Λήψης απόφασης για την έγκριση δαπάνης για τη Δημιουργία Δημοτικής ΒιβλιοθήκηςΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ: 426
Από το πρακτικό 24ης/2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου Τανάγρας. 

 Περίληψη 
«Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση
πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 02.15.6473.03 με τίτλο: «Δημιουργία
δημοτικής βιβλιοθήκης (προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού)».


Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α
1. Εγκρίνει την αριθμ. 318/2014 δέσμευση ανάληψης υποχρέωσης.
2. Εγκρίνει δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 14.991,24 €, σε βάρος του
     Κ.Α. 02.15.6473.03 με τίτλο: «Δημιουργία Δημοτικής Βιβλιοθήκης
     (προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού) του εγκεκριμένου
     προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2014.
3. Διευκρινίζεται ότι όλες οι διαδικασίες της εν λόγω προμήθειας θα γίνουν με
    τον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και τις ως άνω αναφερόμενες διατάξεις.
4. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την εκτέλεση της παρούσας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 426/2014


Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Η ΙΩΑΝΝΑ ΤΖΑΒΕΛΑ ΤΟΥ ΕΡΜΗ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ

Οι Ταναγραίες κόρες (Tanagra figurine)

Δρομολόγια τοπικής συγκοινωνίας