Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Τανάγρας
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Σχηματάρι 9 Σεπτεμβρίου 2014
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙ ΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ


Αριθμ. Απόφασης : 409/2014
Αριθμ. Πρωτ.: 17279

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 54 παρ. 4, 58, 59 και 282 του Ν.3852/2010 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκέντρωσης ∆ιοίκησης
–Πρόγραµµα Καλλικράτης» (Α’ 87), αναφορικά µε τον ορισµό των
Αντιδηµάρχων και την αναπλήρωση του ∆ηµάρχου. 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 87, παρ. 3 του Ν.3463/2006 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει σε συνδυασµό µε τα άρθρα 94 και 95 του Ν. 
3852/2010. 
4. Την υπ’ αριθµ. 30/2014 απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Θηβών
που επικυρώνει το αποτέλεσµα των εκλογών της 18ης Μαΐου 2014, για την
ανάδειξη ∆ηµοτικών Αρχών στον ∆ήµο Τανάγρας. 
5. Το πρωτόκολλο ορκωµοσίας του ∆ηµάρχου και των ∆ηµοτικών και

Τοπικών Συµβούλων του ∆ήµου Τανάγρας


Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 

Α. Ορίζει τους κατωτέρω δηµοτικούς συµβούλους της πλειοψηφίας ως
Αντιδηµάρχους του ∆ήµου Τανάγρας, µε θητεία από 01/09/2014 µέχρι
28/02/2017 εντός της τρέχουσας δηµοτικής περιόδου, και τους µεταβιβάζει
καθ’ ύλην τις παρακάτω αρµοδιότητες: 

1. τον κ. ∆ηµητρίου Ηλία του Βασιλείου, κατά τόπον Αντιδήµαρχο για τη
∆ηµοτική Ενότητα Σχηµαταρίου, µε αντιµισθία και του µεταβιβάζει καθ’ ύλην
τις παρακάτω αρµοδιότητες: 

1) α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών που είναι 
εγκατεστηµένες στη δηµοτική ενότητα. 
β)Την µέριµνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού που
βρίσκεται στη δηµοτική ενότητα. 
γ) Την συνεργασία µε τον πρόεδρο της ∆ηµοτικής Κοινότητας για την επίλυση
των προβληµάτων της. 
2) Την ευθύνη για το περιβάλλον, την πολιτική προστασία και την ποιότητα
ζωής: 
 α) Προστασία Περιβάλλοντος
β) Πολιτική προστασία
γ) ∆ιαχείριση Υδάτινων Πόρων
δ) Ύδρευση – Αποχέτευση
ε) Ηλεκτροφωτισµός 
στ) Καθαριότητα
ζ) ∆ιαχείριση απορριµµάτων – Ανακύκλωση
η) Γραφείο κίνησης – Συντήρηση Οχηµάτων
θ) Κοιµητήρια
3) Την ευθύνη για τον προγραµµατισµό και την ανάπτυξη
α) Αγροτική Ανάπτυξη
β) Αγροτουρισµός
γ) Πιστοποίηση αγροτικών προϊόντων
4) Τον ορίζει ως Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 
5) Την ευθύνη για την διοικητική λειτουργία και την διαχείριση ανθρώπινου
δυναµικού του ∆ήµου Τανάγρας:
α) Πρωτόκολλο – ∆ιεκπεραίωση – Αρχείο
β) Προσωπικό
γ) ∆ηµοτολόγιο – Μητρώο Αρρένων
δ) Ληξιαρχείο
ε) ∆ιοικητική µέριµνα
στ) ∆ιαφάνεια και Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση
ζ) ΚΕΠ
η) Ανταποκριτή ΟΓΑ
θ) Την υπογραφή µε εξουσιοδότηση του δηµάρχου, βεβαιώσεων, 
πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις
δηµοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δηµοτικής ενότητας. 
6) Την ευθύνη για την κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη και την κοινωνική
πολιτική
α) Παιδεία
β) Υγεία
γ) Κοινωνικές Υπηρεσίες
δ) Πολιτισµός
ε) Αθλητισµός
στ) Νεολαία
ζ) Τουριστική προβολή
7) Τον ορίζει ως υπεύθυνο για την τέλεση των Πολιτικών Γάµων, σε
περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του ∆ηµάρχου. 


2. την κ. Καµπιώτου-Λιάπη Γεωργία του Ευσταθίου, κατά τόπον
Αντιδήµαρχο για τη ∆ηµοτική Ενότητα Οινοφύτων µε αντιµισθία και της
µεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρµοδιότητες: 

1) α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών που είναι
εγκατεστηµένες στην δηµοτική ενότητα. 
β) Την µέριµνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού που
βρίσκονται στις δηµοτικές ενότητες. 
γ) Την υπογραφή µε εξουσιοδότηση του δηµάρχου, βεβαιώσεων, 
πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις
δηµοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των δηµοτικών ενοτήτων. 
δ) Την συνεργασία µε τους προέδρους των δηµοτικών και τοπικών
κοινοτήτων για την επίλυση των προβληµάτων τους. 
ε) Την θεώρηση του γνησίου της υπογραφής και την επικύρωση
φωτοαντιγράφων. 
στ) Να οπισθογραφεί τις επιταγές τρίτων που παραλαµβάνει ο ταµίας για
εξόφληση λογαριασµών
ζ) το Ληξιαρχείο
η) τον Ανταποκριτή ΟΓΑ
θ) τον Ανταποκριτή ΟΑΕ∆
2) Επίσης την ευθύνη για το περιβάλλον, την πολιτική προστασία και την
ποιότητα ζωής: 
α) Προστασία Περιβάλλοντος
β) Πολιτική προστασία
γ) ∆ιαχείριση Υδάτινων Πόρων
δ) Ύδρευση – Αποχέτευση
ε) Ηλεκτροφωτισµός 
στ) Καθαριότητα
ζ) ∆ιαχείριση απορριµµάτων – Ανακύκλωση
η) Κοιµητήρια
3) Την ορίζει ως υπεύθυνη για την έκδοση αδειών πολιτικών γάµων και για
την τέλεση των Πολιτικών Γάµων στην ∆ηµοτική Ενότητα Οινοφύτων 
4) Την ευθύνη για τον προγραµµατισµό και την ανάπτυξη
α) Αγροτική Ανάπτυξη
β) Αγροτουρισµός
γ) Πιστοποίηση αγροτικών προϊόντων
5) Την ευθύνη για την κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη και την κοινωνική
πολιτική
α) Παιδεία
β) Υγεία
γ) Κοινωνικές Υπηρεσίες
δ) Πολιτισµός4
ε) Αθλητισµός
στ) Νεολαία
ζ) Τουριστική προβολή3. την κ. Νίκα-Κοτσίφη Μαρία του ∆ηµητρίου, κατά τόπον Αντιδήµαρχο για
τη ∆ηµοτική Ενότητα Τανάγρας άνευ αντιµισθίας και της µεταβιβάζει καθ’ 
ύλην τις παρακάτω αρµοδιότητες: 

1) α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών που είναι
εγκατεστηµένες στη δηµοτική ενότητα. 
β) Την µέριµνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού που
βρίσκεται στη δηµοτική ενότητα. 
γ) Την υπογραφή µε εξουσιοδότηση του δηµάρχου, βεβαιώσεων, 
πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις
δηµοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δηµοτικής ενότητας. 
δ) Την συνεργασία µε τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων για την
επίλυση των προβληµάτων τους. 
ε) Την θεώρηση του γνησίου της υπογραφής και την επικύρωση
φωτοαντιγράφων. 
στ) Να οπισθογραφεί τις επιταγές τρίτων που παραλαµβάνει ο ταµίας για
εξόφληση λογαριασµών
ζ) το Ληξιαρχείο
η) τον Ανταποκριτή ΟΓΑ
2) Επίσης την ευθύνη για το περιβάλλον, την πολιτική προστασία και την
ποιότητα ζωής: 
α) Προστασία Περιβάλλοντος
β) Πολιτική προστασία
γ) ∆ιαχείριση Υδάτινων Πόρων
δ) Ύδρευση 
ε) Ηλεκτροφωτισµός 
στ) Καθαριότητα
ζ) ∆ιαχείριση απορριµµάτων – Ανακύκλωση
η) Κοιµητήρια
3) Την ορίζει ως υπεύθυνη για την έκδοση αδειών πολιτικών γάµων και για
την τέλεση των Πολιτικών Γάµων στην ∆ηµοτική Ενότητα Τανάγρας
4) Την ευθύνη για τον προγραµµατισµό και την ανάπτυξη
α) Αγροτική Ανάπτυξη
β) Αγροτουρισµός
γ) Πιστοποίηση αγροτικών προϊόντων
5) Την ευθύνη για την κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη και την κοινωνική
πολιτική5
α) Παιδεία
β) Υγεία
γ) Κοινωνικές Υπηρεσίες
δ) Πολιτισµός
ε) Αθλητισµός
στ) Νεολαία
ζ) Τουριστική προβολή


5. τον κ. Σταµάτη Σπυρίδων του Αναστασίου, κατά τόπον Αντιδήµαρχο για
τη ∆ηµοτική Ενότητα ∆ερβενοχωρίων άνευ αντιµισθίας και του µεταβιβάζει
καθ’ ύλην τις παρακάτω αρµοδιότητες: 

1) α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών που είναι
εγκατεστηµένες στην δηµοτική ενότητα. 
β) Την µέριµνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού που
βρίσκονται στις δηµοτικές ενότητες. 
γ) Την υπογραφή µε εξουσιοδότηση του δηµάρχου, βεβαιώσεων, 
πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις
δηµοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των δηµοτικών ενοτήτων. 
δ) Την συνεργασία µε τους προέδρους των δηµοτικών και τοπικών
κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των δηµοτικών και τοπικών κοινοτήτων
για την επίλυση των προβληµάτων τους. 
ε) Την θεώρηση του γνησίου της υπογραφής και την επικύρωση
φωτοαντιγράφων. 
στ) Να οπισθογραφεί τις επιταγές τρίτων που παραλαµβάνει ο ταµίας για
εξόφληση λογαριασµών
ζ) το Ληξιαρχείο
η) τον Ανταποκριτή ΟΓΑ
2) Επίσης την ευθύνη για το περιβάλλον, την πολιτική προστασία και την
ποιότητα ζωής: 
α) Προστασία Περιβάλλοντος
β) Πολιτική προστασία
γ) ∆ιαχείριση Υδάτινων Πόρων
δ) Ύδρευση 
ε) Ηλεκτροφωτισµός 
στ) Καθαριότητα
ζ) ∆ιαχείριση απορριµµάτων – Ανακύκλωση
η) Κοιµητήρια
3) Τον ορίζει ως υπεύθυνο για την έκδοση αδειών πολιτικών γάµων και για
την τέλεση των Πολιτικών Γάµων στην ∆ηµοτική Ενότητα ∆ερβενοχωρίων
4) Την ευθύνη για τον προγραµµατισµό και την ανάπτυξη6
α) Αγροτική Ανάπτυξη
β) Αγροτουρισµός
γ) Πιστοποίηση αγροτικών προϊόντων
5) Την ευθύνη για την κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη και την κοινωνική
πολιτική
α) Παιδεία
β) Υγεία
γ) Κοινωνικές Υπηρεσίες
δ) Πολιτισµός
ε) Αθλητισµός
στ) Νεολαία
ζ) Τουριστική προβολή


Β. Η παρούσα να δηµοσιευτεί σε µία εβδοµαδιαία εφηµερίδα του Νοµού και
να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. 


 Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΡΓΑΛΙΑΣ

http://www.tanagra.gr/

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Έξω από την Λιβαδειά η φωτιά στην Βοιωτία. Eκκενώθηκε το γηροκομείο.

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Kαθαρές και απαγορευμένες παραλίες στην περιοχή μας από το ΠΑΚΟΕ

Δρομολόγια τοπικής συγκοινωνίας