Παράταση της λειτουργία του Γραφείου Ανταποκριτή ΟΑΕΔ στον Δήμο Τανάγρας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
                                                                               Αριθµ. Πρωτοκόλλου: 24266/19-12-2014

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Αριθ. 25/16-12-2014 πρακτικό
Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου
ΑΠΟΦΑΣΗ 316/2014 : «Λήψη απόφασης για την παράταση της Προγραµµατικής
Σύµβασης για την λειτουργία του Γραφείου Ανταποκριτή ΟΑΕ∆ στον ∆ήµο
Τανάγρας» 


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ.

 1. Εγκρίνει την παράταση της Προγραµµατικής Σύµβασης, µεταξύ του ∆ήµου
Τανάγρας και του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (Ο.Α.Ε.∆.), η οποία λήγει 31-12-2014.
 2. Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο Τανάγρας κ. Περγάλια Βασίλειο, για την υπογραφή
της σχετικής σύµβασης παράτασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 316/2014.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από τους παρόντες
δηµοτικούς συµβούλους.

Σχηµατάρι, 18-12-2014
Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Βουγέσης Γεώργιος


Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΘΕΜΑ: «Ένταξη του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης σε τμήματα των Δ.Ε. Σχηματαρίου και Οινοφύτων» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Kαθαρές και απαγορευμένες παραλίες στην περιοχή μας από το ΠΑΚΟΕ

Οι Ταναγραίες κόρες (Tanagra figurine)