Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης, για τις τοπικές εορτές των Πολιούχων των Τοπικών και ∆ηµοτικών Κοινοτήτων του ∆ήµου Τανάγρας
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Αριθµ. 7 / 5 – 3 - 2014 πρακτικό 
Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

Απόφαση 29/2014: «Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης, για τις τοπικές εορτές των Πολιούχων των Τοπικών και ∆ηµοτικών Κοινοτήτων του ∆ήµου Τανάγρας, για το έτος 2014 »

Με τις διατάξεις του άρθρου 158&3 α του ∆.Κ.Κ. ( Ν. 3463/2006), ορίζεται ότι « πιστώσεις, που είναι γραµµένες στους οικείους κωδικούς αριθµούς του προϋπολογισµού του ∆ήµου, µπορεί να διατεθούν µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, για την πληρωµή δαπανών, που αφορούν: εθνικές ή τοπικές εορτές …..». 
Στις τοπικές εορτές των Πολιούχων Αγίων, 
διοργανώνεται µια µικρή εκδήλωση και δεξίωση για τους παρευρισκοµένους, η οποία περιλαµβάνει προσφορά µπουφέ µε γλυκά (λουκούµια και µπισκότα) και κονιάκ, δηλαδή προσφέρονται τα παραδοσιακά κεράσµατα στις επετείους αυτές.

 Στον προϋπολογισµό του ∆ήµου Τανάγρας για το οικονοµικό έτος 2014, στον Κ.Α. 02.00.6443 του σκέλους των εξόδων, µε τίτλο «∆απάνες δεξιώσεων και τοπικών και εθνικών εορτών», έχει προβλεφθεί πίστωση συνολικού ποσού 15.000,00 €. 

 Προτείνω να εγκριθεί η δαπάνη συνολικού ποσού 15.000,00 € και να διατεθεί το ποσό αυτό για την κάλυψη των δαπανών των τοπικών εορτών των Πολιούχων των Τοπικών και ∆ηµοτικών Κοινοτήτων του ∆ήµου Τανάγρας, για το έτος 2014.

 Λαβών τον λόγο ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Βουγέσης Γεώργιος, είπε πως δεν συµφωνεί µε την έγκριση δαπάνης για δεξιώσεις, γιατί πολλοί συνάνθρωποι µας λόγω της οικονοµικής κρίσης δεν έχουν ψωµί να φάνε. 

 Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κάλεσε το Σώµα να αποφασίσει σχετικά µε το θέµα. 

 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού άκουσε την παραπάνω εισήγηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση αυτή, την διάταξη του άρθρου 158&3 α του ∆.Κ.Κ. ( Ν. 3463/2006), καθώς επίσης και τις ανάγκες και συµφέροντα του ∆ήµου, µετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων µεταξύ των µελών του, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Εγκρίνει δαπάνη συνολικού ποσού 15.000,00 €, και διαθέτει την αντίστοιχη πίστωση, συνολικού ποσού 15.000,00 €, σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6443 του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισµού του ∆ήµου Τανάγρας οικονοµικού έτους 2014, µε τίτλο «∆απάνες δεξιώσεων και τοπικών και εθνικών εορτών», για την κάλυψη των δαπανών των τοπικών εορτών των Πολιούχων των Τοπικών και ∆ηµοτικών Κοινοτήτων του ∆ήµου Τανάγρας, για το έτος 2014. 

Μειοψήφισε ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Βουγέσης Γεώργιος για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 29/2014 

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Έξω από την Λιβαδειά η φωτιά στην Βοιωτία. Eκκενώθηκε το γηροκομείο.

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Kαθαρές και απαγορευμένες παραλίες στην περιοχή μας από το ΠΑΚΟΕ

Δρομολόγια τοπικής συγκοινωνίας