Βελτίωση-Συμπλήρωση δημοτικού αθλητικού κέντρου Δ.Δ. Οινοφύτων∆ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ  Α/Α 105

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε

Εγκρίνουµε τη δέσµευση πίστωσης συνολικού ύψους εξήντα τρεις χιλιάδες Ευρώ (63.000,00 €) για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων των παρακάτω KAE του οικονοµικού έτους 2014 για την 
Βελτίωση - Συµπλήρωση δηµοτικού αθλητικού κέντρου ∆.∆. Οινοφύτων .Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Οι Ταναγραίες κόρες (Tanagra figurine)

Ιατροί & υπηρεσίες στο ΠΕΔΥ Οινοφύτων

Δήλωση Μπασιάκου για Αναπάντητες Ερωτήσεις από τους Υπουργούς για τη Βοιωτία