Συντήρηση και διακοπή λειτουργίας παιδικών χαρών στο Δήλεσι στο Σχηματάρι και στην ΟινόηΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ: 348 
Από το πρακτικό 18ης/2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου Τανάγρας. 

 Περίληψη 
«Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση 
πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 02.15.6262.05 με τίτλο: «Συντήρηση παιδικών 
χαρών Δ.Ε. Σχηματαρίου». 

Στο Σχηματάρι την 10η IOYNIOΥ 2014, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 11:00 
μ.μ., στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή, 
ύστερα από την αριθμ. 11145/6-6-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της 
(Αντιδημάρχου Τανάγρας). 
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο επτά μελών 
παρόντα ήταν πέντε μέλη: 

 Παρόντες                                                                       Απόντες 
1.- Κανέλλος Αντώνιος (Πρόεδρος)                  1.- Αρκούδας Βασίλειος 
2.- Αναστασίου Ιωάννης                                       2.- Βλάχος Βασίλειος 
3.- Γκίνης Ιωάννης 
4.- Μπλάνας Χρήστος 
5.- Χρήστου Γεώργιος 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Πίκου Ευαγγελία, υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης. 
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης και εισηγούμενος το (3ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, εξέθεσε 
στην Οικονομική Επιτροπή ότι: 
Σύμφωνα με την από 27/5/2014 τεχνική έκθεση που συνέταξε η τεχνική 
υπηρεσία, ο Δήμος μας υποχρεούται να προβεί στην εκτέλεση εργασιών 
συντήρησης παιδικών χαρών στη Δ.Ε. Σχηματαρίου του Δήμου Τανάγρας. 
Οι εργασίες που θα πρέπει να γίνου άμεσα αναφέρονται αναλυτικά 
παρακάτω: 

ΔΗΛΕΣΙ 

Υπάρχουν τρεις παιδικές χαρές (3) οι οποίες δεν πληρούν την ΚΥΑ 
28492/2009 (ΦΕΚ Β ΄931). α) παιδική χαρά στη θέση «Κοκκινόβραχος» β) 
παιδική χαρά στην οδό «Ιονίων νήσων» γ) παιδική χαρά στην οδό 
«Παυλοπούλου» 

α) παιδική χαρά στη θέση «Κοκκινόβραχος» 
θα πρέπει να γίνουν οι εξής εργασίες: 

· καθαρισμός του χώρου και συντήρηση του πρασίνου, 
· αφαίρεση εξοπλισμού λόγω επικινδυνότητας (αλογάκι, κούνιες κ.α.), 
· στερέωση υφισταμένων οργάνων παιδικής χαράς για την ασφαλή 
λειτουργία τους,  
· συντήρηση των υφισταμένων μεταλλικών και ξύλινων στοιχείων των
παιδικών οργάνων, που θα παραμείνουν, και χρωματισμός τους, 
· τοποθέτηση κούνιας νηπίων (2 θέσεων) και παίδων (2 θέσεων), 
· συντήρηση και επέκταση της υφιστάμενης ξύλινης περίφραξης, 
· απομάκρυνση άχρηστων υλικών καθαίρεσης και αποκατάσταση του 
χώρου, 
· τοποθέτηση πόρτας εισόδου, 
· τοποθέτηση πληροφοριακής πινακίδας. 

β,γ. παιδική χαρά στην οδό «Ιονίων νήσων» και «Παυλοπούλου» 
θα πρέπει να γίνουν οι εξής εργασίες: 

· Αποξήλωση όλων των οργάνων της παιδικής χαράς, 
· καθαρισμός του χώρου από τις καθαιρέσεις των οργάνων και των 
βάσεών τους, 
· απομάκρυνση ακατάλληλων υλικών και αποκατάσταση του δαπέδου και 
του χώρου 
προκειμένου να διακοπεί η λειτουργία τους. 


ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ - ΟΙΝΟΗΣ 
Υπάρχουν τρεις παιδικές χαρές (3) οι οποίες δεν πληρούν την ΚΥΑ 
28492/2009 (ΦΕΚ Β΄931). Η πρώτη βρίσκεται στην οδό «Δεδάκη» στο 
Ο.Τ.133 εντός οικισμού Σχηματαρίου, η δεύτερη βρίσκεται δίπλα στο 
σιδηροδρομικό σταθμό Σχηματαρίου και η τρίτη εντός της αυλής του 
Δημοτικού σχολείου Οινόης και στις τρεις θα πρέπει να γίνει : 
· Αποξήλωση όλων των οργάνων της παιδικής χαράς, 
· καθαρισμός του χώρου από τις καθαιρέσεις των οργάνων και των 
βάσεών τους, 
· απομάκρυνση ακατάλληλων υλικών και αποκατάσταση του δαπέδου και 
του χώρου 
προκειμένου να διακοπεί η λειτουργία τους. 

Όλες οι εργασίες και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι σύμφωνα 
με τις ανωτέρω αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών. Με το πέρας των 
εργασιών ο Δήμος θα πρέπει να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες 
προκειμένου οι παιδικές χαρές της Δ.Ε. Σχηματαρίου να λάβουν πιστοποιητικό 
καταλληλότητας λειτουργίας του χώρου. 
Το κόστος των ανωτέρω υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 15.000,00 
€ συμπεριλαμβανομένου 23% Φ.Π.Α. 
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1, περ. δ, του άρθρου 72 του 
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ – 87Α/7-6-2010), στις αρμοδιότητες της οικονομικής 
επιτροπής ανήκει η έγκριση των δαπανών και η διάθεση των πιστώσεων του 
προϋπολογισμού. 
Στον Κ.Α. 02.15.6262.05 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου 
Τανάγρας έχει εγγραφεί συνολική πίστωση ποσού 15.000,00 €. Η διαθέσιμη 
πίστωση που υπάρχει ανέρχεται στο ποσό των 15.000,00 € προορισμένη για 
συντήρηση παιδικών χαρών Δ.Ε. Σχηματαρίου. 

Παρακαλώ να ληφθεί απόφαση για την: 
Έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 15.000,00 €, σε 
βάρος του Κ.Α. 02.15.6262.05 με τίτλο: «Συντήρηση παιδικών χαρών Δ.Ε. 
Σχηματαρίου». 
  
Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού
έλαβε υπ’ όψη: 
1. Την εισήγηση του Προέδρου 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, περ. δ, του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ – 
87Α/7-6-2010) 
3. Τις διατάξεις της παρ. 13, του άρθρου 20, του Ν. 3731/2008 
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 
5. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006. 
6. Τις διατάξεις του άρθρου 83, του Ν. 2362/1995 
7. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 35130/739/09-08-2010 (Φ.Ε.Κ. 1291/11-08-
2010 Β΄) απόφαση του Υπ. Οικονομικών 
8. Την αριθμ. 28492/2009 (ΦΕΚ Β΄ 931) απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών «Καθορισμός των προϋποθέσεων και τεχνικών προδιαγραφών 
για την κατασκευή και λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων και 
Κοινοτήτων», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 15693/2013 (ΦΕΚ 
Β΄1096) & 18239/2014 (ΦΕΚ Β΄1096) αποφάσεις του Υπουργού 
Εσωτερικών. 
9. Την από 27/5/2014 τεχνική έκθεση με τις τεχνικές προδιαγραφές. 
10. Την διαθέσιμη πίστωση ποσού 15.000,00 €, που έχει εγγραφεί στον Κ.Α. 
02.15.6262.05 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου Τανάγρας 
οικονομικού έτους 2014, για συντήρηση παιδικών χαρών Δ.Ε. 
Σχηματαρίου. 
11. Την υπ’ αριθμ. 317/2014 Δέσμευση Ανάληψης Υποχρέωσης. 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α 
1. Εγκρίνει την αριθμ. 317/2014 δέσμευση ανάληψης υποχρέωσης. 
2. Εγκρίνει τη δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 15.000,00 €, σε βάρος του 
Κ.Α. 02.15.6262.05 με τίτλο: «Συντήρηση παιδικών χαρών Δ.Ε. 
Σχηματαρίου» του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου, 
οικονομικού έτους 2014. 
3. Διευκρινίζεται ότι όλες οι διαδικασίες της εν λόγω εργασίας θα γίνουν με 
τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 και της παρ. 13, του άρθρου 20,του Ν. 
3731/2008. 
4. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την εκτέλεση της παρούσας. 


Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 348/2014 

Το πρακτικό αυτό υπογράφουν οι εξής: 


Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 


 ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 


2. ΓΚΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 


https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%98%CE%958%CE%A9%CE%97%CE%92-%CE%95%CE%A4%CE%91

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Δρομολόγια τοπικής συγκοινωνίας

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Οι Ταναγραίες κόρες (Tanagra figurine)

Η λίστα της ντροπής!! Δείτε αναλυτικά τους μισθούς που έδινε η ΕΡΤ!!!