Πρόσληψη έκτακτου εποχικού προσωπικού στο ∆ήµο Τανάγρας, για χρονικό διάστηµα δύο µηνών∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Αριθµ. 10 / 21 – 3 - 2014 πρακτικό 
Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου 


Απόφαση 85/2014: «Λήψη απόφασης για την πρόσληψη έκτακτου εποχικού 
προσωπικού στο ∆ήµο Τανάγρας, για χρονικό διάστηµα δύο (2) µηνών»  

 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 85/2014 Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΘΕΜΑ: «Ένταξη του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης σε τμήματα των Δ.Ε. Σχηματαρίου και Οινοφύτων» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Kαθαρές και απαγορευμένες παραλίες στην περιοχή μας από το ΠΑΚΟΕ

Οι Ταναγραίες κόρες (Tanagra figurine)