Ασφαλτόστρωση Οδών στο Δήλεσι - Άρχισε να μυρίζει εκλογές …
∆ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ  Α/Α 113

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε

Εγκρίνουµε τη δέσµευση πίστωσης συνολικού ύψους τριάντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα πέντε Ευρώ και πενήντα Λεπτά (35.585,50 €) 
για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων
των παρακάτω KAE του οικονοµικού έτους 2014 για την Ασφαλτόστρωση Οδών στο ∆ήλεσι


http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%A15%CE%A9%CE%97%CE%92-%CE%9F5%CE%A9

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Οι Ταναγραίες κόρες (Tanagra figurine)

Ιατροί & υπηρεσίες στο ΠΕΔΥ Οινοφύτων

Δήλωση Μπασιάκου για Αναπάντητες Ερωτήσεις από τους Υπουργούς για τη Βοιωτία