Έκδοση ψηφίσματος του Δ. Σ. Ωροπου για συμπαράσταση στους διωκόμενους πολίτες από το κίνημα ενάντια στα διόδια


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 
    ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ        
    ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ                       
                                        ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
         Από το αριθμ.19/16-10-2013 Πρακτικό  Συνεδρίασης
                του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωρωπού.
                           Αριθμός Απόφασης  213/2013
Θέμα: «Έκδοση ψηφίσματος του Δημοτικού Συμβουλίου για συμπαράσταση στους
διωκόμενους πολίτες από το κίνημα ενάντια στα διόδια»
        Στον Ωρωπό σήμερα  την  16η   Οκτωβρίου 2013, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 18:00 μ.μ. συνήλθε σε  Δημόσια Συνεδρίαση  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ωρωπού ύστερα από την αριθμ. 24147/11-10-2013 πρόσκληση  του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνου Ανυφαντή, που γνωστοποιήθηκε την ίδια ημέρα σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο και στον Δήμαρχο και δημοσιεύθηκε σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010. Μετά τη διαπίστωση   ότι είναι παρών ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Οικονομάκος  και υπάρχει η νόμιμη απαρτία του Δημοτικού Συμβουλίου αφού επί συνόλου σαράντα ενός (41) Δημοτικών Συμβούλων είναι παρόντες τριάντα δύο (32)  κατά τη σειρά της ανακηρύξεώς τους, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1247/2010 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ήτοι:
     ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1-Ηλιάσκος Ευάγγελος, 2-Φοργιάρης Βασίλειος, 3-Παπαγιάννης Γεώργιος,4-Γιαννάς
     Ιωάννης, 5-Μακρής Αθανάσιος, 6-Κοντογιάννη Αλέκα, 7-Τσεκρεζής Χρήστος,  8- Λεμπούσης
     Ευάγγελος,  9-Λέκκας Ανδρέας,  10-Πέππας Παναγιώτης, 11-Νικολάου Χρήστος,12-Ανυφαντής
     Κωνσταντίνος,13-Βλάχος Δημήτριος,14-Γιαμαρέλος Γεώργιος,15-Πάντος Ευάγγελος 16-Μίχα-
     Κολιαστάση Αικατερίνη, 17-Μπόρσης Βασίλειος, 18-Σωτήρχος Δημήτριος,19-Τσάδαρης Σωτήριος, 20-Μπατζάκας Στυλιανός, 21-Οικονόμου Γρηγόριος, 22-Λίτσας Κωνσταντίνος,
    23-Ρούσσης Θωμάς, 24-Βελτανιώτης Δημήτριος,25-Δέδες  Κωνσταντίνος,26- Γιασημάκης Γεώργιος
    27-Αρμυριώτης Γεώργιος, 28-Καλύβας Ευάγγελος, 29-Οικονόμου Βασίλειος,30-Λέκκας Βασίλειος
    31-Χασιώτης Μιχαήλ,32-Στεργίου Ιωάννα.
     ΑΠΟΝΤΕΣ:1-Δάβρης Γεώργιος, 2-Βασιλάκος Παναγιώτης, 3-Λάμπρου Δημήτριος,4-Καραγιάννης
      Βασίλειος, 5-Ζαχαρίας Ιωάννης- 6-Βαρνάβα-Καραγιάννη Ελένη,7-Τσάκωνας Ανδρέας,8-Κιούσης Δημήτριος, 9-Μαργέτα Ελένη, Δημοτικοί Σύμβουλοι που αν και νόμιμα κλήθηκαν δεν προσήλθαν.
     Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων:1-Οικονόμου Κων/να (Καπανδριτίου)2-Ζαχαράτος
     Γεώργιος(Σκάλας Ωρωπού) 3-Παπαντωνίου Αλέξανδρος(Μαρκοπούλου),4-Παπαϊωάννου Ηλίας
     (Πολυδενδρίου),5-Σίδερης Γεώργιος (Μαλακάσας)
   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η αρμόδια υπάλληλος του Δήμου κα. Μαναβέλη Μαρία, για την τήρηση των πρακτικών.
Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η Δημοτική Σύμβουλος κα. Στεργίου Ιωάννα ζήτησε από το Σώμα να εισαχθεί προς συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης το θέμα έκδοση ψηφίσματος για συμπαράσταση στους διωκόμενους πολίτες από το κίνημα ενάντια στα διόδια για το λόγο ότι στις 23-10-2013 γίνεται η δίκη .
Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα  απεφάνθη για το κατεπείγον του θέματος  και απεδέχθη τη συζήτησή του πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έδωσε το λόγο στη  κα. Στεργίου η οποία έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το παρακάτω ψήφισμα:
«Το Δημοτικό Συμβούλιο Ωρωπού, συμπαραστέκεται στους διωκόμενους συμπολίτες μας, από το κίνημα ενάντια στα διόδια, που σέρνονται στα δικαστήρια στις 23/10/2013.
Αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες γιατί με όλο το λαό της περιοχής μας αγωνίστηκαν για το αυτονόητο. Για την ελεύθερη πρόσβαση στα σπίτια μας, στις δουλειές μας, όταν στα όρια του Δήμου μας από το 2009, εγκαταστάθηκαν οκτώ (8) σταθμοί διοδίων μετά την παραχώρηση των Εθνικών μας δρόμων με αποικιακές συμβάσεις παραχώρησης σε ιδιωτικές εταιρείες.
Το Δημοτικό Συμβούλιο σύσσωμο είχε σταθεί στο πλευρό του κινήματος κατά των διοδίων και σήμερα είναι στο πλευρό και στηρίζει τους διωκόμενους συμπολίτες μας.»
        Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
     Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση, μετά  από διαλογική συζήτηση όπως αυτή κατεγράφη στα ταυτάριθμα  μαγνητοφωνημένα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου
                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ
1-Εγκρίνει ως έχει το ψήφισμα, για συμπαράσταση στους διωκόμενους πολίτες από το κίνημα ενάντια στα διόδια. 
2-Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τα περαιτέρω.
                           Αυτή η απόφαση  πήρε αυξ. αριθμό 213/2013
                      Αφού συντάχθηκε αυτό το πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω:
                                               Το  Δημοτικό Συμβούλιο
           Ο Πρόεδρος             
    Κωνσταντίνος   Ανυφαντής                                                        
                                                       Τα Μέλη
1-Ηλιάσκος Ευάγγελος, 2-Φοργιάρης Βασίλειος, 3-Παπαγιάννης Γεώργιος, 4-Γιαννάς Ιωάννης, 5-Μακρής Αθανάσιος, 6-Κοντογιάννη Αλέκα, 7-Τσεκρεζής Χρήστος, 8-Λεμπούσης Ευάγγελος, 9-Λέκκας Ανδρέας, 10-Πέππας Παναγιώτης, 11-Νικολάου Χρήστος, 12-Βλάχος Δημήτριος, 13-Γιαμαρέλος Γεώργιος, 14-Πάντος Ευάγγελος, 15-Μίχα Κολιαστάση Αικατερίνη, 16-Μπόρσης Βασίλειος, 17-Σωτήρχος Δημήτριος, 18-Τσάδαρης Σωτήριος, 19-Μπατζάκας Στυλιανός, 20-Οικονόμου Γρηγόριος, 21-Λίτσας Κωνσταντίνος, 22-Ρούσσης Θωμάς, 23-Βελτανιώτης Δημήτριος, 24-Δέδες Κωνσταντίνος, 25-Γιασημάκης Γεώργιος, 26-Αρμυριώτης Γεώργιος, 27-Καλύβας Ευάγγελος, 28-Οικονόμου Βασίλειος, 29-Λέκκας Βασίλειος, 30-Χασιώτης Μιχαήλ, 31-Στεργίου Ιωάννα.    
                                                                  Ακριβές   Αντίγραφο
                                                      Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
                                                         Κωνσταντίνος Ανυφαντής   

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Οι Ταναγραίες κόρες (Tanagra figurine)

ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Η ΙΩΑΝΝΑ ΤΖΑΒΕΛΑ ΤΟΥ ΕΡΜΗ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ

Δρομολόγια τοπικής συγκοινωνίας