Η προεκλογική περίοδος άρχισε ασφαλτοστρώσεις δρόμων στο Σχηματάρι
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Αριθµ. 7 / 5 – 3 - 2014 πρακτικό 
Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

Απόφαση 35/2014: «Λήψη απόφασης για την έγκριση της µελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου:
 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Ο∆ΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ» 


Με την υπ΄αριθµ. 3016/11.2.2014 εντολή του ∆ηµάρχου κ .Ευάγγελου Γεωργίου 
συντάχθηκε η αριθµ. 4/2014 µελέτη για το έργο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Ο∆ΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
ΤΑΝΑΓΡΑΣ» από το Τµήµα Τεχνικών Έργων της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
προϋπολογισµού 280.050,00 € συµπεριλαµβανοµένου 23% ΦΠΑ. 
Το έργο αφορά την ασφαλτόστρωση οδών στη ∆.Κ. Σχηµαταρίου. 
Οι επεµβάσεις θα γίνουν στα ακόλουθα σηµεία : 
1. Πέριξ των Ο.Τ. 15 και Ο.Τ. 16 
2. Μεταξύ του Ο.Τ. 34 και Ο.Τ. 31 
3. Μεταξύ του Ο.Τ. 173 και Ο.Τ. 172 
4. Πέριξ του Ο.Τ. 206 
5. Πέριξ του Ο.Τ. 190 
6. Μεταξύ του Ο.Τ. 189 και Ο.Τ. 195 
Σε τµήµα των ανωτέρω δρόµων δεν υφίστανται δίκτυα ύδρευσης. Για το λόγο αυτό 
προβλέπεται η επέκταση και του κεντρικού δικτύου ύδρευσης, προκειµένου να µην 
καταστραφεί ο ασφαλτοτάπητας σε µελλοντικές επεµβάσεις. Ο υπολογισµός των δικτύων έγινε 
µε βάση τις τωρινές και µελλοντικές ανάγκες υδροδότησης των δρόµων και εκτός των αγωγών 
περιλαµβάνεται και όλος απαραίτητος εξοπλισµός για την ορθή λειτουργία του. 
Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύµφωνα µε το αναλυτικό τιµολόγιο, τον προϋπολογισµό και 
τα αναλυτικά σχέδια και υπολογισµούς του µελετητή. 
Το συνολικό κόστος του έργου, βάσει του προϋπολογισµού του, ανέρχεται στα 
289.050,00 ευρώ µε Φ.Π.Α. και υπάρχει πρόβλεψη στον προϋπολογισµό του δήµου για το 
έτος 2014 και στον κωδικό 02.30.7323.65. 
Κατόπιν των ανωτέρω θα πρέπει το δηµοτικό συµβούλιο να εγκρίνει τον τρόπο 
εκτέλεσης του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Ο∆ΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ». 
Το έργο προτείνεται να εκτελεστεί µε ανοικτό διαγωνισµό κατά το σύστηµα µε επί 
µέρους ποσοστά έκπτωσης – άρθρο 6 του N. 3669/08 
Λαβών τον λόγο ο επικεφαλής της ελλάσονος αντιπολίτευσης κ.Μαυράκης Λάζαρος, 
είπε πως φροντίζουµε για όλες της υποδοµές στην επέκταση του Σχεδίου Πόλεως στο 
Σχηµατάρι και το ∆ήλεσι στενάζει από την υποβάθµιση. Τα 280.000,00 €, προτείνω να γίνουν 
έργα στο ∆ήλεσι, γιατί υπάρχει µεγάλο πρόβληµα µε τους δρόµους, που κολλάνε τα 
αυτοκίνητα και το κόσµος βγάζει τα παπούτσια του για να πάνε στα σπίτια τους. Προτείνω να 
αναβάλλουµε το θέµα και µε χρήµατα αυτά να γίνει µελέτη για τους δρόµους στο ∆ήλεσι όπου 
υπάρχει και το πρόβληµα και το καλοκαίρι να φροντίσουµε να γίνει το έργο και στο Σχηµατάρι. 
Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ. Αρκούδας Βασίλειος, κ. Αναστασίου Ιωάννης και κ. Νίκα-
Κοτσίφη Μαρία, συµφώνησαν µε την πρόταση του κ. Μαυράκη Λάζαρου. 
 Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των Συµβούλων την σχετική µελέτη. 
 Και κάλεσε το Σώµα να αποφασίσει σχετικά µε το θέµα. 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού άκουσε την παραπάνω εισήγηση και αφού έλαβε υπόψη 
του την εισήγηση αυτή, την µελέτη του έργου, τις ανάγκες και τα συµφέροντα του ∆ήµου, µετά 
από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων µεταξύ των µελών του, 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 
Α. Εγκρίνει την υπ΄αρ. 4/2014 του έργου µε τίτλο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Ο∆ΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
ΑΔΑ: ΒΙΚ5ΩΗΒ-71Σ 3
ΤΑΝΑΓΡΑΣ» προϋπολογισµού συνολικής δαπάνης 289.050,00 € συµπεριλαµβανοµένου του
ΦΠΑ 23%, και θα αντιµετωπιστεί από ΣΑΤΑ. 
Β. Το έργο θα εκτελεστεί µε πρόχειρο διαγωνισµό κατά το σύστηµα µε επί µέρους ποσοστά 
έκπτωσης – άρθρο 6 του N. 3669/08 
 
Μειοψήφισαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, κ. Μαυράκης Λάζαρος, κ. Αρκούδας Βασίλειος, κ. 
Αναστασίου Ιωάννης και κ. Νίκα-Κοτσίφη Μαρία, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο σκεπτικό 
της παρούσης. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 35/2014 


http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%9A5%CE%A9%CE%97%CE%92-71%CE%A3

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Έξω από την Λιβαδειά η φωτιά στην Βοιωτία. Eκκενώθηκε το γηροκομείο.

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Kαθαρές και απαγορευμένες παραλίες στην περιοχή μας από το ΠΑΚΟΕ

Δρομολόγια τοπικής συγκοινωνίας