ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ
Αρ. πρωτ.: 13368/11-7-2014
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΡΑΞΗ:
ΥΠΟΕΡΓΟ 2:
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΚΩΔ. ΣΑ. Ε0618,Κωδικός Πράξης ΣΑ 2013ΣΕ06180026

ΕΣΠΑ-ΕΠΠΕΡΑΑ – ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ & ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ) 34.323,90 € (Με ΦΠΑ 23%)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Τανάγρας προκηρύσσει ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή αναδόχου του έργου «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ» της ΠΡΑΞΗΣ: “ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ” με κωδικό MIS 376661, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 402/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80, του Π.Δ. 60/2007, της Υ.Α. Αριθμ. 35130/739/09.08.2010, του Ν. 3463/2006.
Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 34.323,90 Ευρώ με Φ.Π.Α. και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής κατά 85% και Εθνικούς Πόρους κατά 15% στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 και ειδικότερα από τον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές – Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» για «Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Δημόσιων Ανοικτών Χώρων»“ (ΚΩΔ. ΣΑ. Ε0618, Κωδικός Πράξης ΣΑ 2013ΣΕ06180026)
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 28 /07/2014 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και από ώρα 10:00 έως 10:30 πμ, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού, στο Δημαρχείο Τανάγρας στον 2ο όροφο, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Πλατεία Παμ. Ταξιαρχών 1 – Σχηματάρι, Τ.Κ. 32009, Σχηματάρι), τηλ. 2262351100.
Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή Ενώσεις / Κοινοπραξίες αυτών, που έχουν αποδεδειγμένες ικανότητες, εξειδικευμένες γνώσεις και τεκμηριωμένη εμπειρία στην αξιολόγηση βιοκλιματικών αναβαθμίσεων ανοιχτών χώρων μέσω προσομοίωσης με αριθμητικά μοντέλα και μετρήσεις. Η παροχή των υπηρεσιών που αφορά η παρούσα δεν επιφυλάσσεται με νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις σε μια συγκεκριμένη επαγγελματική τάξη.
Εγγύηση επιστολή συμμετοχής ορίζεται το 5% επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης, δηλαδή € 1.716,20 και κατατίθεται με γραμμάτιο από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά με τη δημοπρασία έντυπα, στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Τανάγρας, δ/νση Πλατεία Παμ. Ταξιαρχών 1 Σχηματάρι, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλ. 2262351129, 2262351153.

Η δαπάνη για τις δημοσιεύσεις βαρύνει τον ανάδοχο.


Ο Δήμαρχος
Ευάγγελος Γεωργίου

http://www.tanagra.gr/tanagra4/wp-content/uploads/2014/07/TEXNIKES-PRODIAGRAFES.pdf

http://www.tanagra.gr/tanagra4/wp-content/uploads/2014/07/ENDEIKTIKOS-PROYPOLOGISMOS.pdf

http://www.tanagra.gr/tanagra4/wp-content/uploads/2014/07/%CE%A3%CE%A5%CE%93%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%A6%CE%97-%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%A7%CE%A1%CE%95%CE%A9%CE%A3%CE%95%CE%A9%CE%9D.pdf

http://www.tanagra.gr/tanagra4/wp-content/uploads/2014/07/%CE%94%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%97%CE%A1%CE%A5%CE%9E%CE%97.pdf

http://www.tanagra.gr/tanagra4/wp-content/uploads/2014/07/TEXNIKH-PERIGRAFH.pdf

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Σύλληψη στο Σχηματάρι για παραβίαση του Κ.Ο.Κ.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ – ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Φοβερό τροχαίο με νεκρούς και τραυματίες στην Εγνατία

Αύξηση-ρεκόρ κατά 15% στα τιμολόγια της ΔΕΗ