Αποφάσεις συγκρότησης σχολικών επιτρόπων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Τανάγρας
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Σχηµατάρι 17 Σεπτεµβρίου 2014 
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                                                                                      
∆ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ                                                                         Αριθµ. Πρωτ. : 17848 
                                                                                                Αριθµ. Απόφασης : 440/2014


Α Π Ο Φ Α Σ Η
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
 Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 103 του Ν.3852/2010 
(ΦΕΚ 87 Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» 
2. Τις διατάξεις των άρθρων 239 και 240 του Ν.3463/2006 
«Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων» 
3. Την υπ΄ αριθµ. 59 Β/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου Τανάγρας περί συγχώνευσης σχολικών
επιτροπών ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, η οποία
δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 1237/14-6-2011 
4. Την υπ΄αριθµ. 161/2014 Απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου Τανάγρας περί ορισµού µελών του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της Σχολικής επιτροπής Β/θµιας εκπαίδευσης
∆ήµου Τανάγρας
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 

Την συγκρότηση της Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης του ∆ήµου Τανάγρας, αποτελούµενη από τους
παρακάτω: 

1. Χρήστου Γεώργιο – ∆ηµοτικό Σύµβουλο, ως Πρόεδρο
2. ∆ριχούτη ∆ιοµήδη - ∆ηµοτικό Σύµβουλο, ως Αντιπρόεδρο
3. Ζαφειροπούλου-Στουραΐτη Ελένη - ∆ηµοτική Σύµβουλο
4. Κακάλια Ευαγγελία - ∆ηµοτική Σύµβουλο
5. Κανέλλο Αντώνιο - ∆ηµοτικό Σύµβουλο
6. Βόγγελη Μιχαήλ - ∆/ντη Γυµνασίου Σχηµαταρίου
7. Λιάκο Αθανάσιο - ∆/ντη ΕΠΑ.Λ. Οινόης Σχηµαταρίου
8. Χαϊντούτη Ελευθέριο -       Εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων &  Κηδεµόνων
9. Χρήστου Μαρία του Γεωργίου - Εκπρόσωπο της Μαθητικής
       Κοινότητας.  Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΡΓΑΛΙΑΣ

------------------------------------------------------------------------------

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Σχηµατάρι 18 Σεπτεµβρίου 2014 
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                                                                                         
∆ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ                                                                              Αριθµ. Πρωτ. :17.863
Πληρ. Ανδρίτσου Παρασκευή                                                      Αριθµ. Απόφ :444/2014


Α Π Ο Φ Α Σ Η
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 103 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» 
2. Τις διατάξεις των άρθρων 239 και 240 του Ν.3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων και
Κοινοτήτων» 
3. Την υπ΄ αριθµ. 59Α/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Τανάγρας περί
συγχώνευσης Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου
Τανάγρας σε ένα Ν.Π.∆.∆. , η οποία δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 1238/14-06-2011 
4. Την υπ΄αριθµ. 160/2014 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Σχηµαταρίου    περί ορισµού ∆ιοικητικού Συµβουλίου Σχολικών επιτροπών Α/θµιας  εκπαίδευσης ∆ήµου Τανάγρας

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Την συγκρότηση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Τανάγρας, αποτελούµενη από τους παρακάτω: 

1. Αναστασίου Ιωάννης – ∆ηµοτικός Σύµβουλος, ως Πρόεδρος
2. Πέτρου Νικόλαος – ∆ηµοτικός Σύµβουλος, ως Αντιπρόεδρος
3. Ανυφαντής Αλέξανδρος - ∆ηµοτικός Σύµβουλος, ως Μέλος
4. Αναστασίου Κωνσταντίνος – ∆ηµοτικός Σύµβουλος, ως Μέλος
5. Πέτρου Χρήστος- ∆ηµοτικός Σύµβουλος, ως Μέλος
6. Τσαπραΐλης Γεώργιος - ∆/ντης 2ο ∆ηµοτικού Σχολείου Σχηµαταρίου. 
7. Παπαδηµητρίου Σπυριδούλα- ∆/ντρια ∆ηµοτικού Σχολείου Αγ. Θωµά
8. Μόκας Αντώνιος - Εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων & Κηδεµόνων 1ου          ∆ηµοτικού Σχολείου Σχηµαταρίου
9. Βλαχογιάννης Αλέξανδρος - Εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων & Κηδεµόνων 
    ∆ηµοτικού Σχολείου Οινοφύτων. 


 Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 ΠΕΡΓΑΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ


https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/%CE%A9%CE%A7%CE%A76%CE%A9%CE%97%CE%92-%CE%9E5%CE%99/document?inline=true

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/79%CE%A0%CE%9A%CE%A9%CE%97%CE%92-%CE%A0%CE%95%CE%A0/document?inline=true

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Οι Ταναγραίες κόρες (Tanagra figurine)

Δρομολόγια τοπικής συγκοινωνίας

Η λίστα με τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ ιατρούς στη Βοιωτία