Λήψη απόφασης σχετικά µε το κλείσιµο των ΕΛ.ΤΑ. στην ∆ηµοτική Κοινότητα Οινοφύτων
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Αριθ. 17/15-9-2014 πρακτικό
Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου
ΑΠΟΦΑΣΗ 170/2014 : «Λήψη απόφασης σχετικά µε το κλείσιµο των ΕΛ.ΤΑ., 
στην ∆ηµοτική Κοινότητα Οινοφύτων» 


....Η ∆ηµοτική Σύµβουλος κ. Κακάλια Ευαγγελία, ζήτησε από τον Πρόεδρο του
∆ηµοτικού Συµβουλίου, να συζητηθεί εκτός της ηµερήσιας διάταξης, το θέµα του
κλεισίµατος του Ταχυδροµείου στα Οινόφυτα, καθότι πρόκειτε για ένα πολύ σοβαρό ζήτηµα για την περιοχή. 

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο να συζητηθεί το
θέµα εκτός ηµερησίας διάταξης και κάλεσε το σώµα να αποφασίσει σχετικά. 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου και την
σχετική του πρόταση και αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 67 & 7 του Ν. 3852/2010 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ, να συζητηθεί το θέµα αυτόν πριν από τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. 

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον κ. ∆ήµαρχο, ο οποίος είπε
τις ενέργειες που έκανε ο ∆ήµος µόλις ενηµερώθηκε για το κλείσιµο του
ταχυδροµείου στα Οινόφυτα και ότι εστάλη σχετική επιστολή σ’ όλους τους
αρµόδιους φορείς. 

Λαβών τον λόγο η δηµοτική σύµβουλος κ. Καµπιώτου-Λιάπη Γεωργία, 
ενηµέρωσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για το σχέδιο δράσης του δήµου. Το
ταχυδροµείο Οινοφύτων εξυπηρετεί την µεγαλύτερη βιοµηχανική περιοχή της
Ελλάδας, καθώς και χιλιάδες κόσµο, ο οποίος µένει ή εργάζεται στην ευρύτερη
περιοχή και συναλλάσετε καθηµερινά µε το ταχυδροµείο, πληρώνοντας
λογαριασµούς, λαµβάνοντας συντάξεις ή στέλνοντας την αλληλογραφία. Με το
κλείσιµο του ταχυδροµείου στα Οινόφυτα, όλες οι υπηρεσίες που παρείχε θα
µεταφερθούν στο ταχυδροµείο Σχηµαταρίου, όπου θα δηµιουργηθεί ένα υδροκέφαλο ταχυδροµείο, που θα έχει σαν αποτέλεσµα, λόγο του φόρτου εργασίας, να µην µπορεί να εξυπηρετήσει τους πολίτες. Στην προσπάθειά µας αυτή έχουµε συµπαραστάτη µας και τον Πρόεδρο των Βιοµηχάνων της περιοχής, κ. Κουδούνη, ο οποίος µόλις ενηµερώθηκε για το κλείσιµο του ταχυδροµείου Οινοφύτων έστειλε επιστολή διαµαρτυρίας προς τον Πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο των ΕΛΤΑ, κ.  Μελαχροινό. 

Λαβών τον λόγο η δηµοτική σύµβουλος κ. Κακάλια Ευαγγέλια, είπε πως
συµφωνεί µε τις ενέργειες που ακολουθήθηκαν αλλά καλό θα ήταν να υπάρχει και
απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου. 

Λαβών τον λόγο ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Στέρπης Γεώργιος, ρώτησε αν
πρόκειται απλώς για µια καταγγελία που θα γίνει από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

Λαβών τον λόγο ο επικεφαλής της ελλάσονος αντιπολίτευσης κ. Μαυράκης
Λάζαρος, είπε πως θα πρέπει να ψηφίσουµε να µην κλείσει το ταχυδροµείο στα
Οινόφυτα, αλλά εάν είναι να κλείσει το ταχυδροµείο των Οινοφύτων ή του
Σχηµαταρίου, να παραµείνει των Οινοφύτων, διότι η περιοχή έχει ήδη υποβαθµιστεί πολύ. 

Λαβών τον λόγο ο επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης κ. Θεοδώρου
∆ηµοσθένης, είπε πως δεν συµφωνεί µε την αντίληψη των ΕΛΤΑ και πιστεύει ότι δεν
πρέπει µόνο να πάρουµε απόφαση για να παραµείνει το ταχυδροµείο, αλλά θα
πρέπει να προβούµε σε κινητοποιήσεις, µε την συµµετοχή όλων των κατοίκων του ∆ήµου. 

Λαβών τον λόγο η κ. Καµπιώτου-Λιάπη Γεωργία, είπε πως στα Οινόφυτα, έχει
ήδη ξεκινήσει η διαδικασία για να γίνει πρακτορείο σε διάφορα καταστήµατα και
συµφώνησε να γίνουν κινητοποιήσεις. 

Λαβών τον λόγο ο δηµοτικός σύµβουλος, κ. Γκίνης Ιωάννης, συµφώνησε µε
την κ. Καµπιώτου-Λιάπη Γεωργία. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τις προτάσεις που
υποβλήθηκαν, και µετά από διαλογική συζήτηση, 


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 


1. Να µην κλείσει το υποκατάστηµα των ΕΛΤΑ, στην δηµοτική
κοινότητα Οινοφύτων. 
2. Να παραµείνουν ανοικτά και τα δύο υποκαταστήµατα των
ΕΛ.ΤΑ., και στο Σχηµατάρι και στα Οινόφυτα
3. Ο ∆ήµος να οργανώσει κινητοποιήσεις µε την συµµετοχή όλων
των κατοίκων του ∆ήµου. 


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 170/2014. 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από τους
παρόντες δηµοτικούς συµβούλους. Σχηµατάρι, 17-9-2014
Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Βουγέσης Γεώργιος
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7460%CE%A9%CE%97%CE%92-2%CE%97%CE%93/document?inline=true

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Οι Ταναγραίες κόρες (Tanagra figurine)

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Δρομολόγια τοπικής συγκοινωνίας

Νέα επιτυχία του Τμήματος Ιστιοπλοΐας του Ναυτικού Ομίλου Δήλεσι