Λήψη απόφασης για την έγκριση του Σχεδίου ∆ράσης Αειοφόρου Ενέργειας ∆ήµου Τανάγρας
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Αριθµ. 6 / 14 – 02 - 2014 πρακτικό 
Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

Απόφαση 25/2014: «Λήψη απόφασης για την έγκριση του Σχεδίου ∆ράσης 
Αειοφόρου Ενέργειας ∆ήµου Τανάγρας»

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από συζήτηση αφού έλαβε υπόψη: 
• Την εισήγηση 
• Την υπ’ αριθµό απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Τανάγρας 63/2013 µε θέµα: 
«Συµµετοχή του ∆ήµου Τανάγρας στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία «Σύµφωνο των 
∆ηµάρχων» 
• το Σχέδιο ∆ράσης Αειφόρου Ενέργειας του ∆ήµου Τανάγρας και 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει το Σχέδιο ∆ράσης Αειφόρου Ενέργειας του ∆ήµου Τανάγρας, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας απόφασης, και την προσυπογραφή του στόχου 
µείωσης των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) από τις δραστηριότητες εντός των 
ορίων του ∆ήµου κατά τουλάχιστον 20% (14.441,80 τόνους CO2 ετησίως) από τα επίπεδα του 
2012 µέχρι το 2020. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 25/2014


Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Οι Ταναγραίες κόρες (Tanagra figurine)

Δρομολόγια τοπικής συγκοινωνίας

Η λίστα της ντροπής!! Δείτε αναλυτικά τους μισθούς που έδινε η ΕΡΤ!!!