Ξεκινούν στις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου οι αιτήσεις στον ΟΑΕΔ για την Κοινωφελή ΕργασίαΔ Η Μ Ο Σ Τ Α Ν Α Γ Ρ Α Σ

Ξεκινούν στις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου 
οι αιτήσεις στον ΟΑΕΔ 
για την Κοινωφελή Εργασία 
στους δήμους και περιφέρειες, 
με σύμβαση 5 μηνων
ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ, 2013 Α. Γενικά.... 
Ο Δήμος Τανάγρας σας ενημερώνει ότι έχει αναρτηθεί η πρώτη από τις τέσσερις Δημόσιες Προσκλήσεις που 
αφορά στη διαδικασία προσλήψεων προσωπικού για τν προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων 
Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε δημόσιους φορείς (Επιβλέποντες Φορείς) η υπ’ αριθμ. 4/2013 δημόσια πρόσκληση 
(ΑΔΑ: ΒΛ9Δ4691Ω2-ΒΟΓ) που καλεί «εγγεγραμμένους ανέργους από τα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την 
υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του πίνακα κατάταξης των ανέργων για την 
προώθηση της απασχόλσηση μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτληρα σε επιβλέποντες φορείς για 
10.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης, ειδικότητας Υ.Ε. Γενικών Καθηκόντων». 
Στο Δήμο Τανάγρας έχουν εγκριθεί 8 θέσεις ΥΕ Γενικών Καθηκόντων. 
Β. Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν; 
Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στην διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάτξης 
Ανέργων για ρην προώθηση της απασχόλσης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν μόνο οι 
εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, οι οποίοι ανήκουν σε μια τουλάχιστον από τις 
παρακάτω κατηγορίες. 
1) Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων υου ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς 
και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μέτρα ανέργων του ΟΑΕΔ 
2) Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν 
εργάζεται κανείς 
3) Εγγεγραμμένοι νέοι άνεργοι (18 έως 29 ετών) σε μητρώα ανέργω του ΟΑΕΔ 
4) Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ 
5) Άνεργοι πτυχιούχοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα 
εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ 
Γ. Τι να προσέξω; 
Μάθε λοιπόν περισσότερα για την κατηγορία στην οποία ανήκεις... 
• Κρίσιμος χρόνος συνδρομής των προϋποθέσεων και των κριτιρίων που λαμβάνονται υπόψη για την 
κατάταξη των υποψήφιων ανέργων είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων 
συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση (11-10-2013 και ώρα 12η
 μεσημβριανή) 
• Για την εφαρμογή της παρούσας, ως μέλη οικογενειών των ανωτέρω (1) και (2) κατηγοριών, νοούνται οι 
εγγεγραμμένοι άνεργοι σύζυγοι της κατηγορίας (1) και ο εγγεγραμμένος άνεργος αρχηγός μονογονεϊκής 
οικογένειεας της κατηγορίας (2). • Στην περίπτωση που ενας / ή και οι δυο από τους υποψηφίους της κατηγορίας 1 εντάσσονται 
τουλάχιστον σε μια απο τις λοιπές κατηγορίες (3,4,5), τότε ωφελουμένοι του προγράμματος μπορούν να 
είναι και οι δυο σύζυγοι της κατηγορίας (1). 
• Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν υποβάλλει αίτηση και οι δυο σύζυγοι της πτώτης κατηγορίας 
χωρίς να πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, τότε αποκλείονται από τον Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης 
Ανέργων και οι δύο αιτήσεις. 
• Ως αρχηγός μονογονεϊκής οικογένειεας ορίζεται ο γονέας ο οποίος ζει μόνος έχοντας εξαρτημένα μέλη 
και ασκεί κατ’ αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα ενός ή περισσότερων ανηλίκων τέκνων. 
• Ως μακροχρόνια άνεργος ορίζεται ο άνεργος που είναι εγγεγραμμένος τουλάχιστον 12 συνεχόμενους 
μήνες στα μητρώα των ανέργων του Οργανισμού, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής. Επισημαίνεται ότι τυχόν ενδιάμεσα χρονικά διαστήματα 
κατάρτισης δεν προσμετρώνται για τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της ανεργίας. 
• Οι δυνητικοί ωφελούμενοι που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 18-29 πρέπει κατά τη λήξη της 
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής να έχουν συμπληρώσει το 18ο
 έτος της ηλικίας τους 
και να μην έχουν υπερβεί το 29ο
 έτος της ηλικίας τους κατά τη λήξη προθεσμίας υποβολής των 
αιτήσεων. 
• Κρίσιμος χρόνος συμπλήρωσης των κατα περίπτωση ετών ηλικίας των ενδιαφερομένων είναι η 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων. 
Δ. Η πρώτη δημόσια πρόσκληση αφορά ειδικότητα ΥΕ Γενικών Καθηκόντων, ποια γενικά προσόντα πρέπει να 
έχει ο άνεργος προκειμένου να υποβάλει αίτηση; 
Ο άνεργος πρέπει: 
1) Να είναι Έλληνας πολίτης, ή πολίτης κράτους μέλους της Ε.Ε. ή Βορειοηπειρώτης ή Ομογενής αλλαδοπός 
2) Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των 
ειδικοτήτων που επιλέγουν 
3) Κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και κατά τον χρόνο πρόσληψης: 
a. Να μην έχει καταδικαστεί 
b. Να μην είναι υπόδικος 
c. Να μήν έχει στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά του δικαιώματα 
d. Να μην τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση 
e. Να μην έχει απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή ΟΤΑ ή άλλου Νομικού Προσώπου του 
δημοσίου , οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζόμενου. 4) Απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριτάξιο γυμνάσιο ή για 
υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου), ή 
ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, 
του άρθρου 1 του Ν.2817/2000) 
Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τα υποβάλλουν στον Δήμο μόλις καταρτιστεί ο Οριστικός Πίνακας 
Κατάταξης Ωφελουμένων. 
Ε. Ποια είναι τα κριτίρια κατάταξης και πώς μοριοδοτούνται... 
Οι ωφελούμενοι επιλέγονται και κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση πέντε αντικειμενικά
κριτήρια κατάταξης, τα οποία είναι τα εξής: 
Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΜΟΡΙΑ 
Για τους πρώτους 
12 μήνες 
1 μόριο ανά πλήρη μήνα 
Για τους επόμενους 
12 μήνες 
1,5 μόριο ανά πλήρη 
μήνα 
ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ 
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ* 
(με ανώτατο όριο τους 36 μήνες και ανώτατο 
αριθμό μορίων τα 54) 
Για τους τελευταίους 
12 μήνες 
2 μόρια ανά πλήρη μήνα 
Για τους πρώτους 
12 μήνες 
1 μόριο ανά πλήρη μήνα 
Για τους επόμενους 
 12 μήνες 
1,5 μόριο ανά πλήρη 
2 μήνα 
ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 
ΣΥΖΥΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 
ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
(με ανώτατο όριο τους 36 μήνες και ανώτατο 
αριθμό μορίων τα 54) 
Για τους τελευταίους 
12 μήνες 
2 μόρια ανά πλήρη μήνα 
Έως 12.000 € 30 μόρια 
3 12.000,01 € - 20.000,01 € 20 μόρια 
ΑΤΟΜΙΚΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 
20.000,01 € - 30.000,01 € 10 μόρια 
18-29 ετών 20 μόρια 
4 ΗΛΙΚΙΑ 30-54 ετών 24 μόρια 
55 και άνω 18 μόρια 
5 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ Για κάθε ανήλικο τέκνο 12 μόρια 
*Ο αριθμός των μορίων του κριτηρίου της εγγεγραμμένης ανεργίας που αφορά στους άνεργους αρχηγούς 
μονογονεϊκώμ οικογενειών διπλασιάζεται. Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των παραπάνω κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή 
τρόπο με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ. 
ΣΤ. Τι πρέπει να κάνω για να διεκδικήσω και εγώ μια θέση απασχόλησης διάρκειας πέντε μηνών; 
Οι άνεργοι που επθυμούν να συμμετέσχουν στο εν λόγω πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας θα πρέπει: 
Να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο την ειδική «ΑΙΤΗΣΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΊΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ 
ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ», η 
οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ έως τις 11/10/2013 και ώρα 12η
 μεσημβριανή. 
Η υποβολή αίτησης με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που οριζέται ρητά στην πρόσκληση συνεπάγεται τον 
αποκλεισμό του ανέργου από τη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων και κατά συνέπεια από
τη διαδικαία προσλήψεων που υλοποιείται βάσει αυτού. 
Ο άνεργος έχει δικαίωμα να υποβάλει μια (1) μόνο ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής. 
Ζ. Δεν έχω πρόσβαση στο διαδίκτυο που απευθύνομαι; 
Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω των ΚΕΠ αλλά και στο Δημαρχείο 
Σχηματαρίου καθημερινά στην περίπτωση που ο εγγεγραμμένος άνεργος δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. 
Η. Τι πρέπει να κάνω για να διορθώσω την αίτησή μου ή να την τροποποίησω ή ακόμη και για να 
συμπληρώσω ένα επιπλέον στοιχείο μου; 
Διόρθωση – τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων – 
δικαιολογητικών, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται με μία μόνο νέα αίτηση, η οποία 
υποβάλλεται, σε αντικατάσταση της προηγούμενης που ακυρώνεται, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής 
των ηλεκτρονικών αιτήσεων δηλαδή έως και τις 11/10/2013 και ώρα 12η
 μεσημβριανή. 
Θ. Χρειάζεται να υποβάλω κάποια επιπλέον δικαιολογητικά και αν ναί ποια είναι αυτά; 
Ναι. Στις περιπτώσεις που οι άνεργοι είναι: 
α) αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, προσκομίζουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και 
οποιοδήποτε άλλο σχετικό παραστατικό, όπως οικογενειακό βιβλιάριο ασθενείας, πρόσφατο εκκαθαριστικό 
από την αρμόδια ΔΟΥ, διαζευκτήριο, από τα οποία προκύπτει ότι είναι αρχηγοί μονογονεϊκής οικογένειας. 
β) άνεργοι πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα που 
δεν εντάσσονται σε καμία από τις κατηγορίας της Β’ ενότητας υποχρεούνται να υποβάλλουν επικυρωμένο 
αντίγραφο τίτλου σπουδώ τους ή να διαθέτουν σχετική βεβαίωση επιτυχούς περάτωσης των σπουδών τους. Οι
πτυχιούχοι σχολών της αλλοδαπής θα πρέπει να διαθέτουν βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχείας απο το 
ΔΟΑΤΑΠ. γ) άνεργοι όλων των ανωτέρω κατηγοριών οι οποίοι έχουν εξαρτώμενα ανήλικα τέκνα, υποχρεούνται να 
προσκομίσουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί εντός του εξαμήνου 
που προηγείται της λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων (η μη προσκόμιση του 
πιστοποιητικού δεν επιφέρει τον αποκλεισμό τους από τον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, αλλά στερούνται 
μοριοδότησης του σχετικού κριτηρίου κατάταξης: ανήλικα τέκνα). 
Ι. Πού υποχρεούμαι να υποβάλλω τα παραπάνω δικαιολογητικά; 
Τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμου αντιπροσώπου (με 
εξουσιοδότηση) μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης, στον ΟΑΕΔ που είναι εγγεγραμμένος ο 
υποψήφιος ωφελούμενος. 
Κ. Πληροφορίες 
Περαιτέρω πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να αντλήσετε: 
από την ιστοσελίδα του δήμου Τανάγρας: 
http://www.tanagra.gr/?p=5283
και από την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ : 
http://www.oaed.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1502&Itemid=903&lang=el. 
Επίσης μπορείτε να τηλεφωνείτε : 
στο Δήμο Τανάγρας 22623-51.103 (υπεύθυνη Λέτη Μαρίνα) 
όλες τις εργάσιμες ημέρες από 09:30 – 15:00 
στα τηλέφωνα του ΟΑΕΔ 210-99.89.114, 210-99.89.115, 210-99.89.116, 210-99.89.148, 210-99.89.729, 
210-99.89.537, 210-99.89.856, 210-99.89.857, 210-99.89.125, 210-99.89.009, 210-99.89.144, 210-
99.89.146, 210-99.89.186, 210-99.89.266, 210-99.89.182, 210-99.89.136 
όλες τις Εργάσιμες Ημέρες από 08:00 - 14:00. 

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Δρομολόγια τοπικής συγκοινωνίας

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Οι Ταναγραίες κόρες (Tanagra figurine)

Η λίστα της ντροπής!! Δείτε αναλυτικά τους μισθούς που έδινε η ΕΡΤ!!!