ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                                           Σχηµατάρι: 13-2-2015
∆ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ                                                                          Αρ. Πρωτ. : 2418
Tαχ. ∆/νση: Παµµεγίστων Ταξιαρχών 1
Ταχ. Κώδικας: 32009-ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ
Τηλ. : 22623-51110-51111

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1) Προς τα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
 2) Προς τον κ. ∆ήµαρχο.
 3) Προς τους Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.
 4) Προς τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.Έδρες τους
 Έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87/7-6-2010 ), σας προσκαλούµε να παρευρεθείτε κατά την 2η συνεδρίαση (τακτική) του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για το έτος 2015, η οποία θα πραγµατοποιηθεί στις 18 του µήνα Φεβρουαρίου του έτους 2015, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 µ.µ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της έδρας του ∆ήµου, στο Σχηµατάρι, για να
συζητήσουµε και να πάρουµε απόφαση για τα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για την υδροδότηση της εταιρείας SCP PRODUCTION SERVICES M ΕΠΕ
2. Λήψη απόφασης για την υδροδότηση της εταιρείας COLTECH ΕΠΕ.
3. Λήψη απόφασης για την υδροδότηση της εταιρείας NYFAN ABEE-ΜΑΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
4. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ 2011.
5. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ
6. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ
7. Λήψη απόφασης για την συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: ΑΣΦΑΛΤΡΟΣΤΡΩΣΗ Ο∆ΩΝ ΣΤΟ ∆ΗΛΕΣΙ.
8. Λήψη απόφασης για την συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Κ.Χ. Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ.
9. Λήψη απόφασης για την χορήγηση παράτασης προθεσµίας του έργου: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ.
10. Λήψη απόφασης για την αποδοχή της απόφασης ένταξης του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ∆ΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ∆ΗΛΕΣΙ, στο πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΑΑ 2007-2013
11. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 2014.
12. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΗΠΕ∆ΩΝ ∆.Ε. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ Α∆ΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.
13. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΗΠΕ∆ΩΝ ∆.Ε. ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΓΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ Α∆ΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.
14. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΗΠΕ∆ΩΝ ∆.Ε. ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΓΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ Α∆ΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.
15. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕ∆ΟΥ 5x5 ΣΤΟ ∆ΗΛΕΣΙ»
16. Λήψη απόφασης για την χορήγηση παράτασης προθεσµίας του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕ∆ΟΥ 5x5 ΣΤΟ ∆ΗΛΕΣΙ
17. Λήψη απόφασης για την έγκριση του τρόπου εκτέλεσης της ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ.
18. Λήψη απόφασης για την έγκριση του τρόπου εκτέλεσης της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 2015.
19. Λήψη απόφασης για την εξέταση αιτήσεων για την κοπή δέντρων2
20. Λήψη απόφασης για την έγκριση της ετήσιας έκθεσης πεπραγµένων στους τοµείς αρµοδιότητας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
21. Λήψη απόφασης επί της πρότασης της ∆/νσης Α/θµιας Εκπ/σης Βοιωτίας για τον υποβιβασµό του 4/θέσιου ∆ηµοτικού Σχολείου Πύλης σε 3/θέσιο, λόγω µειωµένου µαθητικού δυναµικού.
22. Λήψη απόφασης για την έγκριση της αριθµ. 74/2015 απόφασης της Οικονοµικής επιτροπής η οποία αφορά την «Λήψη απόφασης για την εισήγηση προς το δηµοτικό συµβούλιο τροποποίησης του προϋπολογισµού του δήµου έτους 2015».
23. Λήψη απόφασης για την έγκριση µίσθωσης ιδιωτικών γεωτρήσεων για προσωρινή υδροδότηση των Τοπικών Κοινοτήτων Ασωπίας Καλλιθέας.
24. Λήψη απόφασης για την παράταση της σύµβασης µε την εταιρεία INTERBETON AE για την προµήθεια Α∆ΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ.
25. Λήψη απόφασης για την παράτασης της σύµβασης για την µίσθωση του χώρου στέγασης των Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου στο ∆ήλεσι.
26. Λήψη απόφασης για την αποδοχή και κατανοµή ποσού 143.250,00 €, το οποίο αφορά επιχορήγηση από το Πράσινο Ταµείο για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙ∆ΟΤΟΠΩΝ ∆.ΤΑΝΑΓΡΑΣ
27. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 40.162,71 €, το οποίο αφορά ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ
28. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 24.062,50 €, το οποίο αφορά ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΑΤΑ 2015-1η ∆ΟΣΗ
29. Λήψη απόφασης για την αποδοχή και κατανοµή ποσού 34.335,27 €, το οποίο αφορά την Α κατανοµή 2015 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων.
30. Λήψη απόφασης για την αποδοχή και κατανοµή ποσού 138.717,13 €, το οποίο αφορά ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ – Α’ ΚΑΤΑΝΟΜΗ.
31. Λήψη απόφασης για την έγκριση της µε αρ. 24/2015 απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆.: ΚΑΠΗ- ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ- ∆ΗΜΟΤΙΚΟ Ω∆ΕΙΟ ∆ΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ, σχετικά µε 1η αναµόρφωση του προϋπολογισµού του Ν.Π.∆.∆., οικ. έτους 2015


Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Βουγέσης Γεώργιος

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Σύλληψη στο Σχηματάρι για παραβίαση του Κ.Ο.Κ.

Αύξηση-ρεκόρ κατά 15% στα τιμολόγια της ΔΕΗ

Φοβερό τροχαίο με νεκρούς και τραυματίες στην Εγνατία

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ – ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ