ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ ΤΟ ΔΙΥΛΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΣΤΑ ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΛΕΣΙ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Αριθµ. 2 / 29 – 01 -2014 πρακτικό 
Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου 


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
ΑΔΑ: ΒΙΨΓΩΗΒ-Ζ54Εγκρίνει το από 10/12//2013 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου µε
τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ ΤΟ ∆ΙΥΛΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ ΑΠΟ
∆ΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΣΤΑ ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΟΥ ∆ΗΛΕΣΙ», σύµφωνα µε όσα 
εκτέθηκαν αναλυτικά στην παραπάνω εισήγηση. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 7/2014

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Δρομολόγια τοπικής συγκοινωνίας

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Kαθαρές και απαγορευμένες παραλίες στην περιοχή μας από το ΠΑΚΟΕ

Η λίστα της ντροπής!! Δείτε αναλυτικά τους μισθούς που έδινε η ΕΡΤ!!!