Αποφάσεις συγκρότησης σχολικών επιτρόπων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Τανάγρας
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Σχηµατάρι 17 Σεπτεµβρίου 2014 
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                                                                                      
∆ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ                                                                         Αριθµ. Πρωτ. : 17848 
                                                                                                Αριθµ. Απόφασης : 440/2014


Α Π Ο Φ Α Σ Η
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
 Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 103 του Ν.3852/2010 
(ΦΕΚ 87 Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» 
2. Τις διατάξεις των άρθρων 239 και 240 του Ν.3463/2006 
«Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων» 
3. Την υπ΄ αριθµ. 59 Β/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου Τανάγρας περί συγχώνευσης σχολικών
επιτροπών ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, η οποία
δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 1237/14-6-2011 
4. Την υπ΄αριθµ. 161/2014 Απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου Τανάγρας περί ορισµού µελών του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της Σχολικής επιτροπής Β/θµιας εκπαίδευσης
∆ήµου Τανάγρας
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 

Την συγκρότηση της Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης του ∆ήµου Τανάγρας, αποτελούµενη από τους
παρακάτω: 

1. Χρήστου Γεώργιο – ∆ηµοτικό Σύµβουλο, ως Πρόεδρο
2. ∆ριχούτη ∆ιοµήδη - ∆ηµοτικό Σύµβουλο, ως Αντιπρόεδρο
3. Ζαφειροπούλου-Στουραΐτη Ελένη - ∆ηµοτική Σύµβουλο
4. Κακάλια Ευαγγελία - ∆ηµοτική Σύµβουλο
5. Κανέλλο Αντώνιο - ∆ηµοτικό Σύµβουλο
6. Βόγγελη Μιχαήλ - ∆/ντη Γυµνασίου Σχηµαταρίου
7. Λιάκο Αθανάσιο - ∆/ντη ΕΠΑ.Λ. Οινόης Σχηµαταρίου
8. Χαϊντούτη Ελευθέριο -       Εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων &  Κηδεµόνων
9. Χρήστου Μαρία του Γεωργίου - Εκπρόσωπο της Μαθητικής
       Κοινότητας.  Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΡΓΑΛΙΑΣ

------------------------------------------------------------------------------

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Σχηµατάρι 18 Σεπτεµβρίου 2014 
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                                                                                         
∆ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ                                                                              Αριθµ. Πρωτ. :17.863
Πληρ. Ανδρίτσου Παρασκευή                                                      Αριθµ. Απόφ :444/2014


Α Π Ο Φ Α Σ Η
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 103 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» 
2. Τις διατάξεις των άρθρων 239 και 240 του Ν.3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων και
Κοινοτήτων» 
3. Την υπ΄ αριθµ. 59Α/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Τανάγρας περί
συγχώνευσης Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου
Τανάγρας σε ένα Ν.Π.∆.∆. , η οποία δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 1238/14-06-2011 
4. Την υπ΄αριθµ. 160/2014 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Σχηµαταρίου    περί ορισµού ∆ιοικητικού Συµβουλίου Σχολικών επιτροπών Α/θµιας  εκπαίδευσης ∆ήµου Τανάγρας

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Την συγκρότηση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Τανάγρας, αποτελούµενη από τους παρακάτω: 

1. Αναστασίου Ιωάννης – ∆ηµοτικός Σύµβουλος, ως Πρόεδρος
2. Πέτρου Νικόλαος – ∆ηµοτικός Σύµβουλος, ως Αντιπρόεδρος
3. Ανυφαντής Αλέξανδρος - ∆ηµοτικός Σύµβουλος, ως Μέλος
4. Αναστασίου Κωνσταντίνος – ∆ηµοτικός Σύµβουλος, ως Μέλος
5. Πέτρου Χρήστος- ∆ηµοτικός Σύµβουλος, ως Μέλος
6. Τσαπραΐλης Γεώργιος - ∆/ντης 2ο ∆ηµοτικού Σχολείου Σχηµαταρίου. 
7. Παπαδηµητρίου Σπυριδούλα- ∆/ντρια ∆ηµοτικού Σχολείου Αγ. Θωµά
8. Μόκας Αντώνιος - Εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων & Κηδεµόνων 1ου          ∆ηµοτικού Σχολείου Σχηµαταρίου
9. Βλαχογιάννης Αλέξανδρος - Εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων & Κηδεµόνων 
    ∆ηµοτικού Σχολείου Οινοφύτων. 


 Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 ΠΕΡΓΑΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ


https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/%CE%A9%CE%A7%CE%A76%CE%A9%CE%97%CE%92-%CE%9E5%CE%99/document?inline=true

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/79%CE%A0%CE%9A%CE%A9%CE%97%CE%92-%CE%A0%CE%95%CE%A0/document?inline=true

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΘΕΜΑ: «Ένταξη του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης σε τμήματα των Δ.Ε. Σχηματαρίου και Οινοφύτων» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Kαθαρές και απαγορευμένες παραλίες στην περιοχή μας από το ΠΑΚΟΕ

Δρομολόγια τοπικής συγκοινωνίας