Δήμος Τανάγρας: Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για δωρεάν υπηρεσίες υγείαςO Δήμος Τανάγρας σας ενημερώνει για την εγκύκλιο της Γενικής ∆ιεύθυνσης του Υπουργείου Υγείας, καθώς την υπ. αριθµ πρωτ. 657/12.08.2013 Υπουργική Απόφαση, ορίζονται οι όροι και οι διαδικασίες εφαρµογής του Προγράµµατος για ελεύθερη πρόσβαση σε υπηρεσίες Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας των πολιτών που έχουν απολέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα.

Στην Υπουργική Απόφαση η οποία έχει εκδοθεί, κι έχει αναρτηθεί στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ µε Α∆Α ΒΛΩ1Θ-701, ορίζονται οι δικαιούχοι του Προγράµµατος, ο τρόπος υποβολής των αιτηµάτων, οι πάροχοι των υπηρεσιών υγείας και οι υπηρεσίες υγείας που θα παρέχονται στο πλαίσιο εφαρµογής του Προγράµµατος.

Η ηµεροµηνία έναρξης υποβολής των αιτηµάτων των πολιτών που έχουν απολέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα και τηρούν τις προϋποθέσεις, ορίζεται η 2 Σεπτεµβρίου 2013, για όλες τις Περιφέρειες της χώρας.

Η υποβολή των αιτηµάτων θα γίνεται αποκλειστικά µε ηλεκτρονικό τρόπο µέσω της διαδικτυακής εφαρµογής www.healthvoucher.gr από τους ίδιους τους ενδιαφερόµενους ή µέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) Η αξιολόγηση των αιτηµάτων θα γίνεται ηλεκτρονικά, µέσω της συνεκτίµησης των κριτηρίων που ορίζονται στην Υπουργική Απόφαση. Στην περίπτωση θετικής αξιολόγησης του αιτήµατος θα προκύπτει το Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης (Ε.Ε.Π.) στο οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία του δικαιούχου.

Το Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης εκδίδεται άπαξ, είναι ατοµικό και καλύπτει αποκλειστικά και µόνο το άτοµο για το οποίο εκδόθηκε. ∆εν αφορά άτοµα που δεν υπήρξαν ποτέ ασφαλισµένοι. Το Πρόγραµµα συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Υγείας και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο.

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι πολίτες µπορούν να αναζητήσουν στην ηλεκτρονική ∆/νση: www.healthvoucher.gr καθώς και στους ιστότοπους του Υπουργείου Υγείας: www.moh.gov.gr και www.ygeia-pronoia.gr.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Οι Ταναγραίες κόρες (Tanagra figurine)

ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Η ΙΩΑΝΝΑ ΤΖΑΒΕΛΑ ΤΟΥ ΕΡΜΗ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ

Δρομολόγια τοπικής συγκοινωνίας