Πρόσληψη Ειδικού Συµβούλου στο Δήμο ΤανάγραςΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Σχηµατάρι 7-10-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                                             Αριθµ. Πρωτ.: 19272
∆ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ                                                                           Αριθµ. Απόφασης : 495


Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης»
2. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 3463/07 (∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», σύµφωνα µε τις οποίες συνιστώνται στους ∆ήµους ισάριθµες µε τους Αντιδηµάρχους θέσεις Ειδικών Συµβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστηµονικών Συνεργατών.
4. Την µε αριθµ. 55/74802/29.12.2010 ερµηνευτική εγκύκλιο του Τµήµατος
Προσωπικού ΟΤΑ της ∆/νσης Οργάνωσης και λειτουργίας ΟΤΑ της Γεν. ∆/νσης
Τοπ. Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης όπου διευκρινίζεται ότι για την πρόσληψη ατόµων στις θέσεις
Ειδικών Συµβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστηµονικών Συνεργατών δεν
απαιτείται να προβλέπονται οι θέσεις αυτές στον ΟΕΥ των δήµων, γιατί συνιστώνται απευθείας από το νόµο.
5. Την ανάγκη πλήρωσης µιας θέσης Ειδικού Συµβούλου ∆ηµάρχου για την ενασχόληση και την παροχή γνωµοδοτήσεων σε θέµατα σχετικά µε την διαχείριση του εξοπλισµού, αξιοποίησης των υλικών και εγκαταστάσεων του ∆ήµου, διαχείρισης του προσωπικού, µελέτη δροµολογίων και εν γένει πάσης φύσεως οργανωτικών και λειτουργικών θεµάτων που αφορούν τον ∆ήµο.
6. Την αριθµ. 16857/2-9-2014 απόφαση του ∆ηµάρχου Τανάγρας περί αποδοχής
παραίτησης της Ειδικής Συνεργάτιδας του ∆ηµάρχου Λέτη Μαρίνας του Πολυχρόνη ΦΕΚ 1269/τεύχος τρίτο/22-09-2014.
7. Την µε αριθµ. Πρωτ. 18446/25-9-2014 γνωστοποίηση δια του τύπου του ∆ηµάρχου Τανάγρας για πρόσληψη ενός (1) ειδικού Συµβούλου.
8. Την αριθµ. πρωτ. 19131/6-10-2014 υποβληθείσα αίτηση του Λούζη Παύλου του
Ευαγγέλου που πληροί τις προϋποθέσεις.
9. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του ∆ήµου µας.
10. Τις εξασφαλισµένες πιστώσεις στον προϋπολογισµό έτους 2014.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
 Προσλαµβάνει τον Λούζη Παύλο του Ευαγγέλου, στη θέση του Ειδικού Συµβούλου του ∆ηµάρχου, κλάδου ΠΕ πολιτικής επιστήµης και ιστορίας του Παντείου Πανεπιστηµίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών.
 Ο ανωτέρω θα υπόκειται στην ιεραρχική εξάρτηση του ∆ηµάρχου και θα ασκεί καθήκοντα επιτελικά χωρίς αποφασιστικές αρµοδιότητες οποιασδήποτε µορφής.
 Για την πρόσληψη θα υπογραφεί ειδική σύµβαση εργασία, ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου από την οποία θα συναφθεί η εργασιακή σχέση και θα αρχίσει η υποχρέωση για παροχή υπηρεσιών.
 Η συνολική δαπάνη προϋπολογίζεται σε 6.500,00 ΕΥΡΩ και θα βαρύνει τους ΚΑΕ 02.00.6031.01 και ΚΑΕ 02.00.6053.01 του προϋπολογισµού έτους 2014 του ∆ήµου Τανάγρας.
 Η παρούσα απόφαση να σταλεί στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Τµήµα Τοπ. Αυτ/σης & Ν.Π για για έλεγχο νοµιµότητας , περίληψη δε αυτής να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

 Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

 ΠΕΡΓΑΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Δρομολόγια τοπικής συγκοινωνίας

Οι Ταναγραίες κόρες (Tanagra figurine)

Η λίστα με τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ ιατρούς στη Βοιωτία