Κάτι ξέρουν στον δήμο … ενέκριναν εκτός της ημερήσιας διάταξης εξαιτίας του επείγοντος προμήθεια αλατιού 150 τόνουςΛήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 02.30.6699.02 με τίτλο: «Προμήθεια αλατιού 2013».
 
 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α
1. Εγκρίνει το επείγον του θέματος.
2. Εγκρίνει την αριθμ. 1/2013 δέσμευση ανάληψης υποχρέωσης.
3. Εγκρίνει δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 10.170,00 €, σε βάρος του Κ
.Α. 02.30.6699.02 με τίτλο: «Προμήθεια αλατιού 2013» του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του ήμου, οικονομικού έτους 2013.
4. Διευκρινίζεται ότι όλες οι διαδικασίες της εν λόγω προμήθειας θα γίνουν με τον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και τις ως άνω αναφερόμενες διατάξεις.
5. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την εκτέλεση της παρούσας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό
680/2013
 

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Οι Ταναγραίες κόρες (Tanagra figurine)

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Δρομολόγια τοπικής συγκοινωνίας

Kαθαρές και απαγορευμένες παραλίες στην περιοχή μας από το ΠΑΚΟΕ