Πρόσκληση για 1ο Δ.Σ. 2015 Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 19:00μμ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                                               Σχηµατάρι: 15-1-2015
∆ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ                                                                              Αρ. Πρωτ. : 589
Tαχ. ∆/νση: Παµµεγίστων Ταξιαρχών 1
Ταχ. Κώδικας: 32009-ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ
Τηλ. : 22623-51110-51111

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1) Προς τα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
 2) Προς τον κ. ∆ήµαρχο.
 3) Προς τους Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.
 4) Προς τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.Έδρες τους
 Έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87/7-6-2010 ), σας προσκαλούµε να παρευρεθείτε κατά την 1η συνεδρίαση (τακτική) του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για το έτος 2015, η οποία θα πραγµατοποιηθεί στις 19 του µήνα Ιανουαρίου του έτους 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 19:00 µ.µ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της έδρας του ∆ήµου, στο Σχηµατάρι, για να συζητήσουµε και να πάρουµε απόφαση για τα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για την υδροδότηση της εταιρείας PACORINI ELLAS A.E
2. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕ∆ΟΥ 5Χ5 ΣΤΟ ∆ΗΛΕΣΙ
3. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ Τ.Κ. ΑΡΜΑΤΟΣ
4. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 2011
5. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ∆.∆. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ.
6. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΟ Σ.Σ. ΤΑΝΑΓΡΑΣ
7. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ (∆ΗΜΟΥ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ)
8. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟ∆ΥΤΗΡΙΩΝ ΓΗΠΕ∆ΟΥ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΑ ΟΙΝΟΦΥΤΑ
9. Λήψη απόφασης για την χορήγηση παράτασης προθεσµίας στο έργο: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Ο∆ΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
10. Λήψη απόφασης για την έγκριση παραλαβής της µελέτης µε τίτλο: ΜΕΛΕΤΗ Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ Ο∆ΩΝ Τ.Κ. ΑΣΩΠΙΑΣ
11. Λήψη απόφασης για την άρση διακοπής εργασιών του έργου: ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ, και παράταση προθεσµίας εκτέλεσης του έργου.
12. Λήψη απόφασης επί της µελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων της εταιρείας «ALUMINCO Α.Β.Ε.Ε.», στην θέση Μεγάλη Ράχη της ∆ηµοτικής Ενότητας Οινοφύτων.
13. Λήψη απόφασης για την έγκριση της αριθµ. 752/2014 απόφασης της Οικονοµικής επιτροπής η οποία αφορά την «Λήψη απόφασης για τον προέλεγχο του απολογισµού και του ισολογισµού του Καλλικρατικού ∆ήµου Τανάγρας, οικονοµικού έτους 2013»
14. Λήψη απόφασης για την έγκριση της αριθµ. 737/2014 απόφασης της Οικονοµικής επιτροπής η οποία αφορά την «Λήψη απόφασης για την εισήγηση προς το δηµοτικό συµβούλιο τροποποίησης του προ»υπολογισµού του δήµου έτους 2014.
15. Λήψη απόφασης επί ενστάσεων λογαριασµών ύδρευσης (Απόφαση 2/2014 της Επιτροπής Ύδρευσης ∆ήµου Τανάγρας)
16. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 2.000,00 € το οποίο αφορά Επιχορήγηση από τον ΟΑΕ∆ για την κάλυψη της µισθοδοσίας του ανταποκριτή
17. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 2.430,23 €, το οποίο αφορά ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΟΚ.2
18. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 48.125,00 € το οποίο αφορά την 10η
και 11η δόση ΣΑΤΑ 2014
19. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 37.323,05 €, το οποίο αφορά την δόση ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 και ποσού 37.323,05 €, το οποίο αφορά την δόση ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014, για εξόφληση των πάσης φύσεως οφειλών του άρθρου 27 Ν. 3456/2009
20. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 157.615,07 €, το οποίο αφορά την ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (ΙΒ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2014)
21. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 8.614,94 €, το οποίο αφορά Μισθώµατα Σχολικών Μονάδων από 1/9/14 έως 31/12/1
22. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 3.295,05 €, το οποίο αφορά τον ΦΟΡΟ ΖΥΘΟΥ
23. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 13.779,30 €, το οποίο αφορά τα ΤΕΛΗ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
24. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 20.269,55 €, το οποίο αφορά ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
25. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης για τις τοπικές εορτές των Πολιούχων των Τοπικών και ∆ηµοτικών Κοινοτήτων του ∆ήµου Τανάγρας για το έτος 2015
26. Λήψη απόφασης για την επιστροφή του ποσού των 15,12 €, στην κ. Καλαράκη Ελένη, και του ποσού των 29,50 €, στον κ. Μπουρνιά Κωνσταντίνο, λόγω διπλοπληρωµής.Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Βουγέσης Γεώργιος

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Οι Ταναγραίες κόρες (Tanagra figurine)

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Δρομολόγια τοπικής συγκοινωνίας

Νέα επιτυχία του Τμήματος Ιστιοπλοΐας του Ναυτικού Ομίλου Δήλεσι