ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Λήψη απόφασης για την υλοποίηση της πράξης ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΠΛΑΚΑ ∆ΗΛΕΣΙ & ∆ΗΛΕΣΙ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΙΟ.ΚΑ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ- ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ »
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Αριθ. 26/19-12-2013 πρακτικό 
Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

ΑΠΟΦΑΣΗ 420/2013: «Λήψη απόφασης για την λύση της προγραµµατικής σύµβασης µε  τον ∆ήµο Ορχοµενού, για την υλοποίηση της πράξης ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ  ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΠΛΑΚΑ ∆ΗΛΕΣΙ & ∆ΗΛΕΣΙ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΙΟ.ΚΑ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ-ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ » 


Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, εισηγούµενος το 2ο θέµα της συνεδρίασης, έδωσε τον λόγο στον Προϊστάµενο της Τεχνικής Υπηρεσίας, ο οποίος είπε τα εξής: 
Σύµφωνα µε την υπ. αριθ. 182583/Π72/08-10-2010 Πρόσκληση του ΥΠΕΚΑ για υποβολή προτάσεων χρηµατοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Περιβάλλον και Αειφόρος  Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ), η πράξη του ∆ήµου µας µε τίτλο «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ  ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΠΛΑΚΑ ∆ΗΛΕΣΙ & ∆ΗΛΕΣI ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΙΟ.ΚΑ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ – ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ» δύνατο να συµπεριληφθεί στην ανωτέρω πρόσκληση για χρηµατοδότηση στο 
πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Προστασία και ∆ιαχείριση Υδατικών Πόρων» του  ΕΠΠΕΡΑΑ. 
Προκειµένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες ωρίµανσης, αξιολόγησης και ένταξης για χρηµατοδότηση της ανωτέρω πράξης, σύµφωνα και µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 22 του Ν. 3614/2007, κατά την προγραµµατική περίοδο 2007-2013 απαιτείτο η επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των φορέων υλοποίησης (∆ικαιούχων) συγχρηµατοδοτούµενων έργων 
πριν από την ανάληψη της ευθύνης εκτέλεσης έργων, προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος που τίθεται για την αποτελεσµατική και αποδοτική διοίκηση και διαχείριση των συγχρηµατοδοτούµενων έργων. 
Επειδή ο ∆ήµος µας, κατά την διάρκεια της υποβολής της πράξης, δεν διέθετε την απαιτούµενη διαχειριστική επάρκεια, ο δε γειτονικός ∆ήµος Ορχοµενού διέθετε επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειάς του τύπου / κατηγορίας Α που απαιτείτο για την υποβολή της Πράξης µας, υπεγράφη στις 07/06/2011, µετά από τον έλεγχο νοµιµότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ του ∆ήµου µας και του ∆ήµου Ορχοµενού, για την υλοποίηση 
της ανωτέρω Πράξης. 
Εποµένως, η ένταξη της πράξης «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΠΛΑΚΑ ∆ΗΛΕΣΙ & ∆ΗΛΕΣI ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΙΟ.ΚΑ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ – ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ» στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη πραγµατοποιήθηκε µε τελικό ∆ικαιούχο το ∆ήµο Ορχοµενού, µε την υπ’ αριθµ. οικ. 171888/29-09-2011 απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα Υδάτων (µε κωδικό MIS 340060 της ΣΑΕ0758). 
Ωστόσο, ο ∆ήµος µας προέβη στις απαιτούµενες ενέργειες για την απόκτηση 
∆ιαχειριστικής Επάρκειας και πλέον διαθέτει και εφαρµόζει σύστηµα διαχειριστικής επάρκειας υλοποίησης συγχρηµατοδοτούµενων έργων, που εκδόθηκε από την ενδιάµεση διαχειριστική αρχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (αρ. πρωτ. 3235/25.10.2011). 
Σε συνέχεια των ανωτέρω θα πρέπει το δηµοτικό συµβούλιο να εγκρίνει τη λύση της προγραµµατικής σύµβασης µε το ∆ήµο Ορχοµενού που υπογράφηκε από κοινού µε σκοπό την υποβολή και υλοποίηση της πράξης «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΠΛΑΚΑ ∆ΗΛΕΣΙ & ∆ΗΛΕΣI ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΙΟ.ΚΑ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ – ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ» στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, ώστε ο ∆ήµος Τανάγρας να είναι για την εκτέλεση της υπόλοιπης πράξης εκτός από Κύριος του Έργου και Φορέας Υλοποίησης του. 
 Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώµα να αποφασίσει σχετικά µε το θέµα. 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού άκουσε την παραπάνω εισήγηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση αυτή, τον φάκελο του έργου, καθώς και τις ανάγκες και τα συµφέροντα του ∆ήµου, µετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων µεταξύ των µελών του, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Τη λύση της προγραµµατικής σύµβασης µε το ∆ήµο Ορχοµενού που υπογράφηκε από κοινού µε σκοπό την υποβολή και υλοποίηση της πράξης «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΠΛΑΚΑ ∆ΗΛΕΣΙ & ∆ΗΛΕΣI ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΙΟ.ΚΑ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ – ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, ώστε ο ∆ήµος Τανάγρας να είναι 
για την εκτέλεση της υπόλοιπης πράξης εκτός από Κύριος του Έργου και Φορέας Υλοποίησης του. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 419/2013


Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Οι Ταναγραίες κόρες (Tanagra figurine)

ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Η ΙΩΑΝΝΑ ΤΖΑΒΕΛΑ ΤΟΥ ΕΡΜΗ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ

Δρομολόγια τοπικής συγκοινωνίας