Πρόσληψη έκτακτου εποχικού προσωπικού στο ∆ήµο Τανάγρας, για χρονικό διάστηµα δύο µηνών∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Αριθµ. 10 / 21 – 3 - 2014 πρακτικό 
Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου 


Απόφαση 85/2014: «Λήψη απόφασης για την πρόσληψη έκτακτου εποχικού 
προσωπικού στο ∆ήµο Τανάγρας, για χρονικό διάστηµα δύο (2) µηνών»  

 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 85/2014 Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Kαθαρές και απαγορευμένες παραλίες στην περιοχή μας από το ΠΑΚΟΕ

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Δήλωση Μπασιάκου για Αναπάντητες Ερωτήσεις από τους Υπουργούς για τη Βοιωτία

Για να μας μάθουν