Λήψη απόφασης για την ίδρυση ΚΕΠ στο ∆ήλεσι
 Αριθµ. Πρωτοκόλλου: 23976/16-12-2014

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Αριθ. 22/18-11-2014 πρακτικό
Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου
ΑΠΟΦΑΣΗ 246/2014 : «Λήψη απόφασης για την ίδρυση και λειτουργία ΚΕΠ
στον οικισµό ∆ήλεσι του ∆ήµου Τανάγρας» 


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την ίδρυση και λειτουργία ΚΕΠ στον οικισµό ∆ήλεσι του ∆ήµου Τανάγρας, για      την εξυπηρέτηση των κατοίκων, µε τις εξής προϋποθέσεις:

Α) Το σύνολο του κόστους της ίδρυσης και λειτουργίας του ΚΕΠ ∆ηλεσίου,
  δηλαδή κατασκευαστικές ανάγκες και κάθε εξοπλισµός λειτουργίας θα        βαρύνουν τον δήµο Τανάγρας.
Β) Το υπαλληλικό προσωπικό που θα στελεχώσει το ΚΕΠ ∆ηλεσίου θα
προκύψει από την τοποθέτηση µονίµων υπαλλήλων του δήµου.

2. Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τις παραπέρα ενέργειες.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 246/2014. 


Επιτέλους αποφασίστηκε η  ίδρυση και λειτουργία ΚΕΠ στο ∆ήλεσι
Ένα χρόνιο αίτημα των μόνιμων κατοίκων της περιοχής μας

Δείτε ποιοι δημοτικοί σύμβουλοι ήταν ΑΠΟΝΤΕΣ από τη συνεδρίαση …

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A0%CE%9A%CE%A5%CE%A9%CE%97%CE%92-%CE%A5%CE%91%CE%98?inline=true

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΘΕΜΑ: «Ένταξη του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης σε τμήματα των Δ.Ε. Σχηματαρίου και Οινοφύτων» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»

Δρομολόγια τοπικής συγκοινωνίας

Kαθαρές και απαγορευμένες παραλίες στην περιοχή μας από το ΠΑΚΟΕ

ΤΩΡΑ-Σεισμός 4,8 στην Ιστιαία - Αισθητός και στην Αθήνα