ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Λήψη απόφασης για την υλοποίηση της πράξης ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΠΛΑΚΑ ∆ΗΛΕΣΙ & ∆ΗΛΕΣΙ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΙΟ.ΚΑ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ- ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ »
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Αριθ. 26/19-12-2013 πρακτικό 
Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

ΑΠΟΦΑΣΗ 420/2013: «Λήψη απόφασης για την λύση της προγραµµατικής σύµβασης µε  τον ∆ήµο Ορχοµενού, για την υλοποίηση της πράξης ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ  ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΠΛΑΚΑ ∆ΗΛΕΣΙ & ∆ΗΛΕΣΙ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΙΟ.ΚΑ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ-ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ » 


Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, εισηγούµενος το 2ο θέµα της συνεδρίασης, έδωσε τον λόγο στον Προϊστάµενο της Τεχνικής Υπηρεσίας, ο οποίος είπε τα εξής: 
Σύµφωνα µε την υπ. αριθ. 182583/Π72/08-10-2010 Πρόσκληση του ΥΠΕΚΑ για υποβολή προτάσεων χρηµατοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Περιβάλλον και Αειφόρος  Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ), η πράξη του ∆ήµου µας µε τίτλο «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ  ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΠΛΑΚΑ ∆ΗΛΕΣΙ & ∆ΗΛΕΣI ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΙΟ.ΚΑ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ – ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ» δύνατο να συµπεριληφθεί στην ανωτέρω πρόσκληση για χρηµατοδότηση στο 
πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Προστασία και ∆ιαχείριση Υδατικών Πόρων» του  ΕΠΠΕΡΑΑ. 
Προκειµένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες ωρίµανσης, αξιολόγησης και ένταξης για χρηµατοδότηση της ανωτέρω πράξης, σύµφωνα και µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 22 του Ν. 3614/2007, κατά την προγραµµατική περίοδο 2007-2013 απαιτείτο η επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των φορέων υλοποίησης (∆ικαιούχων) συγχρηµατοδοτούµενων έργων 
πριν από την ανάληψη της ευθύνης εκτέλεσης έργων, προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος που τίθεται για την αποτελεσµατική και αποδοτική διοίκηση και διαχείριση των συγχρηµατοδοτούµενων έργων. 
Επειδή ο ∆ήµος µας, κατά την διάρκεια της υποβολής της πράξης, δεν διέθετε την απαιτούµενη διαχειριστική επάρκεια, ο δε γειτονικός ∆ήµος Ορχοµενού διέθετε επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειάς του τύπου / κατηγορίας Α που απαιτείτο για την υποβολή της Πράξης µας, υπεγράφη στις 07/06/2011, µετά από τον έλεγχο νοµιµότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ του ∆ήµου µας και του ∆ήµου Ορχοµενού, για την υλοποίηση 
της ανωτέρω Πράξης. 
Εποµένως, η ένταξη της πράξης «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΠΛΑΚΑ ∆ΗΛΕΣΙ & ∆ΗΛΕΣI ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΙΟ.ΚΑ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ – ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ» στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη πραγµατοποιήθηκε µε τελικό ∆ικαιούχο το ∆ήµο Ορχοµενού, µε την υπ’ αριθµ. οικ. 171888/29-09-2011 απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα Υδάτων (µε κωδικό MIS 340060 της ΣΑΕ0758). 
Ωστόσο, ο ∆ήµος µας προέβη στις απαιτούµενες ενέργειες για την απόκτηση 
∆ιαχειριστικής Επάρκειας και πλέον διαθέτει και εφαρµόζει σύστηµα διαχειριστικής επάρκειας υλοποίησης συγχρηµατοδοτούµενων έργων, που εκδόθηκε από την ενδιάµεση διαχειριστική αρχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (αρ. πρωτ. 3235/25.10.2011). 
Σε συνέχεια των ανωτέρω θα πρέπει το δηµοτικό συµβούλιο να εγκρίνει τη λύση της προγραµµατικής σύµβασης µε το ∆ήµο Ορχοµενού που υπογράφηκε από κοινού µε σκοπό την υποβολή και υλοποίηση της πράξης «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΠΛΑΚΑ ∆ΗΛΕΣΙ & ∆ΗΛΕΣI ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΙΟ.ΚΑ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ – ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ» στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, ώστε ο ∆ήµος Τανάγρας να είναι για την εκτέλεση της υπόλοιπης πράξης εκτός από Κύριος του Έργου και Φορέας Υλοποίησης του. 
 Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώµα να αποφασίσει σχετικά µε το θέµα. 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού άκουσε την παραπάνω εισήγηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση αυτή, τον φάκελο του έργου, καθώς και τις ανάγκες και τα συµφέροντα του ∆ήµου, µετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων µεταξύ των µελών του, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Τη λύση της προγραµµατικής σύµβασης µε το ∆ήµο Ορχοµενού που υπογράφηκε από κοινού µε σκοπό την υποβολή και υλοποίηση της πράξης «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΠΛΑΚΑ ∆ΗΛΕΣΙ & ∆ΗΛΕΣI ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΙΟ.ΚΑ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ – ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, ώστε ο ∆ήµος Τανάγρας να είναι 
για την εκτέλεση της υπόλοιπης πράξης εκτός από Κύριος του Έργου και Φορέας Υλοποίησης του. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 419/2013


Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Οι Ταναγραίες κόρες (Tanagra figurine)

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Δρομολόγια τοπικής συγκοινωνίας

Kαθαρές και απαγορευμένες παραλίες στην περιοχή μας από το ΠΑΚΟΕ