Έγκριση της δαπάνης ποσού 14.916,00 € για τη «Διαχείριση πληθυσμού αδέσποτων ζώων»

ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


ΑΠΟΦΑΣΗ: 114
Από το πρακτικό 5ης/2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Τανάγρας.
 Περίληψη
«Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση
πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 02.15.6162.06 με τίτλο: «Διαχείριση
πληθυσμού αδέσποτων ζώων».

Η τεχνική υπηρεσία του Δήμου, σε συνέχεια του υπ’ αριθμ. 2489/16-2-
2015 αιτήματος του γραφείου Δημάρχου, συνέταξε την υπ’ αριθμ. πρωτ.
2490/16-2-2015 τεχνική έκθεση προκειμένου να περιγράψει την παροχή
υπηρεσιών για την φροντίδα αδέσποτων ζώων του Δήμου Τανάγρας.
Οι κατά περίπτωση κτηνιατρικές υπηρεσίες θα παρέχονται από
κτηνιατρεία / κτηνιατρικές κλινικές που λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με το
Ν.604/1977 και το Π.Δ. 463/1978 (όπως αυτά τροποποιήθηκαν από το άρθρο
14 του Ν.3170/2003 και το άρθρο 9 του Ν.4039/2012) και διαθέτουν τον
απαιτούμενο εξοπλισμό.
Επειδή στην εφαρμογή του προγράμματος φροντίδας αδέσποτων ζώων
αναμένονται περιστατικά ποικίλης αιτιολογίας και μη προβλέψιμου αριθμού ,
κρίνεται σκόπιμο να προβλεφθούν κτηνιατρικές υπηρεσίες , οι οποίες να
μπορούν να αυξομειωθούν κατ εντολή του Δήμου έως το ποσό της σύμβασης
που θα υπογραφεί. Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες με τις ενδεικτικές τιμές μονάδας
αναφέρονται αναλυτικά στον Προϋπολογισμό της εργασίας

Το κόστος της προμήθειας εκτιμάται στα 14.916,00 € συμπεριλαμβανομένου 13% Φ.Π.Α Αναλυτικά ο ενδεικτικός προϋπολογισμός έχει ως εξής:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α
1. Εγκρίνει το επείγον του θέματος.
2. Εγκρίνει την αριθμ. 181/2015 δέσμευση ανάληψης υποχρέωσης.
3. Εγκρίνει δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 14.916,00 €, σε βάρος του
Κ.Α. 02.15.6162.06 με τίτλο: «Διαχείριση πληθυσμού αδέσποτων ζώων»
του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2015.
4. Διευκρινίζεται ότι όλες οι διαδικασίες της εν λόγω εργασίας θα γίνουν με
τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 και της παρ. 13, του άρθρου 20,του Ν.
3731/2008.
5. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την εκτέλεση της παρούσας.


Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 114/2015

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%98%CE%917%CE%A9%CE%97%CE%92-0%CE%A4%CE%95?inline=true

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Σύλληψη στο Σχηματάρι για παραβίαση του Κ.Ο.Κ.

Αύξηση-ρεκόρ κατά 15% στα τιμολόγια της ΔΕΗ

Φοβερό τροχαίο με νεκρούς και τραυματίες στην Εγνατία

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ – ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ