Λήψη απόφασης για την έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου ΤανάγραςΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
                                                                             Αριθµ. Πρωτοκόλλου: 24201/18-12-2014

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Αριθ. 25/16-12-2014 πρακτικό
Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου
ΑΠΟΦΑΣΗ 315/2014 : «Λήψη απόφασης για την έγκριση του Κανονισµού
Λειτουργίας του ∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου» 


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει τον Κανονισµό Λειτουργίας του ∆ηµοτικού Κοινωνικού
      Παντοπωλείου
Β) Ο Κανονισµός θα δηµοσιευθεί κατά το πλήρες κείµενό του στο δηµοτικό
      κατάστηµα του ∆ήµου, σύµφωνα µε την διαδικασία που προβλέπεται από το          άρθρο 284 του ν.3463/2006 , στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και στον έντυπο      Τύπο.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 315/2014.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό,
 υπογράφεται από τους
παρόντες δηµοτικούς συµβούλους.

Σχηµατάρι, 18-12-2014
Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Βουγέσης Γεώργιοςhttps://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%9A%CE%9E%CE%A5%CE%A9%CE%97%CE%92-%CE%A860?inline=true


ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ


Ημερομηνία ανάρτησης
10/12/2014 11:54:11
Τελευταία τροποποίηση
16/01/2015 11:56:42

ΑΠΟΦΑΣΗ 266/2014 : «Λήψη απόφασης την ίδρυση Κοινωνικού Παντοπωλείου στο Δήμο Τανάγρας»

https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%A393%CE%A9%CE%97%CE%92-%CE%A1%CE%92%CE%A0?inline=true

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Οι Ταναγραίες κόρες (Tanagra figurine)

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Νέα επιτυχία του Τμήματος Ιστιοπλοΐας του Ναυτικού Ομίλου Δήλεσι

Δρομολόγια τοπικής συγκοινωνίας