ν. 2190/94 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για την κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία που απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).
7. Υπεύθυνη δήλωση κατά το Ν. 1599/1986 ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 και ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα:
α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος , καθ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
β) ότι μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή πλημμέλημα της περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί.
γ) ότι δεν έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.
δ) ότι δεν τελούν υπό στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.
8. Φωτοαντίγραφο επικυρωμένο ισχύουσας επαγγελματικής άδειας οδήγησης Γ΄ κατηγορίας ή άδειας άσκησης επαγγέλματος όπου απαιτείται
Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να ισχύουν τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, όσο και κατά την ημερομηνία πρόσληψης.

Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλον αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας, Παμμεγίστων Ταξιαρχών 1 , Σχηματάρι και ειδικότερα στο γραφείο πρωτοκόλλου, αρμόδια κ. Αικατερίνη Ευαγγελία,  εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα ανάρτησής της παρούσας στο χώρο ανακοινώσεων των Δημοτικών Καταστημάτων (δηλ. από 03-03-2015 μέχρι και 12-03-2015).

Δ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει στο χώρο ανακοινώσεων των Δημοτικών Καταστημάτων του Δήμου Τανάγρας συντασσόμενου κατ’ άρθρο 32 παρ. 9 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει), πρακτικού ανάρτησης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣΠΕΡΓΑΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ


https://diavgeia.gov.gr/doc/72%CE%A3%CE%92%CE%A9%CE%97%CE%92-%CE%A0%CE%99%CE%95?inline=true

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Η ΙΩΑΝΝΑ ΤΖΑΒΕΛΑ ΤΟΥ ΕΡΜΗ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ

Οι Ταναγραίες κόρες (Tanagra figurine)

Δρομολόγια τοπικής συγκοινωνίας