Λήψη απόφασης για χαρακτηρισµό χώρου ως Σχολικού για την ανέγερση του 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου ∆ηλεσίου
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
 Αριθµ. Πρωτοκόλλου: 22830/2-12-2014

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Αριθ. 22/18-11-2014 πρακτικό Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 291/2014 : «Λήψη απόφασης για χαρακτηρισµό χώρου ως
Σχολικού για την ανέγερση του 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου ∆ηλεσίου ∆.Ε.
Σχηµαταρίου» 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τον χαρακτηρισµό του γηπέδου εκτός σχεδίου πόλεως, για την ανέγερση του 1ου
∆ηµοτικού Σχολείου ∆ηλεσίου, ∆.Ε. Σχηµαταρίου, το οποίο βρίσκεται στην θέση
«ΠΡΩΤΑ» ∆ηλεσίου, ως Σχολικού χώρου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 291/2014.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από τους
παρόντες δηµοτικούς συµβούλους.

Σχηµατάρι, 2-12-2014
Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου

Βουγέσης Γεώργιος

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Οι Ταναγραίες κόρες (Tanagra figurine)

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Νέα επιτυχία του Τμήματος Ιστιοπλοΐας του Ναυτικού Ομίλου Δήλεσι

Δρομολόγια τοπικής συγκοινωνίας