Λήψης απόφασης για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή γηπέδου 5*5 στο Δήλεσι»
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ: 330 
Από το πρακτικό 16ης/2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου Τανάγρας. 
 Περίληψη 
«Περί λήψης απόφασης για την έγκριση του πρακτικού διενέργειας 
δημοπρασίας του έργου: «Κατασκευή γηπέδου 5*5* στο Δήλεσι». 

Στο Σχηματάρι την 28η ΜΑΪΟΥ 2014, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 11:00 
μ.μ., στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή, 
ύστερα από την αριθμ. 10037/23-5-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 
της (Αντιδημάρχου Τανάγρας). 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο επτά μελών 
παρόντα ήταν έξι μέλη: 

 Παρόντες                                                      Απόντες 
1.- Κανέλλος Αντώνιος (Πρόεδρος)    1. Αναστασίου Ιωάννης 
2.- Αρκούδας Βασίλειος 
3.- Βλάχος Βασίλειος 
4.- Γκίνης Ιωάννης 
5.- Μπλάνας Χρήστος 
6.- Χρήστου Γεώργιος 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Πίκου Ευαγγελία, υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης. 
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης και εισηγούμενος το (15ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, εξέθεσε 
στην Οικονομική Επιτροπή ότι: 
Με έγγραφο, ο Δήμαρχος Τανάγρας ζήτησε από την Τεχνική Υπηρεσία 
του Δήμου, να ορίσει αρμόδιο τεχνικό υπάλληλο προκειμένου να συντάξει 
μελέτη για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή γηπέδου 5*5 στο Δήλεσι». 
Στη συνέχεια η τεχνική υπηρεσία μας διαβίβασε την αριθμ. 8/2014 
μελέτη για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή γηπέδου 5*5 στο Δήλεσι», 
με προϋπολογισμό 259.983,76 € με Φ.Π.Α. 23%. 
Με την αριθμ. 86/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε 
η μελέτη για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή γηπέδου 5*5 στο Δήλεσι» 
και αποφασίστηκε η εκτέλεση του έργου να γίνει με ανοιχτό διαγωνισμό, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3669/08. 
Με την αριθμ. 204/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε 
η σχετική δαπάνη και καταρτίστηκαν οι όροι δημοπράτησης για την ανάδειξη 
αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή γηπέδου 5*5 στο 
Δήλεσι». 
Την 13η  Μαίου 2014, έγινε η προγραμματισμένη δημοπρασία για το έργο 
«Κατασκευή γηπέδου 5*5 στο Δήλεσι», κατά την οποία όπως προκύπτει από 
το αριθμ. 9379/13-5-2014 πρακτικό της επιτροπής, προσήλθαν εννέα 
ενδιαφερόμενοι. 

Σύμφωνα με το ανωτέρω πρακτικό αφού ελέγχθηκε ότι καμία προσφορά
δεν είχε κατατεθεί στο πρωτόκολλο του Δήμου Τανάγρας από οποιαδήποτε 
αλλοδαπή επιχείρηση, η Επιτροπή Διαγωνισμού, για κάθε φάκελο προσφοράς 
που κατατέθηκε ενώπιον της από τους ανωτέρω εργολήπτες έλεγξε αρχικά τη 
νομιμοποίηση του προσώπου που τον υπέβαλε, και διαπιστώθηκε ότι οι 
καταθέτοντες τις προσφορές ήταν πράγματι εξουσιοδοτημένοι για την 
κατάθεσή τους. 
Στη συνέχεια ανοίχθηκαν οι φάκελοι που περιείχαν τα δικαιολογητικά 
συμμετοχής, και αφού ελέγχθηκε η πρωτότυπη βεβαίωση εγγραφής στο 
Μ.Ε.Ε.Π., μονογράφτηκαν από την Ε.Δ. και καταγράφηκαν στον πίνακα 1, που 
επισυνάπτεται στο παρόν πρακτικό, τα έγγραφα και δικαιολογητικά που 
περιέχονταν σε κάθε υποβληθέντα φάκελο. 
Κατόπιν, αποσφραγίστηκαν οι οικονομικές προσφορές και αφού 
μονογράφτηκαν από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Ε.Δ. ανακοινώθηκαν τα 
επιμέρους στοιχεία τους, για κάθε διαγωνιζόμενο. Μετά τον απαραίτητο 
λογιστικό έλεγχο, καταχωρήθηκαν κατά τη σειρά της μειοδοσίας όλες οι 
οικονομικές προσφορές στο σχετικό πίνακα 2. 
Στη συνέχεια, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους εγκεκριμένους όρους 
διακήρυξης και την υπ’ αριθμ. Δ17α/02/137/ΦΝ437/33/04 εγκύκλιο 
ΥΠΕΧΩΔΕ, ακολούθησε ο λεπτομερής έλεγχος από την Επιτροπή 
Διαγωνισμού των κατατεθειμένων προσφορών κατά τη σειρά του πίνακα 2, 
ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη, προκειμένου να διαπιστωθεί, από τα 
υποβληθέντα δικαιολογητικά, η εγκυρότητα και το δικαίωμα συμμετοχής κάθε 
επιχείρησης στον διαγωνισμό και γενικότερα η εκπλήρωση των όρων της 
Διακήρυξης. 
Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι όλες οι υποβληθείσες προσφορές, 
πληρούσαν τους όρους της διακήρυξης. 
Στη συνέχεια ακολούθησε ο έλεγχος ως προς το παραδεκτό των 
οικονομικών προσφορών. Ο έλεγχος αφορούσε αφ’ ενός μεν τη πληρότητα 
υπογραφών και μονογραφών στο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, και αφ’ 
ετέρου την ορθότητα συμπλήρωσης του εντύπου δηλαδή της ύπαρξης 
αριθμητικής και ολόγραφης αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης. 
Κατόπιν αυτών, με βάση την προσφερόμενη μέση τεκμαρτή έκπτωση 
κάθε υποβληθείσας προσφοράς, πραγματοποιήθηκε από την επιτροπή 
διαγωνισμού ο έλεγχος ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης. 
Από όλους τους προαναφερθέντες ελέγχους διαπιστώθηκε ότι όλες οι 
υποβληθείσες οικονομικές προσφορές ήταν αφ’ ενός μεν παραδεκτές και αφ’ 
ετέρου πληρούσαν τα κριτήρια του Ελέγχου Ομαλότητος. 
Στη συνέχεια και σύμφωνα με την εγκύκλιο 17 του Υπ. Υποδ. 
Μεταφορών & Δικτύων, η επιτροπή προέβη στην έγγραφη επικοινωνία με τα 
αντίστοιχα ιδρύματα που εξέδωσαν τις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής των 
συμμετεχόντων επιβεβαιώνοντας την γνησιότητά τους. 
Με βάση όλα τα ανωτέρω, προκύπτει ότι πρώτος μειοδότης κατά το 
διαγωνισμό της 13ης Μαίου 2014 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του 
έργου : «Κατασκευή γηπέδου 5*5 στο Δήλεσι», αναδεικνύεται η επιχείρηση 
«Κ/Ξ ΦΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΒΕΝΤΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» με 
προσφερόμενη Μέση Τεκμαρτή Έκπτωση Εμ=43,57%. 
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1, περ. ε, του άρθρου 72 του 
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ – 87Α/7-6-2010), στις αρμοδιότητες της οικονομικής 
επιτροπής ανήκει η κατάρτιση των όρων, η σύνταξη της διακήρυξης και η 
διεξαγωγή και κατακύρωση όλων των δημοπρασιών σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία. 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να
αποφασίσει για την έγκριση του πρακτικού δημοπρασίας για το έργο: 
«Κατασκευή γηπέδου 5*5 στο Δήλεσι». 
Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε 
υπ’ όψη: 
1. Την εισήγηση του Προέδρου 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, περ. ε, του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ – 
87Α/7-6-2010) 
3. Την αριθμ. 86/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 
4. Την αριθμ. 204/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
5. Το με αριθμ. πρωτ. 9379/13-5-2014 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας 
διαγωνισμού. 
6. Τα στοιχεία του φακέλου του έργου 
 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α 
 
1. Εγκρίνει το με αριθμ. πρωτ. 9379/13-5-2014 πρακτικό της επιτροπής 
διενέργειας διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή γηπέδου 5*5 στο 
Δήλεσι». 
2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του ανοιχτού διαγωνισμού που διενεργήθηκε 
την 13η
 Μαίου 2014, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του 
έργου «Κατασκευή γηπέδου 5*5 στο Δήλεσι», στην ατομική εργοληπτική 
επιχείρηση «Κ/Ξ ΦΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΒΕΝΤΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» 
με προσφερόμενη Μέση Τεκμαρτή Έκπτωση Εμ=43,57%. 
3. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 
 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 330/2014 
Το πρακτικό αυτό υπογράφουν οι εξής: 
 
                                 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
 ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ                            1. ΑΡΚΟΥΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
 
 
                                                                              2. ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
 
 
                                                                              3. ΓΚΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 
 
                                                                             4. ΜΠΛΑΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
 
 
                                                                               5. ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Δρομολόγια τοπικής συγκοινωνίας

Οι Ταναγραίες κόρες (Tanagra figurine)

Η εορτή της Ζωοδόχου Πηγής στο Δήλεσι