Λήψη απόφασης για την αποδοχή της αποφασης ένταξης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ∆ΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ∆ΗΛΕΣΙ » στο πρόγραµµα αγροτικής ανάπτυξης ΠΑΑ 2007-2013 και έγκριση της µελέτης
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
                                                                                      Αριθµ. Πρωτοκόλλου: 2969/20-2-2015
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Αριθ. 2/18-02-2015 πρακτικό
Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου
ΑΠΟΦΑΣΗ 38/2015 : «Λήψη απόφασης για την αποδοχή 
της αποφασης ένταξης του
έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ∆ΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ∆ΗΛΕΣΙ » 
στο πρόγραµµα αγροτικής
ανάπτυξης ΠΑΑ 2007-2013 και έγκριση της µελέτης» 


Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το 10ο θέµα της ηµερησίας διάταξης έδωσε τον λόγο στον ∆ιευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Γκίκα ∆ηµήτριο, ο οποίος είπε τα εξής:
Με την υπ΄αριθµ. 9115 / 23-05-2012 εντολή του ∆ηµάρχου συντάχθηκε µελέτη µε αριθµό 6/12 από την Τεχνική Υπηρεσία προϋπολογισµού 245.000,00 € µε Φ.Π.Α. 23 %, µε τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ∆ΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ∆ΗΛΕΣΙ»
Η υπ αρ. 6/12 µελέτη του έργου επικαιροποιήθηκε µε βάσει την εγκύκλιο 3 αρ.πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/41/31-01-2013 και εγκρίθηκε µε την υπ΄αρ. 176/13 απόφαση ∆.Σ. Τανάγρας .Με την επικαιροποίηση αυτή ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 260.000 € συµπ. του Φ.Π.Α.23%.
Με το υπ΄ αρ. 15296/4-8-14 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων το παραπάνω έργο εντάχθηκε στο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΑΑ 2007-2013 , ΜΕΤΡΟ 41 Υποµέτρο L313 «Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων » ∆ράση L313-3 «Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των πε ιοχών » µε το ποσό των 245.000,00 € .

 Κατόπιν των ανωτέρω θα πρέπει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να προβεί:
1) Στην αποδοχή της απόφασης ένταξης του έργου στο ΠΑΑ2007-2013 ΜΕΤΡΟ 41 Υποµέτρο L313 «Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων » ∆ράση L313-3 «Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των περιοχών » µε το ποσό των 245.000,00 € .
2) Στην έγκριση της υπ΄αρ. 6/12 µελέτης ∆. Τανάγρας προϋπολογισµού 260.000,00 € συµπ.του Φ.Π.Α. 23%.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κάλεσε το Σώµα να
αποφασίσει σχετικά µε το θέµα.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση και έλαβε υπόψη του την
εισήγηση αυτή, όλα τα παραπάνω αναφερόµενα έγγραφα και διατάξεις, τον φάκελο του έργου, µετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων µεταξύ των µελών του,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1) Αποδέχεται την απόφαση ένταξης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ∆ΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ∆ΗΛΕΣΙ» στο ΠΑΑ 2007-2013 ΜΕΤΡΟ 41 Υποµέτρο L313 «Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων» ∆ράση L313-3 «Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των περιοχών» µε το ποσό των 245.000,00 € .
2) Εγκρίνει την υπ΄ αρ. 6/12 µελέτη προϋπολογισµού 260.000,00 € συµπ. του Φ.Π.Α23%.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 38/2015

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από τους παρόντες δηµοτικούς συµβούλους.

Σχηµατάρι, 20-2-2015
Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Βουγέσης Γεώργιοςhttps://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%93%CE%A74%CE%A9%CE%97%CE%92-%CE%95%CE%A9%CE%A7?inline=true

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Σύλληψη στο Σχηματάρι για παραβίαση του Κ.Ο.Κ.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ – ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Φοβερό τροχαίο με νεκρούς και τραυματίες στην Εγνατία

Αύξηση-ρεκόρ κατά 15% στα τιμολόγια της ΔΕΗ