Λήψη απόφασης για την εφαρµογή ψεκασµών δακοκτονίας για το έτος 2014∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Αριθ. 16/31-7-2014 πρακτικό
Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου
ΑΠΟΦΑΣΗ 158/2014 : «Λήψη απόφασης για την εφαρµογή 
ψεκασµών δακοκτονίας για το έτος 2014» 


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Επιλέγει και καθορίζει ως τρόπο συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της
ελιάς, για την προστασία της αναµενόµενης παραγωγής των ελαιώνων της
ευρύτερης περιοχής του ∆ήµου Τανάγρας, για το έτος 2014 και εφεξής, την
εφαρµογή «δακοπαγίδων».

Επιλέγει τον τρόπο αυτό, επειδή : 
α) πρόκειται για τον πλέον αποτελεσµατικό τρόπο καταπολέµησης του δάκου της       ελιάς και
 β) πρόκειται για κατ΄ εξοχήν υγιεινό και οικολογικό τρόπο, αφού δεν        επιβαρύνονται ούτε τα ελαιόδενδρα ( άρα ούτε και το παραγόµενο ελαιόλαδο),    ούτε οι άνθρωποι που τα καλλιεργούν, ούτε το περιβάλλον. 


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 158/2014. 


Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Δρομολόγια τοπικής συγκοινωνίας

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Οι Ταναγραίες κόρες (Tanagra figurine)

Kαθαρές και απαγορευμένες παραλίες στην περιοχή μας από το ΠΑΚΟΕ