Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση πυροσβεστικών κρουνώνΑΠΟΦΑΣΗ: 347 
Από το πρακτικό 18ης/2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου Τανάγρας. 

«Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση 
πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 02.25.6262.23 με τίτλο: «Προμήθεια υλικών 
για τη συντήρηση πυροσβεστικών κρουνών». 

Σύμφωνα με την από 11/4/2014 τεχνική έκθεση που συνέταξε η τεχνική 
υπηρεσία του Δήμου μας σε συνέχεια του υπ’ αριθμ. 7062/11-4-2014 εγγράφου 
του τμήματος προμηθειών, υπάρχει ανάγκη προμήθειας πυροσβεστικών 
κρουνών. 
Οι κρουνοί θα τοποθετηθούν σε επικίνδυνα σημεία για πυρκαγιά από τους 
τεχνικούς της υπηρεσίας ύδρευσης. Οι υπό προμήθεια κρουνοί θα είναι 
διαμέτρου 3’’ με δύο λήψεις 2 & ½’’. Οι προδιαγραφές των υλικών είναι αυτές 
που ορίζονται από τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος. 
Το συνολικό ποσό για την προμήθεια 7 πυροσβεστικών κρουνών, 
συμπεριλαμβανομένων των υλικών στήριξης και σύνδεσης με το υπάρχον 
δίκτυο ύδρευσης ανέρχεται στο ποσό των 4.538,70 € συμπεριλαμβανομένου 
23% Φ.Π.Α. 
Τα ανωτέρω υλικά θεωρούνται πλήρως τοποθετημένα με την αντλία σε 
θέση λειτουργίας. 
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1, περ. δ, του άρθρου 72 του 
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ – 87Α/7-6-2010), στις αρμοδιότητες της οικονομικής 
επιτροπής ανήκει η έγκριση των δαπανών και η διάθεση των πιστώσεων του 
προϋπολογισμού. 
 11306/11-6-2014  
Στον Κ.Α. 02.25.6262.23 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου
Τανάγρας έχει εγγραφεί συνολική πίστωση ποσού 10.000,00 €. Η διαθέσιμη 
πίστωση που υπάρχει ανέρχεται στο ποσό των 10.000,00 € προορισμένη για 
προμήθεια υλικών για τη συντήρηση πυροσβεστικών κρουνών. 

Παρακαλώ να ληφθεί απόφαση για την: 
Έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 4.538,70 €, σε 
βάρος του Κ.Α. 02.25.6262.23 με τίτλο: «Προμήθεια υλικών για τη 
συντήρηση πυροσβεστικών κρουνών». 

Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού 
έλαβε υπ’ όψη: 
1. Τις διατάξεις της παρ. 1, περ. δ, του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ – 
87Α/7-6-2010 
2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 
114/8-6-2006. 
3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 11389/93 Απόφασης του Υπουργείου 
Εσωτερικών (ΦΕΚ Β΄185/1993) που αφορά τον Ενιαίο Κανονισμό 
Προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ) με ιδιαίτερη αναφορά 
στις διατάξεις του άρθρου 23 της εν λόγω απόφασης. 
4. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ Α΄19/1-2-95) άρθρο 2, παρ. 12, εδάφιο 
δ και παρ. 13, εδαφ. VIII. 
5. Τις διατάξεις της παρ. 3, του άρθρου 13, του Ν. 2503/97. 
6. Τις διατάξεις της παρ.3, του άρθρου 22, του Ν. 3536/07. 
7. Την υπ’ αριθμ. 27319/18-7-2002 κοινή απόφαση των Υπουργών ΕΣ.Δ.Δ.Α. 
και Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β΄945/24-7-02) 
8. Τις διατάξεις της αριθμ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/11-8-2010) 
απόφασης του Υπουργού Οικονομικών περί αύξησης των χρηματικών 
ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/95. 
9. Την από 11/4/2014 τεχνική έκθεση που συνέταξε η τεχνική υπηρεσία του 
Δήμου Τανάγρας. 
10. Την ειδική διαθέσιμη πίστωση ποσού 10.000,00 €, που έχει εγγραφεί στον 
Κ.Α. 02.25.6262.23 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου 
Τανάγρας, οικονομικού έτους 2014, για προμήθεια υλικών για τη 
συντήρηση πυροσβεστικών κρουνών. 
11. Την υπ’ αριθμ. 274/2014 Δέσμευση Ανάληψης Υποχρέωσης. 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α 

1. Εγκρίνει την αριθμ. 274/2014 δέσμευση ανάληψης υποχρέωσης. 
2. Εγκρίνει δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 4.538,70 €, σε βάρος του 
Κ.Α. 02.25.6262.23 με τίτλο: «Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση 
πυροσβεστικών κρουνών» του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου, 
οικονομικού έτους 2014. 
3. Διευκρινίζεται ότι όλες οι διαδικασίες της εν λόγω προμήθειας θα γίνουν με 
τον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και τις ως άνω αναφερόμενες διατάξεις. 
4. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την εκτέλεση της παρούσας. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 347/2014

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Δρομολόγια τοπικής συγκοινωνίας

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Kαθαρές και απαγορευμένες παραλίες στην περιοχή μας από το ΠΑΚΟΕ

Οι Ταναγραίες κόρες (Tanagra figurine)