Πρόσληψη Ειδικού Συµβούλου στο Δήμο ΤανάγραςΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Σχηµατάρι 7-10-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                                             Αριθµ. Πρωτ.: 19272
∆ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ                                                                           Αριθµ. Απόφασης : 495


Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης»
2. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 3463/07 (∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», σύµφωνα µε τις οποίες συνιστώνται στους ∆ήµους ισάριθµες µε τους Αντιδηµάρχους θέσεις Ειδικών Συµβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστηµονικών Συνεργατών.
4. Την µε αριθµ. 55/74802/29.12.2010 ερµηνευτική εγκύκλιο του Τµήµατος
Προσωπικού ΟΤΑ της ∆/νσης Οργάνωσης και λειτουργίας ΟΤΑ της Γεν. ∆/νσης
Τοπ. Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης όπου διευκρινίζεται ότι για την πρόσληψη ατόµων στις θέσεις
Ειδικών Συµβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστηµονικών Συνεργατών δεν
απαιτείται να προβλέπονται οι θέσεις αυτές στον ΟΕΥ των δήµων, γιατί συνιστώνται απευθείας από το νόµο.
5. Την ανάγκη πλήρωσης µιας θέσης Ειδικού Συµβούλου ∆ηµάρχου για την ενασχόληση και την παροχή γνωµοδοτήσεων σε θέµατα σχετικά µε την διαχείριση του εξοπλισµού, αξιοποίησης των υλικών και εγκαταστάσεων του ∆ήµου, διαχείρισης του προσωπικού, µελέτη δροµολογίων και εν γένει πάσης φύσεως οργανωτικών και λειτουργικών θεµάτων που αφορούν τον ∆ήµο.
6. Την αριθµ. 16857/2-9-2014 απόφαση του ∆ηµάρχου Τανάγρας περί αποδοχής
παραίτησης της Ειδικής Συνεργάτιδας του ∆ηµάρχου Λέτη Μαρίνας του Πολυχρόνη ΦΕΚ 1269/τεύχος τρίτο/22-09-2014.
7. Την µε αριθµ. Πρωτ. 18446/25-9-2014 γνωστοποίηση δια του τύπου του ∆ηµάρχου Τανάγρας για πρόσληψη ενός (1) ειδικού Συµβούλου.
8. Την αριθµ. πρωτ. 19131/6-10-2014 υποβληθείσα αίτηση του Λούζη Παύλου του
Ευαγγέλου που πληροί τις προϋποθέσεις.
9. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του ∆ήµου µας.
10. Τις εξασφαλισµένες πιστώσεις στον προϋπολογισµό έτους 2014.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
 Προσλαµβάνει τον Λούζη Παύλο του Ευαγγέλου, στη θέση του Ειδικού Συµβούλου του ∆ηµάρχου, κλάδου ΠΕ πολιτικής επιστήµης και ιστορίας του Παντείου Πανεπιστηµίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών.
 Ο ανωτέρω θα υπόκειται στην ιεραρχική εξάρτηση του ∆ηµάρχου και θα ασκεί καθήκοντα επιτελικά χωρίς αποφασιστικές αρµοδιότητες οποιασδήποτε µορφής.
 Για την πρόσληψη θα υπογραφεί ειδική σύµβαση εργασία, ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου από την οποία θα συναφθεί η εργασιακή σχέση και θα αρχίσει η υποχρέωση για παροχή υπηρεσιών.
 Η συνολική δαπάνη προϋπολογίζεται σε 6.500,00 ΕΥΡΩ και θα βαρύνει τους ΚΑΕ 02.00.6031.01 και ΚΑΕ 02.00.6053.01 του προϋπολογισµού έτους 2014 του ∆ήµου Τανάγρας.
 Η παρούσα απόφαση να σταλεί στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Τµήµα Τοπ. Αυτ/σης & Ν.Π για για έλεγχο νοµιµότητας , περίληψη δε αυτής να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

 Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

 ΠΕΡΓΑΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Οι Ταναγραίες κόρες (Tanagra figurine)

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Δρομολόγια τοπικής συγκοινωνίας

Νέα επιτυχία του Τμήματος Ιστιοπλοΐας του Ναυτικού Ομίλου Δήλεσι